OracleBoolean.True Pole

Definicja

Reprezentuje wartość true, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.Represents a true value that can be assigned to the Value property of an instance of the OracleBoolean structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean True;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean True;
 staticval mutable True : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly True As OracleBoolean 

Wartość pola

Uwagi

True Pole jest stałą struktury. OracleBooleanThe True field is an OracleBoolean structure constant.

Dotyczy

Zobacz też