OracleBoolean.False Pole

Definicja

Reprezentuje wartość false, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.Represents a false value that can be assigned to the Value property of an instance of the OracleBoolean structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean False;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean False;
 staticval mutable False : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly False As OracleBoolean 

Wartość pola

Uwagi

False Pole jest stałą struktury. OracleBooleanThe False field is an OracleBoolean structure constant.

Dotyczy

Zobacz też