OracleString.Equality(OracleString, OracleString) Operator

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleString operandów, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of the two OracleString operands to determine if they are equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator ==(System::Data::OracleClient::OracleString x, System::Data::OracleClient::OracleString y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator == (System.Data.OracleClient.OracleString x, System.Data.OracleClient.OracleString y);
static member ( = ) : System.Data.OracleClient.OracleString * System.Data.OracleClient.OracleString -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator == (x As OracleString, y As OracleString) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia nie są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli jedno z OracleString wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleString is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleString.Equals(Object)The equivalent method for this operator is OracleString.Equals(Object)

Dotyczy