OracleTimeSpan.GreaterThan(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia OracleTimeSpan , aby określić, czy pierwsze jest większe od drugiego.Compares two instances of OracleTimeSpan to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean GreaterThan(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean GreaterThan (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member GreaterThan : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function GreaterThan (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

y
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is greater than the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleTimeSpan wystąpień ma wartość null Value , OracleBoolean jest Nullto.If either instance of OracleTimeSpan is null, the Value of the OracleBoolean is Null.

Dotyczy