OracleTimeSpan.NotEquals(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Metoda

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch wystąpień OracleTimeSpan , aby określić, czy nie są równe.Performs a logical comparison of two instances of OracleTimeSpan to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean NotEquals(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean NotEquals (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member NotEquals : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

y
OracleTimeSpan

OracleTimeSpan Struktura.An OracleTimeSpan structure.

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli jedno z OracleTimeSpan wystąpień ma wartość null Value , OracleBoolean jest Nullto.If either instance of OracleTimeSpan is null, the Value of the OracleBoolean is Null.

Dotyczy