WriteStreamClosedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia WriteStreamClosed.Provides data for the WriteStreamClosed event.

public ref class WriteStreamClosedEventArgs : EventArgs
public class WriteStreamClosedEventArgs : EventArgs
type WriteStreamClosedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class WriteStreamClosedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
WriteStreamClosedEventArgs

Konstruktory

WriteStreamClosedEventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy WriteStreamClosedEventArgs klasy.Initializes a new instance of the WriteStreamClosedEventArgs class.

Właściwości

Error

Pobiera wartość błędu, gdy strumień zapisu jest zamknięty.Gets the error value when a write stream is closed.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy