TargetControlTypeAttribute Klasa

Definicja

Rozszerza Attribute klasę, aby wskazać typ kontrolki serwera, do której można zastosować formant rozszerzający.Extends the Attribute class to indicate the type of server control that an extender control can be applied to.

public ref class TargetControlTypeAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=true)]
public sealed class TargetControlTypeAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=true)>]
type TargetControlTypeAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class TargetControlTypeAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
TargetControlTypeAttribute
Atrybuty

Konstruktory

TargetControlTypeAttribute(Type)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TargetControlTypeAttribute.Initializes a new instance of the TargetControlTypeAttribute class.

Właściwości

TargetControlType

Pobiera typ kontrolki docelowej, zgodnie z opisem w konstruktorze.Gets the type of the target control, as specified in the constructor.

TypeId

Pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu TargetControlTypeAttribute .Gets a unique identifier for this TargetControlTypeAttribute.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy