Triplet Klasa

Definicja

Dostarcza podstawową klasę narzędzi, która jest używana do przechowywania trzech obiektów pokrewnych.Provides a basic utility class that is used to store three related objects.

public ref class Triplet
public ref class Triplet sealed
public class Triplet
[System.Serializable]
public sealed class Triplet
type Triplet = class
[<System.Serializable>]
type Triplet = class
Public Class Triplet
Public NotInheritable Class Triplet
Dziedziczenie
Triplet
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład używa Triplet obiektu do przechowywania trzech wartości całkowitych i drugiego Triplet do przechowywania trzech kontrolek etykiet.The following example uses a Triplet object to hold three integer values and another Triplet to hold three label controls.

Uwaga

Podczas uzyskiwania dostępu do typów odwołań jako elementów członkowskich elementu Triplet Object członkowskiego jest dostępnych tylko Metoda ogólna.When accessing reference types as members of a Triplet, only generic Object methods are available for that member.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Triplet circle = new Triplet(5, 7, 3);
    lblCircle.Text = "X position: " + circle.First +
      "<br />Y position: " + circle.Second +
      "<br />Radius: " + circle.Third;

    Triplet labels = new Triplet(Label1, Label2, Label3);
    Label1.Text = "Type: " + labels.First.GetType().ToString();
    Label2.Text = "ToString: " + labels.Second.ToString();
    Label3.Text = "HashCode: " + labels.Third.GetHashCode();
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Triplet Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Circle Dimensions</h3>
    <asp:Label ID="lblCircle" runat="server" /><br /><br />
    <h3>Labels Within a Triplet</h3>
    Note that only object methods are available to members of a triplet regardless of type.<br />
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" /><br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" /><br />
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" /></div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim circle As New Triplet(5, 7, 3)
    lblCircle.Text = "X position: " & circle.First & _
      "<br />Y position: " & circle.Second & _
      "<br />Radius: " & circle.Third

    Dim labels As New Triplet(Label1, Label2, Label3)
    Label1.Text = "Type: " & labels.First.GetType().ToString()
    Label2.Text = "ToString: " & labels.Second.ToString()
    Label3.Text = "HashCode: " & labels.Third.GetHashCode()
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Triplet Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <h3>Circle Dimensions</h3>
    <asp:Label ID="lblCircle" runat="server" /><br /><br />
    <h3>Labels Within a Triplet</h3>
    Note that only object methods are available to members of a triplet regardless of type.<br />
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" /><br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" /><br />
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" /></div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

TripletKlasa jest używana jako podstawowa struktura do przechowywania trzech obiektów pokrewnych.The Triplet class is used as a basic structure to store three related objects. Jest to Klasa narzędzi, która jest używana na różne sposoby w ASP.NET.It is a utility class that is used in various ways throughout ASP.NET. Możesz użyć Triplet klasy w swoim własnym kodzie w dowolnym miejscu, w którym potrzebna jest struktura, która zawiera trzy powiązane obiekty i które nie są niezbędne do ukrycia danych.You can use the Triplet class in your own code anywhere that you need a structure to contain three related objects and where data-hiding is not essential. TripletKlasa nie hermetyzuje object odwołań, First , Second , i Third , we właściwościach, udostępnia je bezpośrednio wszystkim wywołującym kod jako publiczne pola klas.The Triplet class does not encapsulate its object references, First, Second, and Third, in properties; it exposes them directly to all calling code as public class fields.

Konstruktory

Triplet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Triplet.Initializes a new instance of the Triplet class.

Triplet(Object, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie Triplet klasy i ustawia pierwsze dwa obiekty.Initializes a new instance of the Triplet class and sets the first two objects.

Triplet(Object, Object, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie Triplet klasy z podanymi trzema obiektami.Initializes a new instance of the Triplet class with the provided three objects.

Pola

First

Pobiera lub ustawia pierwszy object tryplet.Gets or sets the first object of the triplet.

Second

Pobiera lub ustawia sekundę object tryplet.Gets or sets the second object of the triplet.

Third

Pobiera lub ustawia trzecią object część tryplet.Gets or sets the third object of the triplet.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy