FormViewDeletedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemDeleted.Provides data for the ItemDeleted event.

public ref class FormViewDeletedEventArgs : EventArgs
public class FormViewDeletedEventArgs : EventArgs
type FormViewDeletedEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class FormViewDeletedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
FormViewDeletedEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak używać FormViewDeletedEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń dla ItemDeleted zdarzenia, aby określić, czy wyjątek wystąpił podczas operacji usuwania.The following example demonstrates how to use the FormViewDeletedEventArgs object passed to the event-handling method for the ItemDeleted event to determine whether an exception occurred during a delete operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_ItemDeleted(Object sender, FormViewDeletedEventArgs e)
 {
  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the delete operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the AffectedRows property to determine whether the
   // record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   // does not raise an exception, but prevents the delete
   // operation from completing.
   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    MessageLabel.Text = "Record deleted successfully.";
   }
   else
   {
    MessageLabel.Text = "An error occurred during the delete operation.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message;
   
   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception has already been handled.
   e.ExceptionHandled = true;
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeletedEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleted="EmployeeFormView_ItemDeleted" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <h3><%# Eval("FirstName") %>&nbsp;<%# Eval("LastName") %></h3>   
        <%# Eval("Title") %>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_ItemDeleted(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewDeletedEventArgs) Handles EmployeeFormView.ItemDeleted
 
  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the delete operation.
  If e.Exception Is Nothing Then
  
   ' Use the AffectedRows property to determine whether the
   ' record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   ' does not raise an exception, but prevents the delete
   ' operation from completing.
   If e.AffectedRows = 1 Then
   
    MessageLabel.Text = "Record deleted successfully."
   
   Else
       
    MessageLabel.Text = "An error occurred during the delete operation."
   
   End If
  
  Else
  
   ' Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message
   
   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception has already been handled.
   e.ExceptionHandled = True
   
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeletedEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <h3><%# Eval("FirstName") %>&nbsp;<%# Eval("LastName") %></h3>   
        <%# Eval("Title") %>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewKontrolka wywołuje ItemDeleted zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Usuń (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Delete") w kontrolce, ale po FormView usunięciu tego rekordu przez formant.The FormView control raises the ItemDeleted event when a Delete button (a button with its CommandName property set to "Delete") within the control is clicked, but after the FormView control deletes the record. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak sprawdzanie wyników operacji usuwania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as checking the results of a delete operation, whenever this event occurs.

FormViewDeletedEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić liczbę rekordów, których to dotyczy, oraz ewentualne wyjątki, które mogły wystąpić.A FormViewDeletedEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the number of records affected and any exceptions that might have occurred. Aby określić liczbę rekordów, których dotyczy operacja usuwania, użyj AffectedRows właściwości.To determine the number of records affected by the delete operation, use the AffectedRows property. Użyj Exception właściwości, aby określić, czy wystąpiły wyjątki.Use the Exception property to determine whether any exceptions occurred. Możesz również wskazać, czy wyjątek został obsłużony w metodzie obsługi zdarzeń przez ustawienie ExceptionHandled właściwości.You can also indicate whether the exception was handled in the event-handling method by setting the ExceptionHandled property.

Uwaga

Jeśli podczas operacji usuwania wystąpi wyjątek, a ExceptionHandled Właściwość jest ustawiona na false , FormView formant ponownie zgłosi wyjątek.If an exception occurs during the delete operation and the ExceptionHandled property is set to false, the FormView control re-throws the exception.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do par nazwa/wartość pól klucza i pól, które nie są kluczami usuniętego rekordu, użyj Keys Values odpowiednio właściwości i.If you want to access the name/value pairs of the key fields and non-key fields of the deleted record, use the Keys and Values properties, respectively.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

FormViewDeletedEventArgs(Int32, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FormViewDeletedEventArgs.Initializes a new instance of the FormViewDeletedEventArgs class.

Właściwości

AffectedRows

Pobiera liczbę wierszy, na które ma wpływ operacja usuwania.Gets the number of rows affected by the delete operation.

Exception

Pobiera wyjątek (jeśli istnieje), który został wywołany podczas operacji usuwania.Gets the exception (if any) that was raised during the delete operation.

ExceptionHandled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyjątek, który został wywołany podczas operacji usuwania, został obsłużony w obsłudze zdarzeń.Gets or sets a value indicating whether an exception that was raised during the delete operation was handled in the event handler.

Keys

Pobiera uporządkowany słownik nazw pól klucza/par wartości dla usuniętego rekordu.Gets an ordered dictionary of key field name/value pairs for the deleted record.

Values

Pobiera słownik par nazwa/wartość pola niebędącego kluczem dla usuniętego rekordu.Gets a dictionary of the non-key field name/value pairs for the deleted record.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też