FormViewDeleteEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemDeleting.Provides data for the ItemDeleting event.

public ref class FormViewDeleteEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class FormViewDeleteEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type FormViewDeleteEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class FormViewDeleteEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
FormViewDeleteEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak używać FormViewDeleteEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń dla ItemDeleting zdarzenia, aby anulować operację usuwania.The following example demonstrates how to use the FormViewDeleteEventArgs object passed to the event-handling method for the ItemDeleting event to cancel a delete operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_ItemDeleting(Object sender, FormViewDeleteEventArgs e)
 {
  // Get the employee ID, name, and job title from the Keys and Values
  // properties.
  String keyValue = e.Keys["EmployeeID"].ToString();
  String employeeName = e.Values["FirstName"].ToString() +
   " " + e.Values["LastName"].ToString();
  String title = e.Values["Title"].ToString();

  // Cancel the delete operation if the user attempts to 
  // delete a protected record. In this example, records for
  // employees with a "Sales Manager" job title are protected.
  if (title.Equals("Sales Manager"))
  {
   e.Cancel = true;
   MessageLabel.Text = "You cannot delete record " +
    e.RowIndex.ToString() + ". " + employeeName +
    " (Employee Number " + keyValue.ToString() +
    ") is protected.";
  }

 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeleteEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeleteEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleting="EmployeeFormView_ItemDeleting" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <asp:label id="FirstNameLabel"
         text='<%#Bind("FirstName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <asp:label id="LastNameLabel"
         text='<%#Bind("LastName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <br/>   
        <asp:label id="TitleLabel"
         text='<%#Bind("Title")%>'
         runat="server"/>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_ItemDeleting(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewDeleteEventArgs)
 
  ' Get the employee ID, name, and job title from the Keys and Values
  ' properties.
  Dim keyValue As String = e.Keys("EmployeeID").ToString()
  Dim employeeName As String = e.Values("FirstName").ToString() & _
   " " & e.Values("LastName").ToString()
  Dim title As String = e.Values("Title").ToString()

  ' Cancel the delete operation if the user attempts to 
  ' delete a protected record. In this example, records for
  ' employees with a "Sales Manager" job title are protected.
  If Title.Equals("Sales Manager") Then
  
   e.Cancel = True
   MessageLabel.Text = "You cannot delete record " & _
    e.RowIndex.ToString() & ". " & employeeName & _
    " (Employee Number " & keyValue.ToString() & _
    ") is protected."
  
  End If

 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeleteEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeleteEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleting="EmployeeFormView_ItemDeleting" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <asp:label id="FirstNameLabel"
         text='<%#Bind("FirstName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <asp:label id="LastNameLabel"
         text='<%#Bind("LastName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <br/>   
        <asp:label id="TitleLabel"
         text='<%#Bind("Title")%>'
         runat="server"/>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewKontrolka wywołuje ItemDeleting zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Usuń (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Delete") w kontrolce, ale przed FormView usunięciem tego rekordu przez formant.The FormView control raises the ItemDeleting event when a Delete button (a button with its CommandName property set to "Delete") within the control is clicked, but before the FormView control deletes the record. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak Weryfikowanie rekordu przed jego usunięciem, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as verifying a record before deleting it, whenever this event occurs.

FormViewDeleteEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala ustalić indeks usuwanego rekordu i wskazać, że operacja usuwania powinna zostać anulowana.A FormViewDeleteEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the record being deleted and to indicate that the delete operation should be canceled. Aby określić indeks rekordu, użyj RowIndex właściwości.To determine the index of a record, use the RowIndex property. Aby anulować operację usuwania, należy ustawić Cancel Właściwość na true .To cancel the delete operation, set the Cancel property to true. Możesz również uzyskać dostęp do pól klucza i pól niebędących kluczowymi przy Keys użyciu Values odpowiednio właściwości i.You can also access the key fields and non-key fields by using the Keys and Values properties, respectively. Te wartości są przydatne, jeśli chcesz zweryfikować rekord przed jego usunięciem.These values are useful if you want to verify the record before deleting it.

Uwaga

Istnieje możliwość zmodyfikowania wartości pól klucza i niekluczowych wartości pól Keys oraz Values właściwości i.It is possible to modify the key field values and non-key field values in the Keys and Values properties, respectively. W przypadku zmiany tych wartości rekord odpowiadający nowym wartości zostanie usunięty.If you change these values, the record that corresponds to the new values will be deleted.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia FormViewDeleteEventArgs klasy, zobacz FormViewDeleteEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the FormViewDeleteEventArgs class, see the FormViewDeleteEventArgs constructor.

Konstruktory

FormViewDeleteEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FormViewDeleteEventArgs.Initializes a new instance of the FormViewDeleteEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
Keys

Pobiera uporządkowany słownik nazw pól klucza/wartości dla rekordu do usunięcia.Gets an ordered dictionary of key field name/value pairs for the record to delete.

RowIndex

Pobiera indeks rekordu, który jest usuwany ze źródła danych.Gets the index of the record being deleted from the data source.

Values

Pobiera słownik par nazwa-wartość pola niebędącego kluczem dla elementu do usunięcia.Gets a dictionary of the non-key field name/value pairs for the item to delete.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też