GridViewSortEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia Sorting.Provides data for the Sorting event.

public ref class GridViewSortEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class GridViewSortEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type GridViewSortEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class GridViewSortEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
GridViewSortEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia GridViewSortEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń w celu anulowania operacji sortowania, gdy użytkownik próbuje posortować kolumnę adresu w GridView kontrolce.The following example demonstrates how to use the GridViewSortEventArgs object passed to the event-handling method to cancel the sorting operation when the user attempts to sort the address column in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomersGridView_Sorting(Object sender, GridViewSortEventArgs e)
 {
  // Cancel the sorting operation if the user attempts
  // to sort by address.
  if (e.SortExpression == "Address")
  {
   e.Cancel = true;
   Message.Text = "You cannot sort by address.";
   SortInformationLabel.Text = "";
  }
  else
  {
   Message.Text = "";
  }
 }

 void CustomersGridView_Sorted(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Display the sort expression and sort direction.
  SortInformationLabel.Text = "Sorting by " +
   CustomersGridView.SortExpression.ToString() +
   " in " + CustomersGridView.SortDirection.ToString() +
   " order.";
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Sorting Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Sorting Example</h3>

   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
    
   <br/>
    
   <asp:label id="SortInformationLabel"
    forecolor="Navy"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowsorting="true"
    onsorting="CustomersGridView_Sorting"
    onsorted="CustomersGridView_Sorted" 
    runat="server">
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomersGridView_Sorting(sender As Object, e As GridViewSortEventArgs)
 
  ' Cancel the sorting operation if the user attempts
  ' to sort by address.
  If e.SortExpression = "Address" Then
  
   e.Cancel = True
   Message.Text = "You cannot sort by address."
   SortInformationLabel.Text = ""
  
  Else
  
   Message.Text = ""
   
  End If
  
 End Sub

 Sub CustomersGridView_Sorted(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  ' Display the sort expression and sort direction.
  SortInformationLabel.Text = "Sorting by " & _
   CustomersGridView.SortExpression.ToString() & _
   " in " & CustomersGridView.SortDirection.ToString() & _
   " order."
  
 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Sorted and Sorting Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Sorted and Sorting Example</h3>

   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
    
   <br/>
    
   <asp:label id="SortInformationLabel"
    forecolor="Navy"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowsorting="true"
    onsorting="CustomersGridView_Sorting"
    onsorted="CustomersGridView_Sorted" 
    runat="server">
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

GridViewKontrolka wywołuje Sorting zdarzenie, gdy kliknięto przycisk sortowania (przycisk z CommandName właściwością "Sort"), ale zanim GridView kontrolka przechwytuje operację sortowania.The GridView control raises the Sorting event when a Sort button (a button with its CommandName property set to "Sort") is clicked, but before the GridView control handles the sort operation. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji sortowania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the sorting operation, whenever this event occurs.

Uwaga

Mimo że dowolny przycisk w GridView kontrolce z jego CommandName właściwością ustawioną na "Sort" spowoduje wygenerowanie Sorting zdarzenia, przyciski sortowania zwykle pojawiają się w wierszu nagłówka GridView kontrolki.Although any button within a GridView control with its CommandName property set to "Sort" will raise the Sorting event, Sort buttons typically appear in the header row of a GridView control.

GridViewSortEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala na określenie lub określenie wyrażenia sortowania i kierunku sortowania, w którym ma zostać posortowana GridView kontrolka.A GridViewSortEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to specify or determine the sort expression and sort direction in which to sort the GridView control. Aby określić wyrażenie sortowania, należy użyć SortExpression właściwości.To determine the sort expression, use the SortExpression property. Aby określić kierunek sortowania, należy użyć SortDirection właściwości.To determine the sort direction, use the SortDirection property. Możesz również anulować operację sortowania, ustawiając Cancel Właściwość na true .You can also cancel a sorting operation by setting the Cancel property to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia GridViewSortEventArgs , zobacz GridViewSelectEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of GridViewSortEventArgs, see the GridViewSelectEventArgs constructor.

Konstruktory

GridViewSortEventArgs(String, SortDirection)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy GridViewSortEventArgs.Initializes a new instance of the GridViewSortEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
SortDirection

Pobiera lub ustawia kierunek sortowania GridView formantu.Gets or sets the direction in which to sort the GridView control.

SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie używane do sortowania elementów w GridView formancie.Gets or sets the expression used to sort the items in the GridView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też