ListViewSelectEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia SelectedIndexChanging.Provides data for the SelectedIndexChanging event.

public ref class ListViewSelectEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class ListViewSelectEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type ListViewSelectEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class ListViewSelectEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
ListViewSelectEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ListViewSelectEventArgs obiektu, który jest przesyłany do SelectedIndexChanging zdarzenia, aby anulować operację wyboru, jeśli wybrany element jest zakończony.The following example shows how to use the ListViewSelectEventArgs object that is passed to the SelectedIndexChanging event to cancel the select operation if the item that was selected is discontinued.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }
   
 //<Snippet2>
 void ProductsListView_SelectedIndexChanging(Object sender, ListViewSelectEventArgs e)
 {
  ListViewItem item = (ListViewItem)ProductsListView.Items[e.NewSelectedIndex];
  Label l = (Label)item.FindControl("DiscontinuedDateLabel");

  if (String.IsNullOrEmpty(l.Text))
  {
   return;
  }

  DateTime discontinued = DateTime.Parse(l.Text);
  if (discontinued < DateTime.Now)
  {
   Message.Text = "You cannot select a discontinued item.";
   e.Cancel = true;
  }
 }
 //</Snippet2>

 protected void ProductsListView_PagePropertiesChanging(object sender, PagePropertiesChangingEventArgs e)
 {
  // Clear selection.
  ProductsListView.SelectedIndex = -1;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.SelectedIndexChanging Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.SelectedIndexChanging Example</h3>

   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnSelectedIndexChanging="ProductsListView_SelectedIndexChanging"     
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="SelectButton" runat="server" Text="..." CommandName="Select" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <SelectedItemTemplate>
     <tr runat="server" style="background-color:#ADD8E6">
      <td>&nbsp;</td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </SelectedItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
      SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
      WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
 
 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub
 
 '<Snippet2>
 Sub ProductsListView_SelectedIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As ListViewSelectEventArgs)

  Dim item As ListViewItem = CType(ProductsListView.Items(e.NewSelectedIndex), ListViewItem) 
  Dim l As Label = CType(item.FindControl("DiscontinuedDateLabel"), Label)

  If String.IsNullOrEmpty(l.Text) Then
   Return
  End If

  Dim discontinued As DateTime = DateTime.Parse(l.Text)
  If discontinued < DateTime.Now Then   
   Message.Text = "You cannot select a discontinued item."
   e.Cancel = True
  End If
 End Sub
 '</Snippet2>
 
 Protected Sub ProductsListView_PagePropertiesChanging(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As PagePropertiesChangingEventArgs)
  ' Clears the selection.
  ProductsListView.SelectedIndex = -1
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.SelectedIndexChanging Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.SelectedIndexChanging Example</h3>

   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ProductsListView" 
    DataSourceID="ProductsDataSource" 
    DataKeyNames="ProductID"
    OnSelectedIndexChanging="ProductsListView_SelectedIndexChanging" 
    OnPagePropertiesChanging="ProductsListView_PagePropertiesChanging"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="SelectButton" runat="server" Text="..." CommandName="Select" />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <SelectedItemTemplate>
     <tr runat="server" style="background-color:#ADD8E6">
      <td>&nbsp;</td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="ProductNumberLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ProductNumber") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="DiscontinuedDateLabel" runat="server" Text='<%#Eval("DiscontinuedDate", "{0:d}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </SelectedItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ProductsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [ProductNumber], [DiscontinuedDate] 
     FROM Production.Product"
    UpdateCommand="UPDATE Production.Product
      SET Name = @Name, ProductNumber = @ProductNumber, DiscontinuedDate = @DiscontinuedDate
      WHERE ProductID = @ProductID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ListViewFormant wywołuje SelectedIndexChanging zdarzenie po kliknięciu przycisku SELECT, ale zanim ListView kontrolka obsługuje operację SELECT.The ListView control raises the SelectedIndexChanging event when a Select button is clicked, but before the ListView control handles the select operation. (Wybierz przycisk, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na "Select".) Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia, na przykład anulowanie operacji SELECT.(A Select a button is one whose CommandName property is set to "Select".) This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs, such as canceling the select operation.

ListViewSelectEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks elementu wybranego przez użytkownika.A ListViewSelectEventArgs object is passed to the event-handling method, which enables you to determine the index of the item that is selected by the user. Umożliwia również anulowanie operacji SELECT.It also enables you to cancel the select operation. Aby anulować operację wyboru, ustaw Cancel Właściwość ListViewSelectEventArgs obiektu na true .To cancel the select operation, set the Cancel property of the ListViewSelectEventArgs object to true.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewSelectEventArgs klasy, zobacz ListViewSelectEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the ListViewSelectEventArgs class, see the ListViewSelectEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewSelectEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewSelectEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewSelectEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewSelectedIndex

Pobiera lub ustawia indeks nowego elementu do wybrania w ListView kontrolce.Gets or sets the index of the new item to select in the ListView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też