WizardStepCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję WizardStepBaseobiektów pochodnych w kontrolce, która działa jako Kreator.Represents a collection of WizardStepBase-derived objects in a control that acts as a wizard. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class WizardStepCollection sealed : System::Collections::IList
public sealed class WizardStepCollection : System.Collections.IList
type WizardStepCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class WizardStepCollection
Implements IList
Dziedziczenie
WizardStepCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób wypełniania WizardStepCollection kolekcji przy użyciu składni deklaratywnej.The following example demonstrates how to populate the WizardStepCollection collection using declarative syntax.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="Step1" 
      runat="server" 
      title="Step 1">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step2" 
      runat="server" 
      title="Step 2">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step3" 
      runat="server" 
      title="Step 3">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step4" 
      runat="server" 
      title="Step 4">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step5" 
      runat="server" 
      title="Step 5">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step6" 
      runat="server" 
      title="Step 6">
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepCollection Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Wizard id="Wizard1" 
    runat="server" >
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep id="Step1" 
      runat="server" 
      title="Step 1">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step2" 
      runat="server" 
      title="Step 2">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step3" 
      runat="server" 
      title="Step 3">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step4" 
      runat="server" 
      title="Step 4">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step5" 
      runat="server" 
      title="Step 5">
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep id="Step6" 
      runat="server" 
      title="Step 6">
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
    <HeaderTemplate>
     <b>WizardStepCollection Example</b>
    </HeaderTemplate>
   </asp:Wizard>
  </form>
 </body>
</html>

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo wypełnić WizardStepCollection kolekcję.The following example demonstrates how to programmatically populate a WizardStepCollection collection.

<%@ Page Language="C#" CodeFile="WizardStepCollection.cs" Inherits="WizardStepCollectioncs_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardStepCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardStepCollection Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" CodeFile="WizardStepCollection.vb" Inherits="WizardStepCollectionvb_aspx" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardStepCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardStepCollection Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>

Poniżej znajduje się plik związany z kodem dla strony sieci Web w poprzednim przykładzie.The following is the code-behind file for the Web page in the preceding example.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class WizardStepCollectioncs_aspx : System.Web.UI.Page
{ 

  void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Programmatically create a wizard control.
    Wizard Wizard1 = new Wizard();

    // Create steps for the wizard control and insert them
    // into the WizardStepCollection collection.
    for (int i = 0; i <= 5; i++)
    {
      WizardStepBase newStep = new WizardStep();
      newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString();
      newStep.Title = "Step " + (i + 1).ToString();
      Wizard1.WizardSteps.Add(newStep);
    }

    // Display the wizard control on the Web page.
    PlaceHolder1.Controls.Add(Wizard1);
  }
  
}
Partial Class WizardStepCollectionvb_aspx
  Inherits System.Web.UI.Page

  Public Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

    ' Programmatically create a wizard control.
    Dim Wizard1 As Wizard = New Wizard()

    ' Create steps for the wizard control and insert them
    ' into the WizardStepCollection collection.
    For i As Integer = 0 To 5
      Dim newStep As WizardStepBase = New WizardStep()
      newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString()
      newStep.Title = "Step " + (i + 1).ToString()
      Wizard1.WizardSteps.Add(newStep)
    Next

    ' Display the wizard control on the Web page.
    PlaceHolder1.Controls.Add(Wizard1)

  End Sub

End Class

Uwagi

Klasa jest używana do przechowywania WizardStepBasekolekcji obiektów pochodnych i zarządzania nimi w formancie, który działa jako CreateUserWizard Kreator, taki Wizard jak kontrolka lub kontrolka. WizardStepCollectionThe WizardStepCollection class is used to store and manage a collection of WizardStepBase-derived objects in a control that acts as a wizard, such as the CreateUserWizard control or the Wizard control. Na przykład Wizard kontrolka WizardStepCollection używa klasy do jej WizardSteps właściwości.For example, the Wizard control uses the WizardStepCollection class for its WizardSteps property.

Istnieje wiele sposobów uzyskania dostępu WizardStepBasedo obiektów pochodnych WizardStepCollectionw:There are multiple ways you can access the WizardStepBase-derived objects in the WizardStepCollection:

Właściwości

Count

Pobiera liczbę WizardStepBaseobiektów pochodnych Wizard w WizardStepCollection kolekcji kontrolki.Gets the number of WizardStepBase-derived objects in the Wizard control's WizardStepCollection collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, WizardStepBaseczy można modyfikować obiekty pochodne w kolekcji.Gets a value indicating whether the WizardStepBase-derived objects in the collection can be modified.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

WizardStepBasePobiera obiekt pochodny z kolekcji o określonym indeksie.Gets a WizardStepBase-derived object from the collection at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

Metody

Add(WizardStepBase)

Dołącza określony WizardStepBaseobiekt pochodny do końca kolekcji.Appends the specified WizardStepBase-derived object to the end of the collection.

AddAt(Int32, WizardStepBase)

Dodaje określony WizardStepBaseobiekt pochodny do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu.Adds the specified WizardStepBase-derived object to the collection at the specified index location.

Clear()

Usuwa z WizardStepBasekolekcji wszystkie obiekty pochodne.Removes all WizardStepBase-derived objects from the collection.

Contains(WizardStepBase)

Określa, WizardStepCollection czy kolekcja zawiera WizardStepBaseobiekt pochodny.Determines whether the WizardStepCollection collection contains a specific WizardStepBase-derived object.

CopyTo(WizardStepBase[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z WizardStepCollection kolekcji do zgodnej jednowymiarowej WizardStepBase tablicy obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from a WizardStepCollection collection to a compatible one-dimensional array of WizardStepBase objects, starting at the specified index in the target array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca obiekt zaimplementowany, którego można użyć do iteracji WizardStepBaseza pomocą obiektów pochodnych w kolekcji. IEnumeratorReturns an IEnumerator-implemented object that can be used to iterate through the WizardStepBase-derived objects in the collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(WizardStepBase)

Określa wartość indeksu, która reprezentuje pozycję określonego WizardStepBaseobiektu pochodnego w kolekcji.Determines the index value that represents the position of the specified WizardStepBase-derived object in the collection.

Insert(Int32, WizardStepBase)

Wstawia określony WizardStepBaseobiekt pochodny do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu.Inserts the specified WizardStepBase-derived object into the collection at the specified index location.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(WizardStepBase)

Usuwa określony WizardStepBaseobiekt pochodny z kolekcji.Removes the specified WizardStepBase-derived object from the collection.

RemoveAt(Int32)

WizardStepBaseUsuwa obiekt pochodny z kolekcji w określonej lokalizacji.Removes the WizardStepBase-derived object from the collection at the specified location.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z WizardStepCollection kolekcji do jednowymiarowej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from a WizardStepCollection collection to a one-dimensional array, starting at the specified index in the target array.

IList.Add(Object)

Dołącza określony obiekt do końca kolekcji.Appends the specified object to the end of the collection.

IList.Contains(Object)

Określa, czy kolekcja zawiera określony obiekt.Determines whether the collection contains the specified object.

IList.IndexOf(Object)

Określa wartość indeksu reprezentującą pozycję określonego obiektu w kolekcji.Determines the index value that represents the position of the specified object in the collection.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia określony obiekt w kolekcji w określonej pozycji.Inserts the specified object in the collection at the specified position.

IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size.

IList.Item[Int32]

Pobiera obiekt o określonym indeksie w kolekcji.Gets the object at the specified index in the collection.

IList.Remove(Object)

Usuwa określony obiekt z kolekcji.Removes the specified object from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też