Eksplorowanie raportów w aplikacjach mobilnych Power BIExplore reports in the Power BI mobile apps

Dotyczy:Applies to:

iPhone Tablet iPad Telefon z systemem Android Tablet z systemem Android Urządzenia z systemem Windows 10
Telefony iPhoneiPhones Urządzenia iPadiPads Telefony z systemem AndroidAndroid phones Tablety z systemem AndroidAndroid tablets Urządzenia z systemem Windows 10Windows 10 devices

Uwaga

Obsługa aplikacji mobilnej Power BI dla telefonów z systemem Windows 10 Mobile zostanie wycofana 16 marca 2021 r.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Dowiedz się więcejLearn more

Raport usługi Power BI to interakcyjny widok danych z wizualizacjami reprezentującymi różne wyniki i szczegółowe informacje uzyskane na podstawie tych danych.A Power BI report is an interactive view of your data, with visuals that represent different findings and insights from that data. Wyświetlanie raportów w aplikacjach mobilnych Power BI to trzeci krok w procesie składającym się z trzech kroków:Viewing reports in the Power BI mobile apps is the third step in a three-step process:

 1. Tworzenie raportów w programie Power BI Desktop.Create reports in Power BI Desktop. Możesz nawet zoptymalizować raport pod kątem telefonów w programie Power BI Desktop.You can even optimize a report for phones in Power BI Desktop.
 2. Publikowanie tych raportów w usłudze Power BI (https://powerbi.com) lub na Serwerze raportów usługi Power BI.Publish those reports to the Power BI service (https://powerbi.com) or Power BI Report Server.
 3. Korzystanie z tych raportów w aplikacjach mobilnych Power BI.Interact with the reports in the Power BI mobile apps.

Otwieranie raportu usługi Power BI w aplikacji mobilnejOpen a Power BI report in the mobile app

Raporty usługi Power BI są przechowywane w różnych miejscach w aplikacji mobilnej, w zależności od tego, skąd pochodzą.Power BI reports are stored in different places in the mobile app, depending on where you got them. Mogą znajdować się w sekcji Aplikacje, Udostępnione dla mnie lub Obszary robocze (w tym Mój obszar roboczy) albo na serwerze raportów.They can be in Apps, Shared with me, Workspaces (including My Workspace), or on a report server. Czasami przejście do raportu odbywa się za pośrednictwem powiązanego pulpitu nawigacyjnego, a czasami jest on na liście.Sometimes, you go through a related dashboard to get to a report, and sometimes they're listed.

Na listach i w menu obok nazwy raportu będzie się znajdować ikona wskazująca, że dany element jest raportem:In lists and menus, you'll find an icon next to a report name, which helps you understand that the item is a report:

Raporty w moim obszarze roboczym

W aplikacjach mobilnych Power BI istnieją dwie ikony oznaczające raporty:There are two icons for reports in the Power BI mobile apps:

 • Ikona Raport wskazuje raport, który będzie wyświetlany w orientacji poziomej w aplikacji.indicates a report that will appear in landscape orientation in the app. Będzie on wyglądać tak samo jak w przeglądarce.It will look the same as it looks in a browser.

 • Ikona raportu zoptymalizowanego pod kątem telefonów wskazuje raport zawierający co najmniej jedną stronę raportu zoptymalizowanego pod kątem telefonów, która będzie wyświetlana w orientacji pionowej.indicates a report that has at least one phone-optimized page that will appear in portrait orientation.

Uwaga

Jeśli będziesz trzymać telefon poziomo, zawsze będzie wyświetlany układ poziomy, nawet wtedy, gdy strona raportu ma układ mobilny.When you hold your phone in a landscape orientation, you'll always get the landscape layout, even if the report page is in mobile layout.

Aby uzyskać raport z pulpitu nawigacyjnego, naciśnij pozycję Więcej opcji (...) w prawym górnym rogu kafelka i naciśnij polecenie Otwórz raport:To get to a report from a dashboard, tap More options (...) in the upper-right corner of a tile and then tap Open report:

Otwieranie raportu

Nie wszystkie kafelki można otwierać w raporcie.Not all tiles can be opened as reports. Na przykład naciśnięcie kafelka utworzonego przez zadanie pytania w polu Pytania i odpowiedzi nie spowoduje otwarcia raportu.For example, tiles that are created when you ask a question in the Q&A box don't open reports when you tap them.

Powiększanie danychZoom in on your data

Za pomocą gestu uszczypnięcia powiększaj raporty, aby analizować je bardziej szczegółowo.Use the pinch gesture to zoom into your reports to examine them in greater detail. Za pomocą gestu odwrotnego pomniejszaj je, aby przejść wstecz.Unpinch to zoom back out again. Funkcja „Uszczypnij, aby powiększyć” jest obsługiwana na telefonach i tabletach z systemami Android i iOS.Pinch-to-zoom is supported on Android and iOS phones and tablets.

Interakcja z raportamiInteract with reports

Po otwarciu raportu w aplikacji możesz rozpocząć pracę z nim.After you have a report open in the app, you can start working with it. Z raportu i jego danych można korzystać na wiele sposobów.You can do many things with your report and its data. W stopce raportu znajdziesz akcje do wykonania w raporcie.In the report footer, you'll find actions that you can take on the report. Naciskając dane wyświetlane w raporcie oraz długo naciskając te dane, można je dzielić.By tapping and long tapping on the data shown in the report, you can also slice and dice the data.

Różnice między interakcją za pomocą pojedynczego i dwukrotnego naciśnięciaSingle-tap versus double-tap interaction

Po pobraniu w aplikacji mobilnej Power BI jest ustawiona interakcja za pomocą pojedynczego naciśnięcia.When you download the Power BI mobile app, it is set for single tap interaction. To oznacza, że naciśnięcie elementu wizualizacji w celu wykonania akcji, np. wybranie elementu fragmentatora, wyróżnienie krzyżowe albo kliknięcie linku lub przycisku, powoduje zarówno wybranie wizualizacji, jak i wykonanie żądanej akcji.This means that when you tap in a visual to do some action, such as selecting a slicer item, cross highlighting, clicking on a link or button, etc., the tap both selects the visual and performs the action you wanted.

Jeśli wolisz, możesz zmienić interakcję na interakcję za pomocą dwukrotnego naciśnięcia.If you prefer, you can switch to double-tap interaction. W przypadku interakcji za pomocą dwukrotnego naciśnięcia najpierw naciskasz wizualizację, aby ją wybrać, a następnie naciskasz element w wizualizacji, aby wykonać żądaną akcję.With double tap interaction, you first tap on a visual to select it, and then tap again in the visual to perform your desired action.

Aby zmienić interakcję na interakcję za pomocą dwukrotnego naciśnięcia lub powrócić do interakcji za pomocą pojedynczego naciśnięcia, przejdź do ustawień interakcji aplikacji.To switch to double-tap interaction, or to switch back to single-tap interaction, go to app interaction settings.

Tryb wyboru jednokrotnego i wielokrotnego dla wybierania punktu danychSingle-select versus multi-select mode for data point selection

W raporcie, aby wybrać punkt danych, należy go nacisnąć.In a report, you tap on a data point to select it. Możesz wybrać, czy chcesz używać trybu wyboru jednokrotnego, czy trybu wyboru wielokrotnego.You can choose whether you want to use single-select or multi-select mode. W trybie wyboru jednokrotnego, gdy naciśniesz punkt danych, aby go wybrać, spowoduje to zastąpienie każdego dokonanego wcześniej wyboru.In single-select mode, when you tap on a data point to select it, that selection replaces any previous selection you've made. W trybie wyboru wielokrotnego, gdy naciśniesz punkt danych, aby go wybrać, ten wybór zostanie dodany do wszystkich innych aktualnych wyborów, a połączony wynik wszystkich wyborów zostanie wyróżniony na wszystkich wizualizacjach raportu.In multi-select mode, when you tap on a data point to select it, your selection is added to any selection you currently have, and the combined result of all your selections is highlighted across all the report's visuals.

Aby usunąć zaznaczenie wybranego punktu danych, po prostu naciśnij go ponownie.To deselect a selected data point, simply tap it again.

Aby przełączyć się między trybem wyboru jednokrotnego i wielokrotnego, przejdź do ustawień interakcji aplikacji.To switch between single-select and multi-select mode, go to the app interaction settings.

Naciskanie oraz naciskanie i przytrzymywanieUsing tap and long tap

Naciśnięcie odpowiada kliknięciu myszą.A tap is the same as a mouse click. Dlatego jeśli chcesz wyróżnić krzyżowo raport na podstawie punktu danych, naciśnij ten punkt danych.So, if you want to cross-highlight the report based on a data point, tap that data point. Naciśnięcie wartości fragmentatora powoduje zaznaczenie tej wartości i podzielenie reszty raportu według tej wartości.When you tap a slicer value, the value is selected and the rest of the report is sliced by that value. Po naciśnięciu linku, przycisku lub zakładki zostanie wykonana akcja zdefiniowana przez autora.When you tap a link, button, or bookmark, the action defined by the report author will occur.

Prawdopodobnie wiesz, że naciśnięcie wizualizacji powoduje wyświetlenie obramowania.You probably noticed that when you tap a visual, a border appears. W prawym górnym rogu obramowania zobaczysz pozycję Więcej opcji (...). Po naciśnięciu wielokropka zostanie wyświetlone menu akcji, które można wykonać na wizualizacji:In the upper-right corner of the border, you'll see More options (...). If you tap the ellipsis, you'll see a menu of actions you can take on that visual:

Wizualizacja i menu

Etykietki narzędzi i akcje przeglądania danychTooltip and drill actions

Po długim naciśnięciu (naciśnięciu i przytrzymaniu) punktu danych zostanie wyświetlona etykietka narzędzia przedstawiająca wartości reprezentowane przez punkt danych:When you long tap (tap and hold) a data point, a tooltip that shows the values the data point represents will appear:

Etykietka narzędzia

Jeśli autor raportu skonfigurował etykietkę narzędzia strony raportu, domyślna etykietka narzędzia zostanie zamieniona na etykietkę narzędzia strony raportu:If the report author configured a report page tooltip, the default tooltip is replaced with the report page tooltip:

Etykietka narzędzia strony raportu

Uwaga

Etykietki narzędzi raportów są obsługiwane w przypadku urządzeń o rozmiarze w pikselach od 640 i okienku ekranu od 320.Report tooltips are supported for devices of at least 640 pixels and 320 pixel viewports. Jeśli urządzenie jest mniejsze, aplikacja używa domyślnych etykietek narzędzi.If your device is smaller, the app shows default tooltips.

Autorzy raportów mogą definiować hierarchie w danych i relacje między stronami raportu.Report authors can define hierarchies in the data and relationships among report pages. Hierarchia umożliwia przechodzenie do szczegółów, uogólnianie i przechodzenie do innej strony raportu z poziomu wizualizacji i wartości.Hierarchies allow you to drill down, drill up, and drill through to another report page from a visual and a value. Dlatego po długim naciśnięciu wartości, oprócz etykietki narzędzia, w stopce zostaną wyświetlone odpowiednie opcje przeglądania danych:So, when you long tap a value, in addition to the tooltip, the relevant drill options will appear in the footer:

Akcje przeglądania danych

Po naciśnięciu konkretnej części wizualizacji, a następnie opcji przeglądania szczegółowego w usłudze Power BI jest wyświetlana inna strona raportu przefiltrowana według wartości, która została naciśnięta.When you tap a specific part of a visual and then tap the drillthrough option, Power BI takes you to a different page in the report, filtered to the value you tapped. Autor raportu może zdefiniować jedną lub kilka opcji przeglądania szczegółowego, z których każda może prowadzić do innej strony.A report author can define one or more drillthrough options, each taking you to a different page. W takim przypadku można wybrać, która opcja przeglądania szczegółowego ma zostać użyta.In that case, you can choose which option you want to drill through. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniej strony.The back button takes you back to the previous page.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o sposobie dodawania możliwości przeglądania szczegółowego w programie Power BI Desktop.For more information, read about how to add drillthrough in Power BI Desktop.

Ważne

W aplikacjach mobilnych Power BI akcje przeglądania danych w wizualizacjach macierzy i tabeli są możliwe jedynie za pośrednictwem wartości komórki, a nie nagłówków kolumn i wierszy.In the Power BI mobile apps, drill actions in matrix and table visuals are enabled through cell values only, not through column or row headers.

Z poziomu stopki raportu dostępnych jest kilka akcji, które można wykonywać względem bieżącej strony raportu lub całego raportu.From the report footer, you can perform several actions on the current report page or on the entire report. Stopka zapewnia szybki dostęp do najczęściej używanych akcji.The footer provides quick access to the most commonly used actions. Dostęp do innych akcji można uzyskać, naciskając przycisk Więcej opcji (...):You can access other actions by tapping the More options (...) button:

Stopka raportu

Z poziomu stopki możesz wykonywać następujące akcje:You can perform from these actions from the footer:

 • Resetowanie filtru raportu i zaznaczenia wyróżniania krzyżowego do pierwotnego stanu.Reset the report filter and cross-highlight selections back to their original state.
 • Otwieranie okienka konwersacji, aby wyświetlić lub dodać komentarze do raportu.Open the conversation pane to view comments or to add comments to the report.
 • Otwieranie okienka filtru, aby wyświetlić lub zmodyfikować filtr aktualnie zastosowany do raportu.Open the filter pane to view or modify the filter currently applied to the report.
 • Wyświetlanie listy wszystkich stron w raporcie.List all pages in the report. Naciśnięcie nazwy strony spowoduje załadowanie i wyświetlenie tej strony.Tapping a page name will load and present that page. Aby przechodzić między stronami raportu, możesz przesuwać palcem od krawędzi ekranu do środka.You can move between report pages by swiping from the edge of your screen to the center.
 • Wyświetl wszystkie akcje raportu.View all report actions.

Wszystkie akcje raportuAll report actions

Po naciśnięciu przycisku Więcej opcji (...) w stopce raportu zostaną wyświetlone wszystkie akcje, które można wykonać względem raportu:When you tap the More options (...) button in the report footer, you'll see all the actions that you can perform on a report:

Wszystkie akcje raportu

Niektóre akcje mogą być wyłączone, ponieważ są zależne od konkretnych możliwości raportu.Some of the actions might be disabled because they're dependent on the specific report capabilities. Na przykład:For example:

Zakładki są dostępne tylko wtedy, gdy w raporcie zostały ustawione zakładki.Bookmarks is present only if bookmarks have been set in the report. Wyświetlane są zarówno zakładki osobiste, które można zdefiniować w usłudze Power BI, jak i zakładki zdefiniowane przez autora raportu.Both personal bookmarks that you can define in Power BI service and bookmarks defined by the report creator are shown. Jeśli jedna z zakładek została zdefiniowana jako domyślna, raport zostanie otwarty w tym widoku podczas ładowania.If one of the bookmarks has been defined as the default bookmark, the report will open to that view when it loads.

Akcja Dodaj adnotację i udostępnij może być wyłączona, jeśli w organizacji istnieją zasady ochrony usługi Intune, które zabraniają udostępniania z aplikacji usługi Power BI dla urządzeń przenośnych.Annotate and share might be turned off if there's an Intune protection policy in your organization that prohibits sharing from a Power BI mobile app.

Akcja Zaproś jest włączona tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do udostępniania tego raportu innym osobom.Invite is enabled only if you have permission to share the report with others. Uprawnienia masz w przypadku, gdy jesteś właścicielem raportu lub gdy właściciel udzielił Ci uprawnień do udostępniania dalej.You'll have permission only if you're the owner of the report or if the owner has given you reshare permission.

Akcja Filtruj według bieżącej lokalizacji jest włączona, jeśli raport został przez autora podzielony na kategorie przy użyciu danych geograficznych.Filter by current location is enabled if the report author categorized the report with geographical data. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj informacje na temat identyfikowania danych geograficznych w raporcie.For more information, read about identifying geographical data in a report.

Akcja Skanuj, aby filtrować raport za pomocą kodu kreskowego jest włączona tylko wtedy, gdy zestaw danych w raporcie został oznaczony jako Kod kreskowy.Scan to filter the report by barcode is enabled only if the dataset in your report is tagged as Barcode. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj informacje o tagowaniu kodów kreskowych w programie Power BI Desktop.For more information, read about tagging barcodes in Power BI Desktop.

ZakładkiBookmarks

Aplikacja mobilna Power BI obsługuje zarówno zakładki raportów zdefiniowane przez autora raportu, jak i osobiste zakładki, które można zdefiniować w usłudze Power BI.The Power BI mobile app supports both report bookmarks that the report creator has defined and personal bookmarks that you can define in the Power BI service. Menu zakładek można znaleźć w obszarze Więcej opcji (...) na pasku narzędzi akcji raportu.You can find the bookmarks menu under More options (...) on the report actions toolbar.

Domyślne zakładki są wskazywane przez specjalną ikonę.Default bookmarks are indicated by a special icon. Osobiste zakładki można ustawić jako domyślne, anulować ich ustawienie jako domyślne lub zmienić ich ustawienie jako domyślne, naciskając pozycję Więcej opcji (...) obok zakładki, którą chcesz zmienić, a następnie wybierając opcję Ustaw jako domyślną lub Wyczyść domyślne.For personal bookmarks you can set, unset, or change the default setting by tapping More options (...) next to the bookmark you want to change and choosing Make default or Clear default.

menu zakładek

Gdy jest otwarty widok zakładki raportu, nazwa zakładki jest wyświetlana u góry raportu.When a bookmark view of a report is open, the name of the bookmark appears at the top of the report.

widok zakładki

Dowiedz się więcej o zakładkach w usłudze Power BI.Learn more about bookmarks in the Power BI service.

Konfigurowanie środowiska w raportachConfigure your experience with reports

Aplikacja mobilna Power BI oferuje kilka ustawień umożliwiających sterowanie środowiskiem raportów.The Power BI mobile app has a number of settings that enable you to control your report experience. Obecnie można skonfigurować następujące opcjeCurrently you can configure

 • Interakcja z wizualizacjami raportów: Wybrać można interakcję za pomocą pojedynczego lub dwukrotnego naciśnięcia.Interaction with report visuals: You can choose to use either single-tap or double-tap interaction.
 • Metoda odświeżania danych: Wybrać można między przyciskiem odświeżania i akcją przeciągnięcia w dół w celu odświeżenia danych raportu.Data refresh method: You can choose to have either a refresh button or a pull-down action for refreshing report data.
 • Widoczność stopki raportu: Wybrać można zadokowaną stopkę, która jest zawsze widoczna, lub dynamiczną stopkę, która jest ukrywana i ponownie wyświetlana w zależności od wykonywanych akcji (np. przy przewijaniu).Report footer visibility: You can choose to have either a docked footer that is always visible, or a dynamic footer that hides and reappears depending on your actions (scrolling, for instance).

Aby uzyskać informacje na temat sposobu zmiany tych ustawień, zobacz ustawienia interakcji aplikacji.See app interaction settings for information about how to change these settings.

Następne krokiNext steps