Nawiązywanie połączenia z usługi PowerApps do usługi Power BIConnect to Power BI from PowerApps

Power BI

Power BI to pakiet narzędzi do analityki biznesowej, który pozwala analizować dane i dzielić się szczegółowymi informacjami.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Monitoruj działanie swojej firmy i szybko uzyskuj odpowiedzi dzięki zaawansowanym pulpitom nawigacyjnym dostępnym na każdym urządzeniu.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. W aplikacji możesz sprawdzać stan alertów dotyczących danych, które zostały skonfigurowane w usłudze Power BI.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Aby uzyskać więcej informacji o alertach dotyczących danych w usłudze Power BI, przejdź na stronę dokumentacji.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

W tym temacie pokazano, jak używać połączenia usługi Power BI w aplikacji, i wymieniono wszystkie dostępne funkcje.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

Wymagania wstępnePrerequisites

Używanie połączenia usługi Power BI w aplikacjiUse the Power BI connection in your app

Wyświetlanie listy alertów, które zostały skonfigurowane w usłudze Power BIList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Galeria i dodaj wszystkie galerie tekstowe.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.
 2. Aby wyświetlić alerty bieżącego użytkownika, ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

Galeria zostanie zaktualizowana o listę alertów.The gallery will update with the list of alerts. Dla każdego alertu zostanie podana nazwa, numer identyfikatora oraz identyfikator obszaru roboczego grupy, w którym ten alert został skonfigurowany.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. Aby uzyskać bliższe informacje o alercie, potrzebny będzie jego identyfikator.You will need the alert ID to get further information about the alert.

Wyświetlanie stanu alertuView the status of an alert

Aby wyświetlić stan alertu, wywołaj funkcję CheckAlertStatus z identyfikatorem alertu uzyskanym w kroku powyżej.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

Identyfikator alertu można przekazać jako ciąg literału (np. „1234”) lub jako odwołanie do sekcji galerii wypełnione za pomocą wywołania funkcji GetAlerts() (np. Gallery1.Selected.alertId)The alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

Aby kontynuować, dodaj etykietę, a następnie ustaw jej właściwość Text na jedną z tych formuł:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Etykieta zostanie zaktualizowana o bieżący stan alertu.The label will update with the current status of the alert.

Wyświetlanie dostępnych funkcjiView the available functions

To połączenie obejmuje następujące funkcje:This connection includes the following functions:

Nazwa funkcjiFunction Name OpisDescription
GetAlertsGetAlerts Wyświetlanie listy alertów, które zostały skonfigurowane w usłudze Power BIList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus Sprawdzenie stanu konkretnego alertuCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

Wyświetlenie listy alertów, które zostały skonfigurowane w usłudze Power BI.List the alerts that you have set up in the Power BI service.

Właściwości wejścioweInput properties

Brak.None.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
valuevalue tablicaarray NieNo Tablica alertów dotyczących danych, które zostały skonfigurowane w usłudze Power BI.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Każdy element w tablicy będzie obejmować:Each element in the array will include:
 • alertTitle: tytuł alertualertTitle: the title of the alert
 • alertId: identyfikator alertualertId: the ID of the alert
 • groupId: identyfikator grupy, w której został utworzony alertgroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

Sprawdzanie stanu alertu.Check the status of an alert.

Uwaga

Żądania kierowane do tego punktu końcowego będą ograniczane dla poszczególnych alertów, jeśli wywołania będą zbyt częste.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

Właściwości wejścioweInput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
alertIdalertId liczba całkowitainteger TakYes Identyfikator alertu zwrócony przez funkcję GetAlertsThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name Typ danychData Type WymaganeRequired OpisDescription
tileValuetileValue liczbanumber NieNo Wartość kafelka w chwili wyzwolenia alertuThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl ciągstring NieNo Adres URL kafelka, dla którego wystąpił alertURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle ciągstring NieNo Nazwa alertuName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered wartość logicznaboolean NieNo Czy alert jest obecnie uruchomionyWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold liczbanumber NieNo Próg wyzwalania alarmuThe threshold at which the alarm is triggered

Zobacz wszystkie dostępne połączenia.See all the available connections.
Dowiedz się, jak dodawać połączenia do aplikacji.Learn how to add connections to your apps.