Wsparcie globalneGlobal support

Usługa PowerApps jest produktem globalnym.PowerApps is a global product. Możesz tworzyć i używać aplikacji w wielu różnych językach i regionach.You can build and use apps in many different languages and regions.

Tekst wyświetlany w usłudze PowerApps podczas tworzenia i uruchamiania aplikacji został przetłumaczony na wiele języków.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. Będziesz korzystać z elementów menu, okien dialogowych, kart wstążki i innych elementów tekstowych w swoim języku ojczystym.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. Wpisywanie i wyświetlanie dat i liczb również zostało dostosowane do danego języka i regionu.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. Na przykład niektóre regiony używają znaku „.” jako separatora dziesiętnego, a w innych stosuje się znak „,”.For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Tworzone aplikacje również będą wspierane w skali globalnej.The apps you create can be globally aware as well. Za pomocą funkcji Language, Text, Value, DateValue i innych możesz dostosować elementy wyświetlane i używane jako dane wejściowe w różnych językach.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

Ustawienia językaLanguage settings

W przypadku używania natywnego studio lub odtwarzacza język jest określany przez system operacyjny hosta.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. W przypadku systemu Windows można kontrolować tę opcję w sekcji „Wszystkie ustawienia” i obszarze „Czas i język”.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. Ponadto system Windows umożliwia określenie znaków pełniących funkcję separatora dziesiętnego, które będą zastępować ustawienia języka.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

W przypadku korzystania z internetowych środowisk użytkownika używany język jest określany przez przeglądarkę.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. Większość przeglądarek stosuje domyślnie ustawienia systemu operacyjnego hosta. Niektóre umożliwiają ręczne ustawienie języka.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

Środowisko tworzeniaAuthoring environment

Środowisko tworzenia dostosowuje się do ustawień języka autora.The authoring environment adapts to the language setting of the author. Aplikacja jest przechowywana w sposób niezależny od języka, więc autorzy używający innych języków nadal mogą edytować tę samą aplikację.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

Nazwy w formułachNames in formulas

Większość elementów w formule to elementy w języku angielskim:Most elements in formula are always in English:

 • Nazwy funkcji: If, Navigate, Collect...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • Nazwy właściwości kontrolek: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • Nazwy wyliczeń: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Rekordy sygnałów: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • Operatory: Parent, in, exactIn...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Ponieważ środowisko tworzenia jest zlokalizowane, kontrolki i inne nazwy obiektów będą wyświetlane w języku ojczystym autora.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. W języku hiszpańskim niektóre z kontrolek będą nazwane tak, jak poniżej:In Spanish, some of the control names appear as:

Po wstawieniu kontrolek do aplikacji ich nazwy będą domyślnie w języku angielskim.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Ma to na celu zapewnienie spójności z nazwami właściwości kontrolek oraz pozostałymi elementami formuły.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Na przykład kontrolka Casilla wymieniona powyżej zostanie wstawiona jako Checkbox1.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

Po wstawieniu kontrolki można zmienić jej nazwę wedle uznania.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. Gdy kontrolka jest zaznaczona, jej nazwa jest wyświetlana po lewej stronie wstążki „Zawartość”.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. Wybierając tę nazwę, można otworzyć rozwijane pole tekstowe umożliwiające edytowanie nazwy:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Jeśli chcesz, możesz ponownie zmienić nazwę kontrolki na Casilla1.If you like, here you can rename the control to Casilla1. Czerwona linia falista jest w tym przypadku wyświetlana przez przeglądarkę, ponieważ nazwa nie jest hiszpańskim słowem. Nie ma ona znaczenia.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

Dla poniższych elementów możesz użyć dowolnych nazw:You can use whatever names you like for:

 • Nazwy kontrolekControl names
 • Nazwy kolekcjiCollection names
 • Nazwy zmiennych kontekstowychContext variable names

Separatory i operator łańcucha formułyFormula separators and chaining operator

Niektóre separatory i operatory będą ulegać zmianie w oparciu o separator dziesiętny języka autora:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Separator dziesiętny języka autoraAuthor's language decimal separator Separator dziesiętny usługi PowerAppsPowerApps decimal separator Separator listy usługi PowerAppsPowerApps list separator Operator łańcucha usługi PowerAppsPowerApps chaining operator
.. (kropka)(period) .. (kropka)(period) , (przecinek), (comma) ; (średnik); (semi-colon)
, (przecinek), (comma) , (przecinek), (comma) ; (średnik); (semi-colon) ;; (podwójny średnik);; (double semi-colon)

Zmiana separatora listy usługi PowerApps jest spójna ze zmianami separatora listy programu Excel.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. Ma to wpływ na następujące elementy:It impacts:

Na przykład rozważmy następującą formułę w języku „en-US”:For example, consider the following formula in "en-US":

 • If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

W języku, w którym znak „,” jest używany jako separator dziesiętny, ta formuła będzie wyświetlana w środowisku tworzenia w następujący sposób:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

 • If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Zwróć uwagę, że operator wyboru właściwości .Note that the property selection operator . w elemencie Slider1.Value jest zawsze taki sam, niezależnie od separatora dziesiętnego.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

Wewnętrznie formuła nie ulega zmianie — wszystkie zmiany dotyczą sposobu wyświetlania i edytowania przez autora.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. Dwóch różnych autorów używających dwóch różnych języków może wyświetlić i edytować tę samą formułę. Każdy z nich będzie widzieć odpowiednie separatory i operatory dla swojego języka.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Tworzenie aplikacji globalnejCreating a global app

Utworzona aplikacja może dostosowywać się do różnych języków, zapewniając użytkownikom na całym świecie wspaniałe środowisko.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

Funkcja LanguageLanguage function

Funkcja Language zwraca tag języka dla bieżącego użytkownika.The Language function returns the language tag of the current user. Przykładowo ta funkcja zwróci wartość „en-GB” w przypadku użytkowników w Wielkiej Brytanii oraz „de-DE” w przypadku użytkowników w Niemczech.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

Funkcji Language możesz używać między innymi do wyświetlania przetłumaczonego tekstu swoim użytkownikom.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. Aplikacja może zawierać tabelę przetłumaczonych wartości w aplikacji:Your app can include a table of translated values in your app:

Następnie może używać formuły, takiej jak poniżej, aby wyciągać przetłumaczone ciągi z tabeli:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Należy pamiętać, że ciągi przetłumaczone na inne języki mogą być znacznie dłuższe niż w oryginalnym języku.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. W wielu przypadkach etykiety i inne elementy wyświetlające ciągi w interfejsie użytkownika należy dostosować, aby pomieścić tekst.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację funkcji Language.For more information, see the documentation for the Language function.

Formatowanie liczb, dat i godzinFormatting numbers, dates, and times

Liczby, daty i godziny są zapisywane w różnych formatach w różnych częściach świata.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. Znaczenie przecinków, liczb dziesiętnych i kolejności miesiąca, daty i roku różni się w zależności od miejsca.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

Funkcja Text formatuje liczby i daty przy użyciu ustawień języka użytkownika.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

Funkcja Text wymaga ciągu formatowania, aby wiedzieć, jak chcesz formatować liczby lub daty.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Ten ciąg formatowania może przyjąć jedną z dwóch form:This format string can take one of two forms:

 • Wyliczenie z informacjami na potrzeby obsługi globalnej.A global aware enumeration. Na przykład Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). Ta formuła będzie formatować bieżącą datę przy użyciu formatu odpowiedniego dla danego języka.This formula will format the current date in a language appropriate format. Jest to preferowany sposób określania ciągu formatowania.This is the preferred way to specify the format string.
 • Niestandardowy ciąg formatowania.A custom format string. Na przykład formuła Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) będzie wyświetlać ten sam tekst co wyliczenie w przypadku użycia języka „en-US”.For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Zaletą niestandardowego ciągu formatowania jest możliwość dokładnego określenia żądanego formatu.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

Element „[$-en-US]” z przodu niestandardowego ciągu formatowania informuje funkcję Text o języku, w którym należy interpretować niestandardowy ciąg formatowania.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Ten element jest wstawiany za użytkownika i domyślnie przyjmuje wartość języka tworzenia.This is inserted for you and defaults to your authoring language. Zwykle nie trzeba zmieniać tej wartości.Normally you will not need to change this. Jest to przydatne w sytuacji, w której autorzy korzystający z różnych języków edytują tę samą aplikację.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

Trzeci argument funkcji Text określa język, którego należy użyć w przypadku wyniku funkcji.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. Wartość domyślna jest zgodna z ustawieniem języka bieżącego użytkownika.The default is the language setting of the current user.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację funkcji Text.For more information, see the documentation for the Text function.

Odczytywanie liczb, dat i godzinReading numbers, dates, and times

Istnieją cztery funkcje odczytujące liczby, daty i godziny podane przez użytkownika:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: konwertuje liczbę w ciągu tekstowym na wartość liczbową.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: konwertuje wartość daty w ciągu tekstowym na wartość daty/godziny.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. Wszelkie godziny określone w ciągu tekstowym będą ignorowane.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: konwertuje wartość godziny w ciągu tekstowym na wartość daty/godziny.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. Wszelkie daty określone w ciągu tekstowym będą ignorowane.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: konwertuje wartość daty i godziny w ciągu tekstowym na wartość daty/godziny.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

W przypadku użycia programu Excel wszystkie te funkcje są połączone w jednej funkcji Value.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. Zostały tutaj rozdzielone, ponieważ usługa PowerApps ma oddzielne typy dla wartości daty/godziny i liczb.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

Wszystkie te funkcje mają takie same argumenty:All of these functions have the same arguments:

 • String, wymagany: ciąg od użytkownika.String, required: A string from the user. Przykładowo ciąg wpisywany do kontrolki Wprowadzanie tekstu i odczytywany z kontrolki z właściwością Text.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Language, opcjonalny: język, w którym należy interpretować argument String.Language, optional: The language in which to interpret the String. Domyślny język jest zgodny z ustawieniami użytkownika.By default, the language setting of the user.

Na przykład:For example:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) lub Value( "12,345.678" ) w przypadku miejsca, w którym „en-US” jest językiem użytkownika, zwraca liczbę 12345.678 gotową do obliczeń.Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) lub DateValue( "1/2/01" ) w przypadku miejsca, w którym „es-ES” jest językiem użytkownika, zwraca wartość daty/godziny wynoszącą 1 lutego 2001 o północy.DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) lub DateValue( "11:43:02" ) w przypadku miejsca, w którym „fr-FR” jest językiem użytkownika, zwraca wartość daty/godziny wynoszącą 1 stycznia 1970 o godz. 11:43:02.TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) lub DateValue( "11:43:02" ) w przypadku miejsca, w którym „de-DE” jest językiem użytkownika, zwraca wartość daty/godziny wynoszącą 1 lutego 2001 o godz. 11:43:02.TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację funkcji Value oraz DateValue, TimeValue i DateTimeValue, a także artykuł Praca z datami i godzinami.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Informacje dotyczące funkcji Calendar i ClockCalendar and Clock information

Funkcje Calendar i Clock zapewniają informacje dotyczące kalendarza i zegara dla bieżącego języka użytkownika.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Między innymi można użyć tych funkcji do zapewnienia listy opcji kontrolce Lista rozwijana.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację funkcji Calendar i Clock.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.