Vad är appar för arbetsytor i PowerApps?What are canvas apps in PowerApps?

Utforma och skapa ett företagsprogram från en arbetsyta i Microsoft PowerApps utan att behöva skriva kod med ett traditionellt programmeringsspråk, till exempel C#.Design and build a business app from a canvas in Microsoft PowerApps without writing code in a traditional programming language such as C#. Utforma appen genom att dra och släppa element på en arbetsyta, på samma sätt som när du gör en presentationsbild i PowerPoint.Design the app by dragging and dropping elements onto a canvas, just as you would design a slide in PowerPoint. Skapa Excel-liknande uttryck för att ange logik och arbeta med data.Create Excel-like expressions for specifying logic and working with data. Skapa appar som integrerar affärsdata från olika källor från Microsoft och tredje part.Build apps that integrate business data from a wide variety of Microsoft and third-party sources. Dela din app så att användarna kan köra den i en webbläsare eller på en mobil enhet, och bädda in din app så att användarna kan köra den i SharePoint, Power BI eller Teams.Share your app so that users can run it in a browser or on a mobile device, and embed your app so that users can run it in SharePoint, Power BI, or Teams.

Om du inte behöver en egen design och dina data finns i Common Data Service, kan du automatiskt generera en modelldriven app från dina affärsdata och processer.If you don't need a custom design and your data is in Common Data Service, you can automatically generate a model-driven app from your business data and processes. Den här typen av app kan utforma formulär, vyer och andra komponenter. Standardgränssnittet justeras automatiskt till mobiltelefoner, bärbara datorer och andra typer av enheter.This type of app can model forms, views, and other components, and the default UI automatically adjusts to phones, laptops, and other devices. Mer information om den här apptypen finns i Översikt över att skapa en modelldriven app.For more information about this type of app, see Overview of building a model-driven app.

Skapa en appBuild an app

Kom igång genom att automatiskt generera en app från någon av dessa källor, till exempel:To get started, automatically generate an app from one of these sources, among others:

Logga in på PowerApps och välj Starta från data eller en exempelapp som t.ex. Service Desk eller Budget Tracker.Sign in to PowerApps, and then select Start from data or a sample app, such as Service Desk or Budget Tracker.

PowerApps-webbplatsen

När du har skapat en app automatiskt kan du anpassa dess standardutseende och beteende baserat på användarnas arbetsflöden.After you generate an app automatically, customize its default appearance and behavior based on your users' workflows. Till exempel kan du ändra vilka typer av data som ska visas, hur de sorteras eller om användarna ska ange ett tal genom att skriva det eller dra i ett skjutreglage.For example, change which types of data appear, how they're sorted, or even whether users specify a number by typing it or adjusting a slider. Lägg till och anpassa skärmar, gallerier, formulär och andra kontroller.Add and customize screens, galleries, forms, and other controls.

När du har genererat en app eller två automatiskt och fått lite erfarenhet av anpassning kan du skapa en app från grunden utifrån Common Data Service, Excel, eller en annan datakälla.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, create an app from scratch based on Common Data Service, Excel, or another data source. Genom att arbeta från grunden får du en flexibel appdesign, flexibla flöden och kontroller och du kan lägga till en större mängd datakällor.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Dela och kör en appShare and run an app

När du är klar med appen och har sparat den till molnet, kan du dela den med andra i din organisation.When you finish the app and save it to the cloud, share it with others in your organization. Ange vilka användare eller grupper som ska kunna köra appen, samt om de ska kunna anpassa den och dela den med andra personer i organisationen.Specify which users or groups can run the app and whether they can also customize and share it with additional people in the organization.

Du kan köra dina egna appar – och eventuella appar som delas med dig – i Windows, i en webbläsare eller på en iOS- eller Android-enhet.Run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, in a web browser, or on an iOS or Android device.

Läs merLearn more

  • Utforska referens-, koncept- och de stegvisa avsnitten i navigeringsfönstret till vänster.Explore the step-by-step, conceptual, and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Kolla in webbseminarierna som du kan komma åt på begäran som hjälp för att dra nytta av funktionerna i PowerApps.Check out the webinars that you can access on-demand to help you leverage the features and functions of PowerApps.
  • Granska kodning standarder för att maximera prestanda och att hålla appar enklare att underhålla.Review coding standards for maximizing app performance and keeping apps easier to maintain.

Dela din upplevelseShare your experience

  • Läs och posta inlägg i PowerApps community, där alla som använder PowerApps kan ställa en fråga eller svara på frågor.Read and post in the PowerApps Community, where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Innan du ställer en fråga kan du söka i communityn för att se om din fråga redan har besvarats.Before you post a question, search the community to see whether your question has already been answered.
  • Skicka in en idé om hur vi kan förbättra PowerApps i Idéer för PowerApps.Submit an idea for how we can improve PowerApps in PowerApps Ideas.
  • Skapa en supportbegäran för att få teknisk hjälp.Create a support ticket to get technical assistance. Om du är PowerApps-administratör för din organisation kan du också öppna ett supportärende i PowerApps administrationscenter.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the PowerApps admin center.

Nästa stegNext steps