Power BI'da SQL Server Analysis Services canlı verileriSQL Server Analysis Services live data in Power BI

Power BI'da canlı SQL Server Analysis Services sunucusuna bağlanmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır.In Power BI, there are two ways you can connect to a live SQL Server Analysis Services server. Veri al ekranından SQL Server Analysis Services sunucusuna bağlanabilir veya Analysis Services sunucusuna bağlı bir Power BI Desktop dosyası veya Excel çalışma kitabı ile bağlantı kurabilirsiniz.In Get data , you can connect to a SQL Server Analysis Services server, or you can connect to a Power BI Desktop file, or Excel workbook, that already connects to an Analysis Services server. En iyi deneyim için Microsoft, zengin araç setine ve Power BI Desktop dosyasının yedek bir kopyasını yerel olarak saklama olanağına sahip olan Power BI Desktop’u kullanmanızı önerir.As a best practice, Microsoft strongly recommends using Power BI Desktop because of the richness of the toolset and the ability to maintain a backup copy of the Power BI Desktop file locally.

Önemli

 • Canlı bir Analysis Services sunucusuna bağlanmak için yönetici tarafından yüklenmiş ve yapılandırılmış bir Şirket içi veri ağ geçidi olması gerekir.In order to connect to a live Analysis Services server, an On-premises data gateway must be installed and configured by an administrator. Daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi.For more information, see On-premises data gateway.
 • Ağ geçidi kullandığınızda veriler şirket içinde kalır.When you use the gateway, your data remains on-premises. Oluşturduğunuz raporlar, Power BI hizmetine kaydettiğiniz verileri kullanır.The reports you create based on that data are saved in the Power BI service.
 • Soru-Cevap doğal dilde sorgu özelliği, Analysis Services canlı bağlantıları için önizleme sürümdedir.Q&A natural language querying is in preview for Analysis Services live connections.

Veri al ekranından bir modele bağlanmak içinTo connect to a model from Get data

 1. Çalışma Alanım 'da Veri al 'ı seçin.In My Workspace , select Get data. Varsa grup çalışma alanı da kullanabilirsiniz.You can also change to a group workspace, if one is available.

  Veri al düğmesine bağlanma

 2. Veritabanları ve Daha Fazlası 'nı seçin.Select Databases & More.

  Veri al 1 düğmesine bağlanma

 3. SQL Server Analysis Services > Bağlan 'ı seçin.Select SQL Server Analysis Services > Connect.

  Veri al 2 düğmesine bağlanma

 4. Bir sunucu seçin.Select a server. Bu adımda hiç sunucu görmüyorsanız ağ geçidi veya veri kaynağı yapılandırılmamış veya hesabınız ağ geçidinde veri kaynağının Kullanıcılar sekmesine eklenmemiş olabilir.If you don't see any servers listed here, it means either a gateway, and data source, are not configured, or your account is not listed in the Users tab of the data source, in the gateway. Yöneticinize başvurun.Check with your administrator.

 5. Bağlanmak istediğiniz modeli seçin.Select the model you want to connect to. Bu, Tablolu veya Çok Boyutlu olabilir.This could be either Tabular or Multidimensional.

Bağlandığınız model, Power BI sitesinin Çalışma Alanım/Veri Kümeleri sayfasında görünür.After you connect to the model, it will appear in your Power BI site in My Workspace/Datasets. Grup çalışma alanına geçtiyseniz veri kümesi grup içinde görünür.If you were switched to a group workspace, then the dataset will appear within the group.

Veri kümesine bağlanma

Pano kutucuklarıDashboard tiles

Bir rapordan panoya sabitlediğiniz görsellere ait kutucuklar 10 dakikada bir otomatik olarak yenilenir.If you pin visuals from a report to the dashboard, the pinned tiles are automatically refreshed every 10 minutes. Şirket içi Analysis Services sunucunuzdaki veriler güncelleştirilirse kutucuklar, 10 dakika sonra otomatik olarak güncelleştirilir.If the data in your on-premises Analysis Services server is updated, the tiles will get auto-updated after 10 minutes.

Sık Karşılaşılan SorunlarCommon Issues

 • Model şeması yüklenemiyor hatası - Bu hata, SSAS’ye bağlanan kullanıcının SSAS veritabanına, küpüne ve modeline erişimi olmadığında meydana gelir.Cannot load the model schema error - This error occurs when the user connecting to SSAS does not have access to the SSAS database, cube and model.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community