PowerApps'ten Office 365 Kullanıcıları'na bağlanmaConnect to Office 365 Users connection from PowerApps

Office 365 Kullanıcıları

Office 365 Kullanıcıları, Office 365 hesabınızı kullanarak kuruluşunuzdaki kullanıcı profillerine erişmenize olanak sağlar.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. Kendi profilinizi almanın yanı sıra bir kullanıcının profilini, yöneticisini veya bağlı çalışanlarını alma gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

Bu bilgileri, uygulamanızda bulunan bir etikette görüntüleyebilirsiniz.You can display this information in a label on your app. Bir veya daha fazla işlevi görüntüleyebilir, hatta farklı işlevleri birleştirebilirsiniz.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Örneğin, Kullanıcı Adını ve Telefon Numarasını birleştiren bir ifade oluşturabilir ve ardından bu bilgiyi uygulamanızda görüntüleyebilirsiniz.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

Bu konu başlığı altında, Office 365 Kullanıcıları'nı bağlantı olarak ekleme, Office 365 Kullanıcıları'nı veri kaynağı olarak uygulamanıza ekleme ve galeri denetiminde tablo verilerini kullanma gibi işlemleri nasıl gerçekleştireceğiniz gösterilmiştir.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bağlantı eklemeAdd a connection

 1. Veri bağlantısı ekleyin ve Office 365 Kullanıcıları seçeneğini belirleyin:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Office 365'e bağlanma

 2. Bağlan seçeneğini belirleyin ve oturum açmanız istenirse iş hesabınızı girin.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Office 365 Kullanıcıları bağlantısı oluşturulur ve uygulamanıza eklenir.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. Artık bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.Now, it's ready to be used.

Bağlantıyı uygulamanızda kullanmaUse the connection in your app

Geçerli kullanıcı ile ilgili bilgileri göstermeShow information about the current user

 1. Ekle menüsünde Etiket'i seçinOn the Insert menu, select Label
 2. İşlev çubuğunda, metin kutusunun Text özelliğini aşağıdaki formüllerden biri olarak ayarlayın:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

Etiket, geçerli kullanıcı ile ilgili olarak girmiş olduğunuz bilgileri gösterir.The label shows the information that you entered about the current user.

Başka bir kullanıcı ile ilgili bilgileri göstermeShow information about another user

 1. Ekle menüsünde, Metin seçeneğini ve ardından Metin girişi seçeneğini belirleyin.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Bu denetimi InfoAbout olarak yeniden adlandırın:Rename it InfoAbout:

  Denetimi yeniden adlandırma

 2. InfoAbout denetiminde, kuruluşunuzdaki bir kullanıcının e-posta adresini girin veya kopyalayıp yapıştırın.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Örneğin, adınız@şirketiniz.com.For example, type in yourName@yourCompany.com.
 3. Bir Etiket ekleyin (Ekle menüsü) ve Text özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Başka bir kullanıcı ile ilgili bilgileri gösterme:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Başka bir kullanıcının yöneticisi ile ilgili bilgileri gösterme:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

Etiket, belirttiğiniz kullanıcı veya kullanıcının yöneticisi ile ilgili olarak girdiğiniz bilgileri gösterir.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Not

Common Data Service'teki bir varlığı temel alan bir uygulama geliştiriyorsanız kullanıcı belirtmek için e-posta adresi yerine kimlik bilgisini kullanabilirsiniz.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

Örneğin, otomatik olarak bir uygulama oluşturabilir, Etiket denetimi içeren bir ekran ekleyebilir ve denetimin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayabilirsiniz:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Bir kişi oluşturur ve uygulamanın göz atma ekranında bu kişiyi seçerseniz Etiket denetimi, görünen adınızı gösterir.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

Başka bir kullanıcının bağlı çalışanlarını göstermeShow the direct reports of another user

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Metin) ve bu denetimi InfoAbout olarak yeniden adlandırın.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.
 2. InfoAbout denetiminde, kuruluşunuzdaki bir kullanıcının e-posta adresini girin.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Örneğin, yöneticinizinadı@şirketiniz.comFor example, enter yourManagersName@yourCompany.com
 3. Metinle birlikte galerisi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve bu galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galeri, girdiğiniz kullanıcının bağlı çalışanları ile ilgili bilgileri gösterir.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. İkinci listede JobTitle seçeneğini belirleyin.In the second list, select JobTitle. Üçüncü listede, DisplayName seçeneğini belirleyin.In the third list, select DisplayName. Galeri, bu değerleri göstermek üzere güncelleştirilir.The gallery is updated to show these values.

Not

İlk kutu aslında bir görüntü denetimidir.The first box is actually an image control. Bir görüntünüz yoksa görüntü denetimini silebilir ve bunun yerine bir etiket ekleyebilirsiniz.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Bunun için Denetim ekleme ve yapılandırma başlıklı makaleden faydalanabilirsiniz.Add and configure controls is a good resource.

Kullanıcı aramaSearch for users

 1. Metin girişi denetimi ekleyin (Ekle menüsü > Metin) ve bu denetimi SearchTerm olarak yeniden adlandırın.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Aranacak bir ad girin.Enter a name to search. Örneğin, adınızı girin.For example, enter your first name.
 2. Metinle birlikte galerisi ekleyin (Ekle menüsü > Galeri) ve bu galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  Adlarında, girdiğiniz arama metnini barındıran kullanıcılar galeride gösterilir.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  Galeri seçildiğinde, söz konusu galeriye ilişkin seçenekler sağ bölmede gösterilir.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. İkinci listede, Mail seçeneğini belirleyin.In the second list, select Mail. Üçüncü listede, DisplayName seçeneğini belirleyin.In the third list, select DisplayName.

  Galerideki ikinci ve üçüncü etiketler güncelleştirilir.The second and third labels in the gallery are updated.

Kullanılabilir işlevleri görüntülemeView the available functions

Bu bağlantı, aşağıdaki işlevleri içerir:This connection includes the following functions:

İşlev AdıFunction Name AçıklamaDescription
MyProfileMyProfile Geçerli kullanıcının profilini alırRetrieves the profile for the current user
UserProfileUserProfile Belirli bir kullanıcı profilini alırRetrieves a specific user profile
ManagerManager Belirtilen kullanıcının yöneticisine ilişkin kullanıcı profilini alırRetrieves user profile for the manager of the specified user
DirectReportsDirectReports Belirtilen kullanıcının bağlı çalışanlarını alırReturns the direct reports for the specified user
SearchUserSearchUser Kullanıcı profillerine ilişkin arama sonuçlarını alırRetrieves search results of user profiles

MyProfileMyProfile

Profilimi al: Geçerli kullanıcıya ilişkin profili alır.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

Giriş özellikleriInput properties

Yok.None.

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name TürType AçıklamaDescription
DepartmentDepartment dizestring Kullanıcının departmanı.Department of the user.
DisplayNameDisplayName dizestring Kullanıcının görünen adı.Display name of user.
GivenNameGivenName dizestring Kullanıcıya verilen ad.Given name of user.
KimlikId dizestring Kullanıcı kimliğiUser id
JobTitleJobTitle dizestring Kullanıcının İş Unvanı.Job Title of the user.
PostaMail dizestring Kullanıcının e-posta kimliği.Email id of user.
MailNicknameMailNickname dizestring Kullanıcının takma adı.Nickname of user.
SurnameSurname dizestring Kullanıcının soyadı.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber dizestring Kullanıcının telefon numarası.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName dizestring Kullanıcının Asıl Adı.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleboolean Hesap etkinleştirildi bayrağı.Account enabled flag.

UserProfileUserProfile

Kullanıcı profilini al: Belirli bir kullanıcı profilini alır.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
KimlikId dizestring evetyes Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliğiUser principal name or email id

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name TürType AçıklamaDescription
DepartmentDepartment dizestring Kullanıcının departmanı.Department of the user.
DisplayNameDisplayName dizestring Kullanıcının görünen adı.Display name of user.
GivenNameGivenName dizestring Kullanıcıya verilen ad.Given name of user.
KimlikId dizestring Kullanıcı kimliğiUser id
JobTitleJobTitle dizestring Kullanıcının İş Unvanı.Job Title of the user.
PostaMail dizestring Kullanıcının e-posta kimliği.Email id of user.
MailNicknameMailNickname dizestring Kullanıcının takma adı.Nickname of user.
SurnameSurname dizestring Kullanıcının soyadı.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber dizestring Kullanıcının telefon numarası.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName dizestring Kullanıcının Asıl Adı.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleboolean Hesap etkinleştirildi bayrağı.Account enabled flag.

ManagerManager

Yöneticiyi al: Belirtilen kullanıcının yöneticisinin kullanıcı profilini alırGet manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
KimlikId dizestring evetyes Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliğiUser principal name or email id

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name TürType AçıklamaDescription
DepartmentDepartment dizestring Kullanıcının departmanı.Department of the user.
DisplayNameDisplayName dizestring Kullanıcının görünen adı.Display name of user.
GivenNameGivenName dizestring Kullanıcıya verilen ad.Given name of user.
KimlikId dizestring Kullanıcı kimliğiUser id
JobTitleJobTitle dizestring Kullanıcının İş Unvanı.Job Title of the user.
PostaMail dizestring Kullanıcının e-posta kimliği.Email id of user.
MailNicknameMailNickname dizestring Kullanıcının takma adı.Nickname of user.
SurnameSurname dizestring Kullanıcının soyadı.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber dizestring Kullanıcının telefon numarası.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName dizestring Kullanıcının Asıl Adı.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleboolean Hesap etkinleştirildi bayrağı.Account enabled flag.

DirectReportsDirectReports

Bağlı çalışanları al: Bağlı çalışanları alırGet direct reports: Get direct reports

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
KimlikId dizestring evetyes Kullanıcı asıl adı veya e-posta kimliğiUser principal name or email id

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name TürType AçıklamaDescription
DepartmentDepartment dizestring Kullanıcının departmanı.Department of the user.
DisplayNameDisplayName dizestring Kullanıcının görünen adı.Display name of user.
GivenNameGivenName dizestring Kullanıcıya verilen ad.Given name of user.
KimlikId dizestring Kullanıcı kimliğiUser id
JobTitleJobTitle dizestring Kullanıcının İş Unvanı.Job Title of the user.
PostaMail dizestring Kullanıcının e-posta kimliği.Email id of user.
MailNicknameMailNickname dizestring Kullanıcının takma adı.Nickname of user.
SurnameSurname dizestring Kullanıcının soyadı.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber dizestring Kullanıcının telefon numarası.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName dizestring Kullanıcının Asıl Adı.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleboolean Hesap etkinleştirildi bayrağı.Account enabled flag.

SearchUserSearchUser

Kullanıcı ara: Kullanıcı profillerine ilişkin arama sonuçlarını alırSearch for users: Retrieves search results of user profiles

Giriş özellikleriInput properties

AdName Veri TürüData Type GerekliRequired AçıklamaDescription
searchTermsearchTerm dizestring hayırno Arama dizesi.Search string. Şuna uygulanır: görünen ad, verilen ad, soyadı, e-posta, e-posta takma adı ve kullanıcı asıl adıApplies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name

Çıkış özellikleriOutput properties

Özellik AdıProperty Name TürType AçıklamaDescription
DepartmentDepartment dizestring Kullanıcının departmanı.Department of the user.
DisplayNameDisplayName dizestring Kullanıcının görünen adı.Display name of user.
GivenNameGivenName dizestring Kullanıcıya verilen ad.Given name of user.
KimlikId dizestring Kullanıcı kimliğiUser id
JobTitleJobTitle dizestring Kullanıcının İş Unvanı.Job Title of the user.
PostaMail dizestring Kullanıcının e-posta kimliği.Email id of user.
MailNicknameMailNickname dizestring Kullanıcının takma adı.Nickname of user.
SurnameSurname dizestring Kullanıcının soyadı.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber dizestring Kullanıcının telefon numarası.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName dizestring Kullanıcının Asıl Adı.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled booleboolean Hesap etkinleştirildi bayrağı.Account enabled flag.