ECDiffieHellmanCngPublicKey ECDiffieHellmanCngPublicKey ECDiffieHellmanCngPublicKey ECDiffieHellmanCngPublicKey Class

Definice

Určuje veřejný klíč Diffie-Hellman s eliptickou křivkou (ECDH) pro použití ECDiffieHellmanCng s třídou.Specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) public key for use with the ECDiffieHellmanCng class.

public ref class ECDiffieHellmanCngPublicKey sealed : System::Security::Cryptography::ECDiffieHellmanPublicKey
[System.Serializable]
public sealed class ECDiffieHellmanCngPublicKey : System.Security.Cryptography.ECDiffieHellmanPublicKey
type ECDiffieHellmanCngPublicKey = class
    inherit ECDiffieHellmanPublicKey
Public NotInheritable Class ECDiffieHellmanCngPublicKey
Inherits ECDiffieHellmanPublicKey
Dědičnost
ECDiffieHellmanCngPublicKeyECDiffieHellmanCngPublicKeyECDiffieHellmanCngPublicKeyECDiffieHellmanCngPublicKey
Atributy

Poznámky

ECDiffieHellmanCngPublicKeyobjekty se používají při výměně klíčů s ECDiffieHellmanCng objekty.ECDiffieHellmanCngPublicKey objects are used in key exchanges with ECDiffieHellmanCng objects.

Vlastnosti

BlobFormat BlobFormat BlobFormat BlobFormat

Získá formát objektu BLOB klíče pro ECDiffieHellmanCngPublicKey objekt.Gets the key BLOB format for a ECDiffieHellmanCngPublicKey object.

Metody

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí ECDiffieHellman třídy.Releases all resources used by the current instance of the ECDiffieHellman class.

(Inherited from ECDiffieHellmanPublicKey)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané ECDiffieHellman třídou a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the ECDiffieHellman class and optionally releases the managed resources.

(Inherited from ECDiffieHellmanPublicKey)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
ExportExplicitParameters() ExportExplicitParameters() ExportExplicitParameters() ExportExplicitParameters()

Exportuje parametry klíče a explicitní křivky používané ECCurve objektem ECParameters do objektu.Exports the key and explicit curve parameters used by the ECCurve object into an ECParameters object.

ExportParameters() ExportParameters() ExportParameters() ExportParameters()

Exportuje klíč používaný ECCurve objektem ECParameters do objektu.Exports the key used by the ECCurve object into an ECParameters object.

FromByteArray(Byte[], CngKeyBlobFormat) FromByteArray(Byte[], CngKeyBlobFormat) FromByteArray(Byte[], CngKeyBlobFormat) FromByteArray(Byte[], CngKeyBlobFormat)

Převede pole bajtů obsahující veřejný klíč na ECDiffieHellmanCngPublicKey objekt v závislosti na zadaném formátu.Converts a byte array that contains a public key to a ECDiffieHellmanCngPublicKey object according to the specified format.

FromXmlString(String) FromXmlString(String) FromXmlString(String) FromXmlString(String)

Převede řetězec XML na ECDiffieHellmanCngPublicKey objekt.Converts an XML string to an ECDiffieHellmanCngPublicKey object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
Import() Import() Import() Import()

ECDiffieHellmanCngPublicKey Převede objektCngKey na objekt.Converts the ECDiffieHellmanCngPublicKey object to a CngKey object.

MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToByteArray() ToByteArray() ToByteArray() ToByteArray()

Serializace objektu BLOB klíče do bajtového pole. ECDiffieHellmanPublicKeySerializes the ECDiffieHellmanPublicKey key BLOB to a byte array.

(Inherited from ECDiffieHellmanPublicKey)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
ToXmlString() ToXmlString() ToXmlString() ToXmlString()

Zaserializace ECDiffieHellmanCngPublicKey veřejného klíče do řetězce XML ve formátu RFC 4050.Serializes the ECDiffieHellmanCngPublicKey public key to an XML string in RFC 4050 format.

Platí pro