ECCurve Struktura

Definice

Představuje eliptickou křivku.Represents an elliptic curve.

public value class ECCurve
public struct ECCurve
type ECCurve = struct
Public Structure ECCurve
Dědičnost
ECCurve

Poznámky

CurveType Použijte pole k určení, zda je křivka pojmenovaná, nebo explicitní křivkou (buď hlavní nebo charakteristický 2 křivka).Use the CurveType field to determine whether the curve is a named curve or an explicit curve (either a prime or a characteristic 2 curve).

Pole

A

První koeficient pro explicitní křivkuThe first coefficient for an explicit curve. Pro krátké Weierstrassy, Montgomery a kroucená Edwards křivky.A for short Weierstrass, Montgomery, and Twisted Edwards curves.

B

Druhý koeficient pro explicitní křivku.The second coefficient for an explicit curve. B pro krátké Weierstrass a d pro proEdwardsé křivky.B for short Weierstrass and d for Twisted Edwards curves.

Cofactor

Kofaktor křivky.The cofactor of the curve.

CurveType

Určuje složení ECCurve objektu.Identifies the composition of the ECCurve object.

G

Generátor nebo základní bod pro operace na křivce.The generator, or base point, for operations on the curve.

Hash

Název algoritmu hash, který se použil k vygenerování mikroefektivních hodnot křivky (A a B) z Seed algoritmu ANSI x 9.62 Generation.The name of the hash algorithm which was used to generate the curve coefficients (A and B) from the Seed under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

Order

Pořadí křivky.The order of the curve. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

Polynomial

Polynomická křivkaThe curve polynomial. Platí jenom pro charakteristické 2 křivky.Applies only to characteristic 2 curves.

Prime

Základna určující základní pole.The prime specifying the base field. Platí pouze pro základní křivky.Applies only to prime curves.

Seed

Hodnota počáteční hodnoty pro generování součinitele pod algoritmem generace ANSI X 9.62The seed value for coefficient generation under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

Vlastnosti

IsCharacteristic2

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje explicitní křivku 2.Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit characteristic 2 curve.

IsExplicit

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje explicitní křivku (buď na sebe, nebo na vlastnost 2).Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit curve (either prime or characteristic 2).

IsNamed

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje pojmenovanou křivku.Gets a value that indicates whether the curve type indicates a named curve.

IsPrime

Získá hodnotu, která označuje, zda typ křivky označuje explicitní základní křivku.Gets a value that indicates whether the curve type indicates an explicit prime curve.

Oid

Získá identifikátor pojmenované křivky.Gets the identifier of a named curve.

Metody

CreateFromFriendlyName(String)

Vytvoří pojmenovanou křivku pomocí zadaného popisného názvu identifikátoru.Creates a named curve using the specified friendly name of the identifier.

CreateFromOid(Oid)

Vytvoří pojmenovanou křivku pomocí zadaného Oid objektu.Creates a named curve using the specified Oid object.

CreateFromValue(String)

Vytvoří pojmenovanou křivku pomocí zadaného řetězcového vyjádření s tečkami (Decimal-Decimal) identifikátoru.Creates a named curve using the specified dotted-decimal representation of the identifier.

Validate()

Ověří integritu aktuální křivky.Validates the integrity of the current curve. CryptographicException Vyvolá výjimku, pokud struktura není platná.Throws a CryptographicException exception if the structure is not valid.

Platí pro