Použití multimediálních souborů v PowerAppsUsing multimedia files in PowerApps

Toto téma vám ukáže, jak vložit multimediální soubory do aplikace, nahrát perokresby do zdroje dat a zobrazit obrázky ze zdroje dat v aplikaci.This topic shows you how to embed multimedia files in your app, upload pen drawings to a data source, and show images from a data source in your app. V tomto tématu budete pracovat se zdrojem dat ve formě excelového souboru ve OneDrivu pro firmy.The data source used in this topic is an Excel file in OneDrive for Business.

PožadavkyPrerequisites

Zaregistrujte se do služby PowerApps a nainstalujte ji.Sign up for PowerApps, and install it. Když službu PowerApps otevřete, přihlaste se stejnými údaji, které jste použili k registraci.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.

Přidání média ze souboru nebo clouduAdd media from a file or the cloud

Typ multimediálního souboru, který chcete přidat, si můžete zvolit (například obrázek, video nebo zvuk).You can choose the kind of media file to add (for example, images, video, or audio).

 1. Na kartě Obsah vyberte Média.On the Content tab, select Media.
 2. V části Média vyberte Obrázky, Videa nebo Zvuk a potom vyberte Procházet:Under Media, select Images, Videos, or Audio, and then select Browse:

 3. Vyberte požadovaný soubor, který chcete přidat, a potom vyberte Otevřít.Select the file that you want to add, and then select Open.

  Na vašem počítači se otevře složka Obrázky, ze které můžete vybrat obrázek, nebo můžete přejít do jiné složky.The Pictures folder on your computer opens, and you can select an image from there or navigate to another folder.

 4. Jakmile s přidáváním souborů skončíte, stiskněte klávesu Esc, kterou se vrátíte do výchozího pracovního prostoru.When you finish adding files, press Esc to return to the default workspace.
 5. Na kartě Vložení vyberte Média a potom vyberte Obrázek, Video nebo Zvuk:On the Insert tab, select Media, and then select Image, Video, or Audio:

 6. Pokud jste přidali ovládací prvek Obrázek, nastavte jeho vlastnost Image na přidaný soubor:If you added an image control, set its Image property to the file that you added:

  Nastavení vlastnosti Image

  Poznámka: Zadejte pouze název souboru bez přípon v jednoduchých uvozovkách.Note Specify the file name only, without the extension, inside single quotes.

 7. Pokud jste přidali ovládací prvek Video nebo zvuk, nastavte jeho vlastnost Media na přidaný soubor:If you added a video or audio control, set its Media property to the file that you added:

  Nastavení vlastnosti Media

  Poznámka Video na YouTube přehrajete nastavením vlastnosti Media ovládacího prvku Video na příslušnou adresu URL uzavřenou do uvozovek.Note Play a YouTube video by setting the Media property of a video control to the appropriate URL, enclosed in double quotation marks.

Přidání média z Azure Media ServicesAdd media from Azure Media Services

 1. Z účtu Azure Media Services nahrajte a publikujte asset videa z AMS > Nastavení > Assety.From your Azure Media Services account, upload and publish your video asset from AMS > Settings > Assets.
 2. Jakmile bude video publikované, zkopírujte jeho adresu URL.After the video is published, copy its URL.
 3. V PowerApps přidejte ovládací prvek Video z karty Vložení > Média.From PowerApps, add the Video control from Insert > Media.
 4. Nastavte jeho vlastnost Media na zkopírovanou adresu URL.Set the Media property to the URL that you copied.

Jak vidíte z obrázku, můžete zvolit libovolnou streamovatelnou adresu URL podporovanou službou Azure Media Services:As this graphic shows, you can choose any streaming URL that Azure Media Services supports:

Nastavení vlastnosti Media

Přidání obrázků z cloudu do aplikaceAdd images from the cloud to your app

V tomto scénáři uložíte obrázky do účtu cloudového úložiště OneDrive pro firmy.In this scenario, you save images in a cloud storage account, OneDrive for Business. Použijete excelovou tabulku s cestou k obrázkům a zobrazíte je v aplikaci v ovládacím prvku Galerie.You use an Excel table to contain the path to the images, and you display the images in a gallery control in your app.

Tento scénář používá soubor CreateFirstApp.zip obsahující několik obrázků ve formátu JPEG.This scenario uses the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

POZNÁMKA:: V cestě k těmto obrázkům v excelovém souboru musí používat lomítka.NOTE: The path to these images in the Excel file must use forward slashes. Když PowerApps ukládá cesty obrázků do excelové tabulky, používá k tomu zpětná lomítka.When PowerApps saves image paths in an Excel table, the path uses backslashes. Pokud používáte cesty obrázků z takové tabulky, změňte zpětná lomítka u cesty v excelové tabulce na normální lomítka,If you use image paths from such a table, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. jinak se obrázky nezobrazí.Otherwise, the images won't display.

 1. Stáhněte soubor CreateFirstApp.zip a extrahujte složku Assets do účtu cloudového úložiště.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. Složku Assest na přejmenujte Assets_images.Rename the Assets folder to Assets_images.
 3. V excelovém listu vytvořte tabulku s jedním sloupcem a naplňte ji následujícími údaji:In an Excel spreadsheet, create a one-column table, and fill it with the following data:

  Tabulka s názvem Jackets

 4. Tabulce dejte název Jackets (Saka) a excelový soubor pojmenujte Assets.xlsx.Name the table Jackets, and name the Excel file Assets.xlsx.
 5. Do aplikace přidejte tabulku Jackets jako zdroj dat.In your app, add the Jackets table as a data source.
 6. Přidejte pouze ovládací prvek Obrázek (karta Vložení > Galerie) a jeho vlastnost Items nastavte na Jackets:Add an Image only control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Vlastnost Items (Položky)

  Galerie se automaticky aktualizuje a zobrazí se obrázky:The gallery is automatically updated with the images:

  Obrázky sak

  Po nastavení vlastnosti Items se do excelové tabulky automaticky přidá sloupec s názvem PowerAppsId.When you set the Items property, a column named PowerAppsId is automatically added to the Excel table.

  Cestou k obrázku může v excelové tabulce být také adresa URL k obrázku.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Ukázkový soubor Flooring Estimates je toho příkladem.An example is the Flooring Estimates sample file. Můžete si ho stáhnout do účtu cloudového úložiště, přidat tabulku FlooringEstimates do aplikace jako zdroj dat a potom nastavit ovládací prvek Galerie na FlooringEstimates.You can download it to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galerie se automaticky aktualizuje a zobrazí se obrázky.The gallery is automatically updated with the images.

Nahrání perokreseb do clouduUpload pen drawings to the cloud

V tomto scénáři se naučíte nahrát perokresby do zdroje dat (OneDrive pro firmy) a zkontrolovat způsob uložení těchto kreseb.In this scenario, you learn how to upload pen drawings to your data source, OneDrive for Business, and examine how the drawings are stored there.

 1. V Excelu přidejte do buňky A1 Image [image].In Excel, add Image [image] to cell A1.
 2. Pomocí následujícího postupu vytvořte tabulku:Create a table using the following steps:

  a.a. Vyberte buňku A1.Select cell A1.

  b.b. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte možnost Tabulka.On the Insert ribbon, select Table.

  c.c. V dialogovém poli zaškrtněte možnost Tabulka obsahuje záhlaví a vyberte OK.In the dialog box, select My table has headers, and then select OK.

  Vytvoření tabulky

  Excelový soubor je teď ve formátu tabulky.Your Excel file is now in a table format. Další informace o formátování tabulek v Excelu najdete v tématu o formátování dat jako tabulku.See Format the data as a table for more information about table formatting in Excel.

  d.d. Tabulce dejte název Drawings:Name the table Drawings:

  Přejmenování tabulky na Drawings

 3. Excelový soubor uložte do OneDrivu pro firmy jako SavePen.xlsx.Save the Excel file to OneDrive for Business as SavePen.xlsx.
 4. V PowerApps vytvořte prázdnou aplikaci.In PowerApps, create a blank app.
 5. Do aplikace přidejte OneDrive pro firmy jako zdroj dat:In your app, add the OneDrive for Business account as a data source:

  a.a. Klikněte nebo klepněte na kartu Zobrazení a potom klikněte nebo klepněte na Zdroje dat.Click or tap the View tab, and then click or tap Data sources.

  b.b. Klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat a potom klikněte nebo klepněte na OneDrive pro firmy.Click or tap Add data source, and then click or tap OneDrive for Business.

  c.c. Klikněte nebo klepněte na SavePen.xlsx.Click or tap SavePen.xlsx.

  d.d. Vyberte tabulku Drawings a potom klikněte nebo klepněte na Připojit.Select the Drawings table, and then click or tap Connect.

  Připojení

  Nyní bude tabulka Drawings uvedená v seznamu jako zdroj dat.Now, the Drawings table is listed as a data source.

 6. Na kartě Vložení vyberte Text a potom vyberte Psaní perem.On the Insert tab, select Text, and then select Pen input.
 7. Nový ovládací prvek přejmenujte na MyPen:Rename the new control MyPen:

  Přejmenovat

 8. Z karty Vložení přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:On the Insert tab, add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

   Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
  
 9. Přidejte ovládací prvek Galerie obrázků (karta Vložení > Galerie) a jeho vlastnost Items nastavte na Drawings.Add an Image gallery control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Drawings. Vlastnost Image ovládacího prvku Galerie obrázků se automaticky nastaví na ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Ovládací prvky uspořádejte následujícím způsobem:Arrange the controls so that your screen resembles the following:

  Ukázka obrazovky

 10. Stiskněte F5 nebo vyberte Náhled ( ).Press F5, or select Preview ( ).
 11. Nakreslete něco do ovládacího prvku MyPen a potom klikněte nebo klepněte na tlačítko.Draw something in MyPen, and then select the button.

  První obrázek v ovládacím prvku Galerie obrázků zobrazí vaši kresbu.The first image in the gallery control displays what you drew.

 12. Přidejte ke kresbě ještě něco a klikněte nebo klepněte na tlačítko.Add something else to your drawing, and select the button.

  Aktuální kresbu v ovládacím prvku Galerie obrázků zobrazí druhý obrázek.The second image in the gallery control displays what you drew.

 13. Stisknutím klávesy Esc zavřete okno náhledu.Close the preview window by pressing Esc.

  V účtu cloudového úložiště se automaticky vytvořila složka SavePen_images.In your cloud storage account, a SavePen_images folder has been automatically created. Tato složka obsahuje uložené obrázky a místo názvů mají čísla ID.This folder contains your saved images with IDs for their file names. Pokud chcete složku zobrazit, budete muset aktualizovat okno prohlížeče například stisknutím klávesy F5.To show the folder, you may need to refresh the browser window by, for example, pressing F5.

  Do sloupce Image souboru SavePen.xlsx zadejte cestu k novým obrázkům.In SavePen.xlsx, the Image column specifies the path to the new images.

Známá omezeníKnown limitations

Informace o způsobech sdílení excelových dat v rámci organizace získáte v části o známých omezeních.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Další informaceFor more information

Vyzkoušejte aplikaci na různých platformách včetně okna prohlížeče a telefonu.Be sure to test your app on different platforms, including in a browser window and on a phone.

Další informace o pokročilejších scénářích, které zahrnují nahrání multimédií přímo do jiného zdroje dat, získáte v článku o odborných tipech pro zachycování obrázků a vlastních konektorech pro nahrání obrázku.For information about more advanced scenarios that involve uploading multimedia directly to a different data source, see image capture pro tips and custom connectors for image upload.

Dalším způsobem, jak soubory nahrát do datového zdroje, je použití funkce Patch.Another way to upload files to a data source is to use the Patch function.