Útmutató a bérlői beállításokhozTenant settings guidance

Ez a cikk a Power BI-adminisztrátoroknak szól, akiknek az a feladata, hogy a szervezetüknél beállítsák a Power BI-környezetet.This article targets Power BI administrators who are responsible for setting up and configuring the Power BI environment in their organization.

Útmutatást nyújtunk az olyan bérlői beállításokhoz, amelyek javítják a Power BI használati élményét, vagy amelyek kockázatot jelenthetnek a szervezet számára.We provide guidance for specific tenant settings that help improve the Power BI experience, or could expose your organization to risk. Javasoljuk, hogy a bérlőt mindig úgy konfigurálja, hogy az megfeleljen a szervezet szabályzatainak és folyamatainak.We recommend you always configure your tenant to align with your organization's policies and processes.

A bérlői beállításokat a Felügyeleti portálon lehet elvégezni, a konfigurálást pedig a Power BI-szolgáltatásgazda végezheti el.Tenant settings are managed in the Admin portal, and can be configured by a Power BI service administrator. Számos bérlői beállítás azt eredményezheti, hogy a képességek és a funkciók csak adott felhasználók számára lesznek elérhetőek.Many tenant settings can restrict capabilities and features to a limited set of users. Ezért javasoljuk, hogy először ismerkedjen meg a beállításokkal, mielőtt megtervezné a szükséges biztonsági csoportokat.So, we recommend you first become familiar with the settings to plan the security groups you'll need. Előfordulhat, hogy ugyanazt a biztonsági csoportot több beállításra is alkalmazhatja.You might find that you can apply the same security group to multiple settings.

A Power BI-élmény javításaImprove Power BI experience

Súgóinformációk közzétételePublish "Get Help" information

Javasoljuk, hogy hozzon létre a szervezeten belül a Power BI-hoz kapcsolódó webhelyeket a Microsoft Teams vagy más együttműködési platform használatával.We encourage you to set up internal Power BI-related sites using Microsoft Teams, or other collaboration platform. Ezeken a helyeken tárolhatók a képzési dokumentációk, használhatók vitákra és megbeszélésekre, licencek kérésére vagy segítségre kínált válaszokra is.These sites can be used to store training documentation, host discussions, make requests for licenses, or respond to help.

Ha így tesz, javasoljuk, hogy engedélyezze a Súgóinformációk közzététele beállítást a teljes szervezet számára.If you do so, we recommend you then enable the Publish "Get Help" information setting for the entire organization. Ez a Súgó- és támogatási beállítások csoportban található.It's found in the Help and support settings group. URL-címeket állíthat be az alábbiakhoz:You can set URLs for your:

  • Képzési dokumentációTraining documentation
  • FórumDiscussion forum
  • Licencelési kérelmekLicensing requests
  • ÜgyfélszolgálatHelp desk

Ezek az URL-címek a Power BI Súgó menüjében hivatkozásként lesznek elérhetők.These URLs will become available as links in the Power BI help menu.

Megjegyzés

A Licencelési kérelmek URL-címének megadása megakadályozza, hogy az egyes felhasználók Power BI Pro-licencet vásároljanak.Supplying the Licensing requests URL prevents individual users from buying a Power BI Pro license. Ehelyett a rendszer a licencek beszerzésével kapcsolatos információkat tartalmazó belső webhelyre irányítja őket.Instead, they'll be directed to your internal site with information on how to acquire a license. A Power BI Pro kipróbálásának engedélyezése a felhasználóknak beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van, és elkülöníti a vásárlás és a próbaverzió felületét.The setting Allow users to try Power BI Pro is enabled by default and separates the purchase and trial experiences. A beállításokkal kapcsolatos további információért lásd: A Power BI Pro kipróbálásának engedélyezése a felhasználóknak.To learn more about how these settings work together, see Allow users to try Power BI Pro.

A Power BI Desktopban megjelenített Súgó és támogatás beállítások képernyőképe.

További információért lásd: Súgó és támogatás beállításai.For more information, see Help and support settings.

A kockázatok kezeléseManage risk

A kockázatkezelési beállítások segíthetnek irányítási szabályzatokat létrehozni a Power BI-bérlőben.The settings to manage risks can help you establish governance policies in your Power BI tenant. Azt azonban vegye figyelembe, hogy az irányítási szabályzatok nem biztonsági eszközök.Keep in mind, however, that governance settings are not a security measure. Az Adatok exportálása beállítás letiltása például eltávolítja ezt a funkciót a Power BI felhasználói felületéről, ezzel segíti a felhasználókat a vállalat irányítási szabályzatának megfelelő munkavégzésben, de nem akadályozza meg azt, hogy a céltudatos felhasználók más lehetőségekkel adatokat exportáljanak.For example, disabling the Export data setting removes the feature from the Power BI user interface and helps in this way Power BI users to work in compliance with your organization's governance policies, but it does not prevent determined users from exporting data using other options. Biztonsági szempontból az adathalmazhoz olvasási jogosultsággal rendelkező Power BI-felhasználóknak engedélyük van az adathalmaz lekérdezésére, és meg is őrizhetik az eredményeket, függetlenül attól, hogy mely funkciókat érik el a Power BI felhasználói felületén.From a security viewpoint, a Power BI user with read access to a dataset has the permission to query this dataset and can persist the results regardless of the features available in the Power BI user interface.

E-mail-értesítések fogadása szolgáltatásbeli kimaradásokról vagy incidensekrőlReceive email notification service outages or incidents

E-mailben kaphat értesítést, ha a bérlőt szolgáltatáskimaradás vagy valamilyen incidens érinti.You can be notified by email if your tenant is impacted by a service outage or incident. Így proaktív módon reagálhat az incidensekre.This way, you can proactively respond to incidents.

Javasoljuk, hogy kapcsolja be az E-mail-értesítések fogadása szolgáltatásbeli kimaradásokról vagy incidensekről beállítást.We recommend you enable the Receive email notification service outages or incidents setting. Ez a Súgó- és támogatási beállítások csoportban található.It's found in the Help and support settings group. Rendeljen hozzá egy vagy több levelezési biztonsági csoportot.Assign one or more mail-enabled security groups.

A Power BI Desktopban megjelenített „E-mail-értesítések fogadása szolgáltatásbeli kimaradásokról vagy incidensekről” beállítás képernyőképe.

Information ProtectionInformation protection

Az Information protection kötelezővé teszi a védelmi beállítások – például a titkosítás vagy a vízjelek – érvényesítését, amikor adatokat exportálnak a Power BI szolgáltatásból.Information protection allows enforcing protection settings—such as encryption or watermarks—when exporting data from the Power BI service.

Az információvédelemmel kapcsolatban két bérlői beállítás van.There are two tenant settings related to information protection. Alapértelmezés szerint mindkét beállítás le van tiltva a teljes szervezet számára.By default, both settings are disabled for the entire organization.

Javasoljuk, hogy engedélyezze ezeket a beállításokat, ha bizalmas adatokat kell kezelnie és védelemmel ellátni.We recommend you enable these settings when you need to handle and protect sensitive data. További információt az Adatvédelem a Power BI-ban című cikkben talál.For more information, see Data protection in Power BI.

Munkaterületek létrehozásaCreate workspaces

Korlátozhatja, hogy a felhasználók létrehozhatnak-e munkaterületeket.You can restrict users from creating workspaces. Így szabályozhatja, hogy a szervezeten belül mi hozható létre.This way, you can govern what is created within your organization.

Megjegyzés

Jelenleg átmeneti időszak van érvényben a régi és az új munkaterület között.Currently there's a transition period between the old workspace experience and the new. Ez a bérlői beállítás csak az új felületre vonatkozik.This tenant setting applies only to the new experience.

A Munkaterületek létrehozása beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van a teljes szervezet számára.The Create workspaces setting is enabled by default for the entire organization. Ezt a Munkaterület beállításai csoportban találja.It's found in the Workspace settings group.

Javasoljuk, hogy rendeljen hozzá egy vagy több biztonsági csoportot.We recommend you assign one or more security groups. Ezeknek a csoportoknak engedélyezheti vagy letilthatja a munkaterületek létrehozásának lehetőségét.These groups can be granted or denied permission to create workspaces.

Ügyeljen arra, hogy a dokumentációban utasítások is szerepeljenek, amelyek alapján a felhasználók (akik nem rendelkeznek munkaterület-létrehozási jogokkal) megtudhatják, hogyan kérhetnek új munkaterületet.Be sure to include instructions in your documentation letting users (who don't have workspace creation rights) know how they can request a new workspace.

A Power BI Desktopban megjelenített „Munkaterületek létrehozása” beállítás képernyőképe.

Tartalom megosztása külső felhasználókkalShare content with external users

A felhasználók a szervezeten kívüli személyekkel is megoszthatják a jelentéseket és az irányítópultokat.Users can share reports and dashboards with people outside your organization.

A Tartalom megosztása külső felhasználókkal beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van a teljes szervezet számára.The Share content with external users setting is enabled by default for the entire organization. Ezt az Exportálási és megosztási beállítások csoportban találja meg.It's found in the Export and sharing settings group.

Javasoljuk, hogy rendeljen hozzá egy vagy több biztonsági csoportot.We recommend you assign one or more security groups. Ezeknek a csoportoknak engedélyezheti vagy letilthatja a tartalom külső felhasználókkal való megosztását.These groups can be granted or denied permission to share content with external users.

A Power BI Desktopban megjelenített „Tartalom megosztása külső felhasználókkal” beállítás képernyőképe.

Webes közzétételPublish to web

A Webes közzététel funkció lehetővé teszi a nyilvános jelentések weben történő közzétételét.The publish to web feature allows publishing public reports on the web. Ha nem megfelelően használják, fennáll a veszélye, hogy a bizalmas információk elérhetővé válnak az interneten.If used inappropriately, there's risk that confidential information could be made available live on the web.

A Webes közzététel beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van a teljes szervezet számára, de a nem rendszergazda felhasználók nem hozhatnak létre beágyazási kódokat.The Publish to web setting is enabled by default for the entire organization, but restricting the ability for non-admin users to create embed codes. Ezt az Exportálási és megosztási beállítások csoportban találja meg.It's found in the Export and sharing settings group.

Ha engedélyezve van, javasoljuk, hogy rendeljen hozzá egy vagy több biztonsági csoportot.If enabled, we recommend you assign one or more security groups. Ezeknek a csoportoknak engedélyezheti vagy letilthatja a jelentések közzétételének lehetőségét.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

Továbbá lehetőség van a beágyazási kódok működésének kiválasztására is.Further, there's an option to choose how your embed codes work. Alapértelmezés szerint a Csak meglévő kódok engedélyezése van beállítva.By default, it's set to Only allow existing codes. Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot egy Power BI-rendszergazdával új beágyazási kód létrehozásához.It means users will be asked to contact a Power BI admin to create an embed code.

A Power BI Desktopban megjelenített „Webes közzététel” beállítás képernyőképe.

Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen tekintse át a webes közzététel beágyazási kódjait is.We also recommend you review publish to web embed codes regularly. Távolítsa el azokat a kódokat, amelyek személyes vagy bizalmas adatok közzétételét eredményeznék.Remove codes if they result in the publication of private or confidential information.

Adatok exportálásaExport data

Korlátozhatja a felhasználókat abban, hogy adatokat exportáljanak az irányítópult csempéiből vagy a jelentések vizualizációiból.You can restrict users from exporting data from dashboard tiles or report visuals.

Az Adatok exportálása beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van a teljes szervezet számára.The Export data setting is enabled by default for the entire organization. Ezt az Exportálási és megosztási beállítások csoportban találja meg.It's found in the Export and sharing settings group.

Javasoljuk, hogy rendeljen hozzá egy vagy több biztonsági csoportot.We recommend you assign one or more security groups. Ezeknek a csoportoknak engedélyezheti vagy letilthatja a jelentések közzétételének lehetőségét.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

Fontos

Ha letiltja ezt a beállítást, akkor korlátozza az Elemzés az Excelben és a Power BI szolgáltatás élő kapcsolatok funkcióit is.Disabling this setting also restricts the use of the Analyze in Excel and Power BI service live connection features.

A Power BI Desktopban megjelenített „Adatok exportálása” beállítás képernyőképe.

Megjegyzés

Ha a felhasználók engedélyezik felhasználóknak az adatexportálást, hozzáadhat egy védelmi réteget az adatvédelem kényszerítésével.If users allow users to export data, you can add a layer of protection by enforcing data protection. Ha konfigurálva van, a jogosulatlan felhasználók számára le lesz tiltva a bizalmas címkékkel rendelkező tartalmak exportálása.When configured, unauthorized users will be blocked from exporting content with sensitivity labels.

Annak engedélyezése, hogy külső vendégfelhasználók is szerkeszthessék és kezelhessék a szervezeti tartalmakatAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Lehetőség van arra, hogy a külső vendégfelhasználók szerkeszthessék és kezeljék a Power BI-tartalmakat.It's possible that external guest users can edit and manage Power BI content. További információt a Power BI tartalmak terjesztése Azure AD B2B külső vendégfelhasználóknak című témakörben talál.For more information, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Az Annak engedélyezése, hogy külső vendégfelhasználók is szerkeszthessék és kezelhessék a szervezeti tartalmakat beállítás alapértelmezés szerint le van tiltva a teljes szervezet számára.The Allow external guest users to edit and manage content in the organization setting is disabled by default for the entire organization. Ezt az Exportálási és megosztási beállítások csoportban találja meg.It's found in the Export and sharing settings group.

Ha a külső felhasználók számára engedélyezni szeretné a tartalmak szerkesztését és kezelését, javasoljuk, hogy rendeljen hozzá egy vagy több biztonsági csoportot.If you need to authorize external users to edit and manage content, we recommend you assign one or more security groups. Ezeknek a csoportoknak engedélyezheti vagy letilthatja a jelentések közzétételének lehetőségét.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

A Power BI portálon látható "Annak engedélyezése, hogy külső vendégfelhasználók is szerkesztsen és kezeljenek tartalmakat a szervezetben" beállítás képernyőképe.

Fejlesztői beállításokDeveloper settings

A Power BI-tartalom beágyazásával kapcsolatban két bérlői beállítás érhető el.There are two tenant settings related to embedding Power BI content. Ezek a következők:They are:

  • Tartalom beágyazása alkalmazásokban (alapértelmezés szerint engedélyezve van)Embed content in apps (enabled by default)
  • A Power BI API-k használatának engedélyezése szolgáltatásneveknek (alapértelmezés szerint le van tiltva)Allow service principals to user Power BI APIs (disabled by default)
  • ResourceKey-hitelesítés blokkolása (alapértelmezés szerint le van tiltva)*Block ResourceKey Authentication (disabled by default)*

Ha nem tervezi használni a fejlesztői API-kat a tartalmak beágyazásához, javasoljuk, hogy tiltsa le őket.If you have no intention of using the developer APIs to embed content, we recommend you disable them. Vagy legalább állítson be olyan biztonsági csoportokat, amelyek ezt elvégzik.Or, at least configure specific security groups that would be doing this work.

*Ez a beállítás a streamelési és a leküldéses adatkészletre vonatkozik. Ha a letiltás le van tiltva, a felhasználók nem küldhetnek adatokat streamelési és leküldéses adatkészletekbe az API-val és egy erőforráskulccsal.*This setting applies to streaming and PUSH datasets. If disabled, users will not be allowed send data to streaming and PUSH datasets using the API with a resource key.

Képernyőkép Power BI fejlesztői beállításokat megjelenítő felügyeleti portálról.

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: