Az Office 365 Felhasználók kapcsolódási mód használata a PowerAppsbólConnect to Office 365 Users connection from PowerApps

Office 365 Users

Az Office 365 Users használatával a saját Office 365-fiókjával férhet hozzá a szervezet felhasználói profiljaihoz.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. Különböző műveleteket végezhet el, például megtekintheti a saját profilját, egy adott felhasználó profilját, illetve egy felhasználó felettesét vagy közvetlen beosztottjait.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

Ezeket az információkat felirat formájában megjelenítheti alkalmazásában.You can display this information in a label on your app. Megjeleníthet egy vagy több függvényt, vagy akár több függvény kombinációját.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Létrehozhat például egy kifejezést, amelyben a felhasználó nevét és telefonszámát társítja, majd megjelenítheti ezt az információt az alkalmazásban.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

Ez a témakör azt mutatja be, hogyan veheti fel alkalmazásába kapcsolatként és adatforrásként az Office 365 Users szolgáltatást, és hogyan használhat táblaadatokat egy gyűjteményvezérlőben.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

ElőfeltételekPrerequisites

Kapcsolat hozzáadásaAdd a connection

 1. Adjon hozzá egy adatkapcsolatot, és válassza az Office 365 Users lehetőséget:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Kapcsolódás az Office 365-höz

 2. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget és ha a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be, adja meg munkahelyi fiókját.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Az Office 365 Users-kapcsolat létrejött és hozzá lett adva az alkalmazáshoz.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. Most már készen áll a használatára.Now, it's ready to be used.

A kapcsolat használata az alkalmazásbanUse the connection in your app

Az aktuális felhasználó adatainak megjelenítéseShow information about the current user

 1. A Beszúrás menüben válassza a Felirat lehetőséget.On the Insert menu, select Label
 2. A függvénysávon állítsa be a Text (Szöveg) tulajdonságot a következő képletek egyikére:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

A felirat megjeleníti az aktuális felhasználóról beírt adatokat.The label shows the information that you entered about the current user.

Más felhasználó adatainak megjelenítéseShow information about another user

 1. A Beszúrás menüben válassza a Szövegmező, majd a Szövegbevitel lehetőséget.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Nevezze át az InfoAbout névre:Rename it InfoAbout:

  Vezérlőelem átnevezése

 2. Írja be vagy illessze be az InfoAbout elembe egy szervezeten belüli felhasználó e-mail-címét.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Beírhatja például a neve@vallalatNeve.com címet.For example, type in yourName@yourCompany.com.
 3. Vegyen fel egy felirat típusú vezérlőt (Beszúrás menü), és a Text (Szöveg) tulajdonságának értékeként adja meg az alábbi képletek valamelyikét:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Más felhasználó adatainak megjelenítéséhez:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Más felhasználó felettese adatainak megjelenítéséhez:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

A felirat megjeleníti a felhasználóról megadott információkat vagy a felhasználó felettesét.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Megjegyzés

Amennyiben a Common Data Service egy entitására épülő alkalmazást fejleszt, akkor a felhasználót annak e-mail-címe helyett az azonosítójával is megadhatja.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

Például automatikusan létrehozhat egy alkalmazást, felvehet egy felirat típusú vezérlőt tartalmazó képernyőt, és a vezérlő Text (Szöveg) tulajdonságának értékeként megadhatja ezt a képletet:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Ha létrehoz egy névjegyet, és megjeleníti azt az alkalmazás tallózási képernyőjén, a felirat típusú vezérlőn a saját megjelenített neve fog megjelenni.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

Más felhasználó közvetlen beosztottjainak megjelenítéseShow the direct reports of another user

 1. Adjon hozzá egy Szövegbevitel vezérlőelemet (Beszúrás menü > Szöveg) és nevezze át az InfoAbout névre.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.
 2. Írja be az InfoAbout elembe egy szervezeten belüli felhasználó e-mail-címét.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Beírhatja például a feletteseNeve@vallalatNeve.com címetFor example, enter yourManagersName@yourCompany.com
 3. Adjon hozzá egy Szöveges gyűjteményt (Beszúrás menü > Gyűjtemény) és állítsa be annak Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  A gyűjtemény megjeleníti a megadott felhasználó közvetlen beosztottjainak adatait.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. A második listában válassza a JobTitle (Beosztás) lehetőséget.In the second list, select JobTitle. A harmadik listában válassza a DisplayName (Megjelenített név) lehetőséget.In the third list, select DisplayName. A gyűjtemény frissül és már ezeket az értékeket mutatja.The gallery is updated to show these values.

Megjegyzés

Az első mező valójában egy képbeszúró vezérlőelem.The first box is actually an image control. Ha nincs képe, törölheti a kép típusú vezérlőt, és feliratot szúrhat be a helyére.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Hasznos forrás az Add and configure controls (Vezérlőelemek hozzáadása és konfigurálása) című cikk.Add and configure controls is a good resource.

Felhasználók kereséseSearch for users

 1. Adjon hozzá egy Szövegbevitel vezérlőelemet (Beszúrás menü > Szöveg) és nevezze át a SearchTerm névre.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Adjon meg egy keresendő nevet.Enter a name to search. Adja meg például a saját keresztnevét.For example, enter your first name.
 2. Adjon hozzá egy Szöveges gyűjteményt (Beszúrás menü > Gyűjtemény) és állítsa be annak Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  A gyűjtemény azokat a felhasználókat jeleníti meg, akik neve tartalmazza a megadott keresendő szöveget.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. A második listában válassza a Mail (Levelezés) lehetőséget.In the second list, select Mail. A harmadik listában válassza a DisplayName (Megjelenített név) lehetőséget.In the third list, select DisplayName.

  Frissül a katalógus második és harmadik felirata.The second and third labels in the gallery are updated.

A rendelkezésre álló függvények áttekintéseView the available functions

Ez a kapcsolat a következő függvényeket tartalmazza:This connection includes the following functions:

Függvény neveFunction Name LeírásDescription
MyProfileMyProfile Beolvassa az aktuális felhasználó profiljátRetrieves the profile for the current user
UserProfileUserProfile Beolvassa a megadott felhasználó profiljátRetrieves a specific user profile
ManagerManager Beolvassa a megadott felhasználó felettesének profiljátRetrieves user profile for the manager of the specified user
DirectReportsDirectReports Beolvassa a megadott felhasználó közvetlen beosztottjainak profiljátReturns the direct reports for the specified user
SearchUserSearchUser Beolvassa a felhasználói profilok keresési eredményeitRetrieves search results of user profiles

MyProfileMyProfile

Saját profil beolvasása: Az aktuális felhasználó profiljának beolvasása.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Nincs.None.

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name Type (Típus)Type LeírásDescription
DepartmentDepartment karakterláncstring A felhasználó részlege.Department of the user.
DisplayNameDisplayName karakterláncstring A felhasználó megjelenített neve.Display name of user.
GivenNameGivenName karakterláncstring A felhasználó keresztneve.Given name of user.
Id (Azonosító)Id karakterláncstring A felhasználó azonosítójaUser id
JobTitleJobTitle karakterláncstring A felhasználó beosztása.Job Title of the user.
LevelezésMail karakterláncstring A felhasználó e-mail azonosítója.Email id of user.
MailNicknameMailNickname karakterláncstring A felhasználó beceneve.Nickname of user.
SurnameSurname karakterláncstring A felhasználó vezetékneve.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber karakterláncstring A felhasználó telefonszáma.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName karakterláncstring A felhasználó egyszerű neve.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logikaiboolean A fiók engedélyezésének jelzője.Account enabled flag.

UserProfileUserProfile

Felhasználói profil beolvasása: A megadott felhasználó profiljának beolvasása.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
Id (Azonosító)Id karakterláncstring igenyes A felhasználó egyszerű neve vagy e-mail azonosítójaUser principal name or email id

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name Type (Típus)Type LeírásDescription
DepartmentDepartment karakterláncstring A felhasználó részlege.Department of the user.
DisplayNameDisplayName karakterláncstring A felhasználó megjelenített neve.Display name of user.
GivenNameGivenName karakterláncstring A felhasználó keresztneve.Given name of user.
Id (Azonosító)Id karakterláncstring A felhasználó azonosítójaUser id
JobTitleJobTitle karakterláncstring A felhasználó beosztása.Job Title of the user.
LevelezésMail karakterláncstring A felhasználó e-mail azonosítója.Email id of user.
MailNicknameMailNickname karakterláncstring A felhasználó beceneve.Nickname of user.
SurnameSurname karakterláncstring A felhasználó vezetékneve.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber karakterláncstring A felhasználó telefonszáma.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName karakterláncstring A felhasználó egyszerű neve.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logikaiboolean A fiók engedélyezésének jelzője.Account enabled flag.

ManagerManager

Felettes beolvasása: A megadott felhasználó felettese felhasználói profiljának beolvasásaGet manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
Id (Azonosító)Id karakterláncstring igenyes A felhasználó egyszerű neve vagy e-mail azonosítójaUser principal name or email id

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name Type (Típus)Type LeírásDescription
DepartmentDepartment karakterláncstring A felhasználó részlege.Department of the user.
DisplayNameDisplayName karakterláncstring A felhasználó megjelenített neve.Display name of user.
GivenNameGivenName karakterláncstring A felhasználó keresztneve.Given name of user.
Id (Azonosító)Id karakterláncstring A felhasználó azonosítójaUser id
JobTitleJobTitle karakterláncstring A felhasználó beosztása.Job Title of the user.
LevelezésMail karakterláncstring A felhasználó e-mail azonosítója.Email id of user.
MailNicknameMailNickname karakterláncstring A felhasználó beceneve.Nickname of user.
SurnameSurname karakterláncstring A felhasználó vezetékneve.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber karakterláncstring A felhasználó telefonszáma.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName karakterláncstring A felhasználó egyszerű neve.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logikaiboolean A fiók engedélyezésének jelzője.Account enabled flag.

DirectReportsDirectReports

Közvetlen beosztottak beolvasása: A közvetlen beosztottak beolvasásaGet direct reports: Get direct reports

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
Id (Azonosító)Id karakterláncstring igenyes A felhasználó egyszerű neve vagy e-mail azonosítójaUser principal name or email id

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name Type (Típus)Type LeírásDescription
DepartmentDepartment karakterláncstring A felhasználó részlege.Department of the user.
DisplayNameDisplayName karakterláncstring A felhasználó megjelenített neve.Display name of user.
GivenNameGivenName karakterláncstring A felhasználó keresztneve.Given name of user.
Id (Azonosító)Id karakterláncstring A felhasználó azonosítójaUser id
JobTitleJobTitle karakterláncstring A felhasználó beosztása.Job Title of the user.
LevelezésMail karakterláncstring A felhasználó e-mail azonosítója.Email id of user.
MailNicknameMailNickname karakterláncstring A felhasználó beceneve.Nickname of user.
SurnameSurname karakterláncstring A felhasználó vezetékneve.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber karakterláncstring A felhasználó telefonszáma.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName karakterláncstring A felhasználó egyszerű neve.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logikaiboolean A fiók engedélyezésének jelzője.Account enabled flag.

SearchUserSearchUser

Felhasználók keresése: Felhasználói profilok keresési eredményeinek beolvasásaSearch for users: Retrieves search results of user profiles

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
searchTermsearchTerm karakterláncstring nemno A keresendő karakterlánc.Search string. A megjelenített névre, a keresztnévre, a vezetéknévre, az e-mail azonosítóra, a levelezési becenévre és az egyszerű felhasználónévre vonatkozikApplies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name Type (Típus)Type LeírásDescription
DepartmentDepartment karakterláncstring A felhasználó részlege.Department of the user.
DisplayNameDisplayName karakterláncstring A felhasználó megjelenített neve.Display name of user.
GivenNameGivenName karakterláncstring A felhasználó keresztneve.Given name of user.
Id (Azonosító)Id karakterláncstring A felhasználó azonosítójaUser id
JobTitleJobTitle karakterláncstring A felhasználó beosztása.Job Title of the user.
LevelezésMail karakterláncstring A felhasználó e-mail azonosítója.Email id of user.
MailNicknameMailNickname karakterláncstring A felhasználó beceneve.Nickname of user.
SurnameSurname karakterláncstring A felhasználó vezetékneve.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber karakterláncstring A felhasználó telefonszáma.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName karakterláncstring A felhasználó egyszerű neve.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled logikaiboolean A fiók engedélyezésének jelzője.Account enabled flag.