Értékelő vezérlő a PowerAppsbanRating control in PowerApps

Olyan vezérlő, amellyel a felhasználók 1-es és az Ön által megadott maximális szám közötti értéket adhatnak meg.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

LeírásDescription

Ebben a vezérlőben a felhasználó például bizonyos számú csillag kiválasztásával megadhatja, hogy milyen mértékben nyerte el a tetszését valami.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná azt.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max (Maximum) – A maximális érték, melyre a felhasználó beállíthat egy csúszkát vagy egy értékelőt.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés), vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelemre értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill – A csillagok színe az értékelő vezérlőben.RatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly (Csak olvasható) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó módosíthatja-e egy csúszka vagy értékelő vezérlőelem értékét.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaáll-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue (Érték megjelenítése) – Azt határozza meg, hogy megjelenik-e egy csúszka vagy egy értékelő értéke, amikor a felhasználó módosítja az értéket vagy rámutat a vezérlőelemre.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – A vezérlő bal széle és a vezérlő szülőtárolójának bal széle (ha nincs szülőtároló, a képernyő bal széle) közötti távolság.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a szülő tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average( Érték1, Érték2, ... )Average( Value1, Value2, ... )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá Minősítés vezérlőt, és adja neki a Mennyiségi nevet.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Adjon hozzá Szövegbevitel vezérlőt, adja neki a Minőségi nevet, és helyeze át a Minősítés vezérlő alá.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.
 3. Állítsa be a Szövegbevitel vezérlő Default tulajdonságát a "" értékre, és állítsa be a HintText tulajdonságban a következő képletet:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3, "Mi nyerte el különösen a tetszését?", "Hogyan csinálhatnánk jobban?")If(Quantitative.Value > 3, "What did you especially like?", "How might we do better?")

  Többet szeretne megtudni az If függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the If function or other functions?

 4. Nyomja le az F5 billentyűt, majd kattintson vagy koppintson a négy vagy öt csillagra a Minősítés vezérlőben.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  A segítő szöveg a Szövegbevitel vezérlőben a magas értékelésnek megfelelőre változik.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Kattintson vagy koppintson kevesebb, mint négy csillagra a Mennyiségi vezérlőben.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  A segítő szöveg a Szövegbevitel vezérlőben az alacsony értékelésnek megfelelőre változik.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.