Besturingselementen voor audio en video in PowerAppsAudio and Video controls in PowerApps

Een besturingselement voor het afspelen van een geluidsbestand, een videobestand of een video op YouTube.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement Audio is bedoeld voor het afspelen van een geluidsfragment uit een bestand, een opname van een besturingselement Microfoon of het audiospoor uit een videobestand.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file. Een besturingselement Video is bedoeld voor het afspelen van een videoclip uit een bestand of van YouTube als u een URL opgeeft, eventueel met ondertiteling.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube if you specify a URL with optional closed captions.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Loop: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip automatisch opnieuw wordt gestart zodra het afspelen is voltooid.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media: een identificatie voor de clip die met het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls: bepaalt of een audio- of videospeler bijvoorbeeld een knop Afspelen en een volumeregelaar bevat, en of een besturingselement Pen bijvoorbeeld pictogrammen weergeeft voor Tekenen en Wissen.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

AutoPause: bepaalt of een audio- of videoclip automatisch moet worden onderbroken als de gebruiker naar een ander scherm navigeert.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: bepaalt of een besturingselement voor audio of video automatisch een clip moet afspelen wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert dat dit besturingselement bevat.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl: dit is alleen een videobesturingselement.ClosedCaptionsUrl – Video control only. URL van de ondertitelingsbestand in WebVTT-indeling.URL of closed captions file in WebVTT format. De URL’s van de video en de ondertiteling moeten in HTTPS-indeling zijn.Both video and captions URLs must be HTTPS. Voor de hostserver van zowel de video als de ondertiteling moet CORS zijn ingeschakeld.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd: hoe een app reageert wanneer het afspelen van een geluidsfragment of een videoclip is voltooid.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause: hoe een app reageert wanneer de gebruiker de clip onderbreekt die door het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart: hoe de app reageert wanneer de gebruiker een opname start met het besturingselement Microfoon.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Paused: true als een besturingselement voor het afspelen van media op dat moment is onderbroken, anders false.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip wordt afgespeeld.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime: de tijd na het begin van een geluidsfragment of videoclip waarop de clip wordt afgespeeld.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Tijd: de huidige positie van een besturingselement voor media.Time – A media control's current position.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( Tabelnaam )First( TableName )

VoorbeeldenExamples

Een audio- of videobestand afspelenPlay an audio or video file

 1. Klik of tik in het menu Bestand op Media, klik of tik op Video's of Audio en klik of tik vervolgens op Bladeren.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.
 2. Blader naar het bestand dat u wilt gebruiken, klik of tik erop, en klik of tik vervolgens op Openen.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.
 3. Druk op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte, voeg een besturingselement Audio of Video toe en stel de eigenschap Media van het besturingselement in op het bestand dat u hebt toegevoegd.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?Don't know how to add and configure a control?

 4. Druk op F5 en speel het fragment vervolgens af door op de afspeelknop te klikken of te tikken van het besturingselement dat u hebt toegevoegd.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Tip

  De afspeelknop van het besturingselement Video wordt weergegeven wanneer u het besturingselement aanwijst.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.

Een YouTube-video afspelenPlay a YouTube video

 1. Voeg een besturingselement Video toe en stel de eigenschap Media in op de URL van een YouTube-video. Plaats de URL tussen dubbele aanhalingstekens.Add a Video control, and set its Media property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a YouTube video.
 2. Druk op F5 en speel het fragment vervolgens af door op de afspeelknop te klikken of te tikken van het besturingselement Video.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.