Besturingselement voor keuzelijst in PowerAppsList Box control in PowerApps

Een lijst waarin de gebruiker een of meer items kan selecteren.A list in which the user can select one or multiple items.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement Keuzelijst toont altijd alle beschikbare opties (in tegenstelling tot een besturingselement Vervolgkeuzelijst) en de gebruiker kan meer dan een item tegelijk kiezen kan (in tegenstelling tot een besturingselement Keuzerondje).A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Wanneer u een galerie, lijst of diagram toevoegt, wordt in de eigenschappenlijst standaard Items weergegeven zodat u eenvoudig de gegevens kunt opgeven die met het nieuwe besturingselement moeten worden weergegeven.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Items van een galerie instellen op de tabel Account in Salesforce, een tabel met de naam Inventory die u hebt gemaakt in Excel en is geüpload naar de cloud of een SharePoint-lijst met de naam ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een keuzelijst en de linkerrand daarvan.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple: bepaalt of een gebruiker meerdere items in een keuzelijst kan selecteren.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )Distinct( DataSource, ColumnName )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Keuzelijst toe, geef het de naam CategoryList en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"]["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Categorieën vloermateriaal in keuzelijst

 2. Voeg drie besturingselementen Vervolgkeuzelijst toe, plaats ze onder CategoryList en geef ze de naam CarpetList, HardwoodList en TileList.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.
 3. Stel de eigenschap Items van elk besturingselement Vervolgkeuzelijst in op een van deze waarden:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Namen van vloermateriaal in vervolgkeuzelijsten

 4. Stel de eigenschap Visible van elk besturingselement Vervolgkeuzelijst in op een van deze waarden:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?Want more information about the If function or other functions?

 5. Druk op F5 en kies vervolgens een of meer items in CategoryList.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  Op basis van uw keuze of keuzes worden er een of meer besturingselementen Vervolgkeuzelijst weergegeven.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Namen van vloermateriaal in vervolgkeuzelijsten

 6. (Optioneel) Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.(optional) Press Esc to return to the default workspace.