ElementMergeDirective Klasa

Definicja

DomainClass ElementMergeDirective definiuje zachowanie scalania elementów wyoznaczonej klasy indeksowanej do istniejącej struktury elementu.

public ref class ElementMergeDirective sealed : Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::DomainElement
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("e578c366-0f0d-4fec-98d3-3fc71057ab08")]
[System.CLSCompliant(true)]
public sealed class ElementMergeDirective : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainElement
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("e578c366-0f0d-4fec-98d3-3fc71057ab08")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)]
[System.CLSCompliant(true)]
public sealed class ElementMergeDirective : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainElement
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("e578c366-0f0d-4fec-98d3-3fc71057ab08")>]
[<System.CLSCompliant(true)>]
type ElementMergeDirective = class
    inherit DomainElement
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.ElementMergeDirective.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("e578c366-0f0d-4fec-98d3-3fc71057ab08")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)>]
[<System.CLSCompliant(true)>]
type ElementMergeDirective = class
    inherit DomainElement
Public NotInheritable Class ElementMergeDirective
Inherits DomainElement
Dziedziczenie
ElementMergeDirective
Atrybuty

Konstruktory

ElementMergeDirective(Partition, PropertyAssignment[])

Konstruktor

ElementMergeDirective(Store, PropertyAssignment[])

Konstruktor

Pola

AppliesToSubclassesDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny AppliesToSubclasses.

DomainClassId

Identyfikator klasy domeny ElementMergeDirective.

UsesCustomAcceptDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny ustawiono element usescustomaccept.

UsesCustomMergeDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny UsesCustomMerge.

Właściwości

AppliesToSubclasses

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny AppliesToSubclasses. W przypadku wartości false dyrektywa Merge kontroluje scalanie elementów tylko klasy indeksowania, a nie jej podklas.

DirectiveOf

Pobiera lub ustawia DirectiveOf. Klasa, dla której jest to dyrektywa scalania.

ForwardingPath

Pobiera lub ustawia ForwardingPath. Ścieżka do elementu, do którego jest przekazywane żądanie scalenia.

Id

Unikatowy identyfikator tego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Index

Pobiera lub ustawia indeks. Klasa elementu, którego zachowanie scalania definiuje dyrektywa.

IsActive

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli element jest obecnie aktywny w ramach modelu, wartość false, jeśli element został usunięty lub jest w trakcie usuwania.

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDeleted

Czy element został usunięty z modelu. (Usunięte elementy nie są natychmiast niszczone, aby polecenie Cofnij mogło cofnąć usunięcie elementu).

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDeleting

Czy element został usunięty z modelu. (Usunięte elementy nie są natychmiast niszczone, aby polecenie Cofnij mogło cofnąć usunięcie elementu).

(Odziedziczone po ModelElement)
LinkCreationPaths

Pobiera listę ścieżek linkcreationpath. Ścieżki tworzenia linków zdefiniowane przez dyrektywę scalenia.

Notes

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domena. Nieformalne uwagi skojarzone z tym elementem.

(Odziedziczone po DomainElement)
Partition

Pobiera lub ustawia wystąpienie partycji, które zawiera ten element.

(Odziedziczone po ModelElement)
Store

Pobierz wystąpienie magazynu, które zawiera ten element.

(Odziedziczone po ModelElement)
UsesCustomAccept

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny ustawiono element usescustomaccept. W przypadku wartości true kod niestandardowy definiuje, czy element klasy indeksowania może zostać zaakceptowany do scalenia.

UsesCustomMerge

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny UsesCustomMerge. Jeśli wartość jest równa true, kod niestandardowy definiuje sposób scalania elementu klasy indeksowania.

Metody

CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype)

Zwraca wartość wskazującą, czy element źródłowy reprezentowany przez określoną ProtoElementę główną można dodać do tego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
ChooseMergeTarget(ElementGroup)

Pobiera ModelElement, który ma być używany jako element docelowy procesu scalania elementów elementu.
Jest to wywoływane przez proces scalania, gdy ten element jest elementem docelowym scalenia.
Zapewnia to element z możliwością zmiany elementu docelowego na coś innego niż sama.

(Odziedziczone po ModelElement)
ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype)

Pobiera ModelElement, który ma być używany jako element docelowy dla procesu scalania ElementGroupPrototype.
Jest to wywoływane przez proces scalania, gdy ten element jest elementem docelowym scalenia.
Zapewnia to element z możliwością zmiany elementu docelowego na coś innego niż sama.

(Odziedziczone po ModelElement)
Copy()

Tworzy kopię elementu w modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Copy(IEnumerable<Guid>)

Tworzy kopię elementu w modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Delete()

Usuwa element z modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Delete(Guid[])

Usuwa element z modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
GetDomainClass()

Pobiera najbardziej pochodną klasę domeny dla tego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
GetRoleCollection<TCollection,TElement>(Guid)

Pobiera lub tworzy kolekcję połączonych elementów

(Odziedziczone po ModelElement)
MergeConfigure(ElementGroup)

Wywoływane przez proces scalania, aby zezwolić temu elementowi modelu na samodzielną konfigurację bezpośrednio po procesie scalania powiązanym z elementem docelowym.

(Odziedziczone po ModelElement)
MergeDisconnect(ModelElement)

Wykonuje operację, która jest przeciwieństwem do MergeRelate-tj. rozłącza dany element od bieżącego (usuwa linki utworzone przez MergeRelate).

(Odziedziczone po ModelElement)
MergeRelate(ModelElement, ElementGroup)

Wywoływane przez proces scalania, aby utworzyć relację między tym elementem docelowym a określonym elementem źródłowym. Zazwyczaj relacja nadrzędny-podrzędny jest ustanawiana między elementem docelowym (nadrzędnym) i elementem źródłowym (podrzędnym), ale można określić wszelkie relacje.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnCopy(ModelElement)

Wywoływana, gdy została utworzona kopia elementu. Metoda jest wywoływana dla zduplikowanego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnDeleted()

Wywoływane przez model po usunięciu elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnDeleting()

Wywoływane przez model przed usunięciem elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnResurrected()

Wywoływane przez model po nastąpił elementu (umieszczonym z powrotem w sklepie).

(Odziedziczone po ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanged(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Wirtualna metoda powiadamiania o zmianie położenia obiektu pełniącego rolę.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanging(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Wirtualna metoda powiadamiania o zmianie położenia obiektu pełniącego rolę.

(Odziedziczone po ModelElement)

Jawne implementacje interfejsu

IMergeElements.CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeConfigure(ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeDisconnect(ModelElement) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeRelate(ModelElement, ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)

Metody rozszerzania

AddExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Rozszerzenie tego ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu domeny. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Rozszerzenie tego ModelElement z określonym rozszerzeniem. InvalidOperationException zostanie wygenerowany, jeśli element ma już rozszerzenie tego samego typu.

AddExtension(ModelElement, Guid)

Rozszerzenie tego ModelElement z nowo utworzonym rozszerzeniem typu domeny. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, Type)

Rozszerzaj ten ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension<T>(ModelElement)

Rozszerzaj ten ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu. InvalidOperationException zostanie wygenerowany, jeśli element ma już rozszerzenie tego samego typu.

GetAllExtensions(ModelElement)

Zwraca wartość wyliczalną, która wykonuje pierwsze przechodzenie między drzewami elementów rozszerzenia osadzonych w tym ModelElement.

GetBaseElement(ModelElement)

Zwraca katalog główny MEL wirtualnego, w którym uczestniczy określony ModelElement.

GetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
GetExtension(ModelElement, Guid)
GetExtension(ModelElement, Type)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli element nie ma takiego rozszerzenia, zostanie zgłoszony InvalidOperationException.

GetExtension<T>(ModelElement)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli element nie ma takiego rozszerzenia, zostanie zgłoszony InvalidOperationException.

IsExtendedBy(ModelElement, DomainClassInfo)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Guid)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Type)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

RemoveExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Usuń wszystkie rozszerzenia określonego ModelElement o określonym typie.

RemoveExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Usuń określone Rozszerzenieelement z rozszerzeń tego ModelElement.

RemoveExtension(ModelElement, Guid)

Usuń wszystkie rozszerzenia określonego ModelElement o określonym typie.

RemoveExtension(ModelElement, Type)

Usuń wszystkie rozszerzenia tego ModelElement o określonym typie.

TryGetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
TryGetExtension(ModelElement, Guid)
TryGetExtension(ModelElement, Type)
TryGetExtension<T>(ModelElement)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli ten element nie ma takiego rozszerzenia, wynik będzie miał wartość null.

CanDelete(ModelElement, Guid[])

Usuwa element z modelu.

GetLocks(ModelElement)

Pobierz flagi blokady dla tego elementu. Spowoduje to włączenie wszelkich blokad włączonych na partycji zawierającej element.

IsLocked(ModelElement, Locks)

Sprawdź, czy ten element ma jakikolwiek określony zestaw blokad

SetLocks(ModelElement, Locks)

Ustaw flagi blokady tego elementu

Dotyczy