ConsoleCancelEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia CancelKeyPress.Provides data for the CancelKeyPress event. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class ConsoleCancelEventArgs sealed : EventArgs
public sealed class ConsoleCancelEventArgs : EventArgs
[System.Serializable]
public sealed class ConsoleCancelEventArgs : EventArgs
type ConsoleCancelEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public NotInheritable Class ConsoleCancelEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ConsoleCancelEventArgs
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia klasy ConsoleCancelEventArgs do obsługi zdarzenia.The following example demonstrates how to use the ConsoleCancelEventArgs class to handle an event.

using namespace System;

void OnCancelKeyPressed(Object^ sender, 
  ConsoleCancelEventArgs^ args)
{
  Console::WriteLine("{0}The read operation has been interrupted.",
    Environment::NewLine);

  Console::WriteLine(" Key pressed: {0}", args->SpecialKey);

  Console::WriteLine(" Cancel property: {0}", args->Cancel);

  // Set the Cancel property to true to prevent the process from 
  // terminating.
  Console::WriteLine("Setting the Cancel property to true...");
  args->Cancel = true;

  // Announce the new value of the Cancel property.
  Console::WriteLine(" Cancel property: {0}", args->Cancel);
  Console::WriteLine("The read operation will resume...{0}",
    Environment::NewLine);
}

int main()
{    
  // Clear the screen.
  Console::Clear();

  // Establish an event handler to process key press events.
  Console::CancelKeyPress += 
    gcnew ConsoleCancelEventHandler(OnCancelKeyPressed);

  while (true)
  {
    // Prompt the user.
    Console::Write("Press any key, or 'X' to quit, or ");
    Console::WriteLine("CTRL+C to interrupt the read operation:");

    // Start a console read operation. Do not display the input.
    ConsoleKeyInfo^ keyInfo = Console::ReadKey(true);

    // Announce the name of the key that was pressed .
    Console::WriteLine(" Key pressed: {0}{1}", keyInfo->Key, 
      Environment::NewLine);

    // Exit if the user pressed the 'X' key.
    if (keyInfo->Key == ConsoleKey::X)
    {
      break;
    }
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//  Key pressed: J
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//  Key pressed: Enter
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//  
//  The read operation has been interrupted.
//  Key pressed: ControlC
//  Cancel property: False
//  Setting the Cancel property to true...
//  Cancel property: True
//  The read operation will resume...
//  
//  Key pressed: Q
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//  Key pressed: X
using System;

class Sample 
{
  public static void Main()
  {
    ConsoleKeyInfo cki;

    Console.Clear();

    // Establish an event handler to process key press events.
    Console.CancelKeyPress += new ConsoleCancelEventHandler(myHandler);
    while (true)
    {
      Console.Write("Press any key, or 'X' to quit, or ");
      Console.WriteLine("CTRL+C to interrupt the read operation:");

      // Start a console read operation. Do not display the input.
      cki = Console.ReadKey(true);

      // Announce the name of the key that was pressed .
      Console.WriteLine($" Key pressed: {cki.Key}\n");

      // Exit if the user pressed the 'X' key.
      if (cki.Key == ConsoleKey.X) break;
    }
  }

  protected static void myHandler(object sender, ConsoleCancelEventArgs args)
  {
    Console.WriteLine("\nThe read operation has been interrupted.");

    Console.WriteLine($" Key pressed: {args.SpecialKey}");

    Console.WriteLine($" Cancel property: {args.Cancel}");

    // Set the Cancel property to true to prevent the process from terminating.
    Console.WriteLine("Setting the Cancel property to true...");
    args.Cancel = true;

    // Announce the new value of the Cancel property.
    Console.WriteLine($" Cancel property: {args.Cancel}");
    Console.WriteLine("The read operation will resume...\n");
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//   Key pressed: J
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//   Key pressed: Enter
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//  
//  The read operation has been interrupted.
//   Key pressed: ControlC
//   Cancel property: False
//  Setting the Cancel property to true...
//   Cancel property: True
//  The read operation will resume...
//  
//   Key pressed: Q
//  
//  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
//   Key pressed: X
Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    Dim cki As ConsoleKeyInfo
    
    Console.Clear()
    
    ' Establish an event handler to process key press events.
    AddHandler Console.CancelKeyPress, AddressOf myHandler

    While True
      Console.Write("Press any key, or 'X' to quit, or ")
      Console.WriteLine("CTRL+C to interrupt the read operation:")
      
      ' Start a console read operation. Do not display the input.
      cki = Console.ReadKey(True)
      
      ' Announce the name of the key that was pressed .
      Console.WriteLine($" Key pressed: {cki.Key}{vbCrLf}")
      
      ' Exit if the user pressed the 'X' key.
      If cki.Key = ConsoleKey.X Then Exit While
    End While
  End Sub

  Protected Shared Sub myHandler(ByVal sender As Object, _
                  ByVal args As ConsoleCancelEventArgs) 
    Console.WriteLine($"{vbCrLf}The read operation has been interrupted.")
    
    Console.WriteLine($" Key pressed: {args.SpecialKey}")
    
    Console.WriteLine($" Cancel property: {args.Cancel}")
    
    ' Set the Cancel property to true to prevent the process from terminating.
    Console.WriteLine("Setting the Cancel property to true...")
    args.Cancel = True
    
    ' Announce the new value of the Cancel property.
    Console.WriteLine($" Cancel property: {args.Cancel}")
    Console.WriteLine($"The read operation will resume...{vbCrLf}")
  End Sub
End Class
' The example diplays output similar to the following:
'  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
'   Key pressed: J
'  
'  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
'   Key pressed: Enter
'  
'  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
'  
'  The read operation has been interrupted.
'   Key pressed: ControlC
'   Cancel property: False
'  Setting the Cancel property to true...
'   Cancel property: True
'  The read operation will resume...
'  
'   Key pressed: Q
'  
'  Press any key, or 'X' to quit, or CTRL+C to interrupt the read operation:
'   Key pressed: X

Uwagi

Użytkownik może przerwać proces aplikacji konsolowej, naciskając jednocześnie klawisz modyfikujący Control i klawisz konsoli C (Ctrl + C) albo klawisz modyfikujący Control i klawisz skrótu (Ctrl + Break).A user can interrupt a console application process by simultaneously pressing the Control modifier key and the C console key (Ctrl+C), or the Control modifier key and the Break console key (Ctrl+Break). W związku z tym .NET Framework dostarcza obiekt ConsoleCancelEventArgs do programu obsługi zdarzeń dla zdarzenia Console.CancelKeyPress, aby określić, czy proces powinien być anulowany.The .NET Framework consequently provides a ConsoleCancelEventArgs object to the event handler for the Console.CancelKeyPress event to specify whether the process should be cancelled.

Jeśli właściwość Cancel jest ustawiona na true w programie obsługi zdarzeń, proces zostanie wznowiony; w przeciwnym razie proces zostanie zakończony.If the Cancel property is set to true in the event handler, the process is resumed; otherwise, the process is terminated. Domyślnie wartość właściwości ConsoleCancelEventArgs jest false, a proces kończy się.By default, the value of the ConsoleCancelEventArgs property is false, and the process terminates.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jednocześnie naciskając klawisz modyfikujący Control i klawisz konsoli C (Ctrl + C) lub klawiszy Ctrl + Break kończy bieżący proces.Gets or sets a value that indicates whether simultaneously pressing the Control modifier key and the C console key (Ctrl+C) or the Ctrl+Break keys terminates the current process. Wartość domyślna to false, która kończy bieżący proces.The default is false, which terminates the current process.

SpecialKey

Pobiera kombinację klawiszy modyfikujących i konsolowych, które spowodowały przerwanie bieżącego procesu.Gets the combination of modifier and console keys that interrupted the current process.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy