OracleString.LessThanOrEqual(OracleString, OracleString) Operator

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleString operandów, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze lub równe drugiemu.Performs a logical comparison of the two OracleString operands to determine if the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator <=(System::Data::OracleClient::OracleString x, System::Data::OracleClient::OracleString y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator <= (System.Data.OracleClient.OracleString x, System.Data.OracleClient.OracleString y);
static member ( <= ) : System.Data.OracleClient.OracleString * System.Data.OracleClient.OracleString -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator <= (x As OracleString, y As OracleString) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleString wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleString is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toOracleString.LessThanOrEqual(OracleString, OracleString)The equivalent method for this operator is OracleString.LessThanOrEqual(OracleString, OracleString)

Dotyczy