BinaryWriter Klasa

Definicja

Zapisuje typy pierwotne w postaci binarnej do strumienia i obsługuje pisanie ciągów w określonym kodowaniu.Writes primitive types in binary to a stream and supports writing strings in a specific encoding.

public ref class BinaryWriter : IDisposable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class BinaryWriter : IDisposable
type BinaryWriter = class
  interface IDisposable
Public Class BinaryWriter
Implements IDisposable
Dziedziczenie
BinaryWriter
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób przechowywania i pobierania ustawień aplikacji w pliku.The following code example demonstrates how to store and retrieve application settings in a file.

using System;
using System.IO;

class ConsoleApplication
{
  const string fileName = "AppSettings.dat";

  static void Main()
  {
    WriteDefaultValues();
    DisplayValues();
  }

  public static void WriteDefaultValues()
  {
    using (BinaryWriter writer = new BinaryWriter(File.Open(fileName, FileMode.Create)))
    {
      writer.Write(1.250F);
      writer.Write(@"c:\Temp");
      writer.Write(10);
      writer.Write(true);
    }
  }

  public static void DisplayValues()
  {
    float aspectRatio;
    string tempDirectory;
    int autoSaveTime;
    bool showStatusBar;

    if (File.Exists(fileName))
    {
      using (BinaryReader reader = new BinaryReader(File.Open(fileName, FileMode.Open)))
      {
        aspectRatio = reader.ReadSingle();
        tempDirectory = reader.ReadString();
        autoSaveTime = reader.ReadInt32();
        showStatusBar = reader.ReadBoolean();
      }

      Console.WriteLine("Aspect ratio set to: " + aspectRatio);
      Console.WriteLine("Temp directory is: " + tempDirectory);
      Console.WriteLine("Auto save time set to: " + autoSaveTime);
      Console.WriteLine("Show status bar: " + showStatusBar);
    }
  }
}
Imports System.IO

Module Module1
  Const fileName As String = "AppSettings.dat"

  Sub Main()
    WriteDefaultValues()
    DisplayValues()
  End Sub

  Sub WriteDefaultValues()
    Using writer As BinaryWriter = New BinaryWriter(File.Open(fileName, FileMode.Create))
      writer.Write(1.25F)
      writer.Write("c:\Temp")
      writer.Write(10)
      writer.Write(True)
    End Using
  End Sub

  Sub DisplayValues()
    Dim aspectRatio As Single
    Dim tempDirectory As String
    Dim autoSaveTime As Integer
    Dim showStatusBar As Boolean

    If (File.Exists(fileName)) Then

      Using reader As BinaryReader = New BinaryReader(File.Open(fileName, FileMode.Open))
        aspectRatio = reader.ReadSingle()
        tempDirectory = reader.ReadString()
        autoSaveTime = reader.ReadInt32()
        showStatusBar = reader.ReadBoolean()
      End Using

      Console.WriteLine("Aspect ratio set to: " & aspectRatio)
      Console.WriteLine("Temp directory is: " & tempDirectory)
      Console.WriteLine("Auto save time set to: " & autoSaveTime)
      Console.WriteLine("Show status bar: " & showStatusBar)
    End If
  End Sub

End Module

Uwagi

BinaryWriter Klasa zawiera metody, które upraszczają zapisywanie pierwotnych typów danych do strumienia.The BinaryWriter class provides methods that simplify writing primitive data types to a stream. Na przykład można użyć Write metody do zapisania wartości logicznej do strumienia jako wartości jednobajtowej.For example, you can use the Write method to write a Boolean value to the stream as a one-byte value. Klasa obejmuje metody zapisu, które obsługują różne typy danych.The class includes write methods that support different data types.

Podczas tworzenia nowego wystąpienia BinaryWriter klasy należy podać strumień do zapisu i opcjonalnie określić typ kodowania oraz czy pozostawić strumień otwarty po usunięciu BinaryWriter obiektu.When you create a new instance of the BinaryWriter class, you provide the stream to write to, and optionally specify the type of encoding and whether to leave the stream open after disposing the BinaryWriter object. Jeśli nie określisz typu kodowania, zostanie użyty UTF-8.If you do not specify an encoding type, UTF-8 is used.

Ważne

Ten typ implementuje IDisposable interfejs.This type implements the IDisposable interface. Po zakończeniu korzystania z typu należy usunąć jego wartość bezpośrednio lub pośrednio.When you have finished using the type, you should dispose of it either directly or indirectly. Aby usunąć typ bezpośrednio Dispose , wywołaj jego metodę try / catch w bloku.To dispose of the type directly, call its Dispose method in a try/catch block. Aby usunąć go pośrednio, użyj konstrukcji języka, takiej jak using (in C#) lub Using (w Visual Basic).To dispose of it indirectly, use a language construct such as using (in C#) or Using (in Visual Basic). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Używanie obiektu implementującego IDisposable interfejs IDisposable" w temacie dotyczącym interfejsu.For more information, see the "Using an Object that Implements IDisposable" section in the IDisposable interface topic.

Klasa pochodna może przesłonić metody tej klasy, aby nadać unikatowe kodowanie znaków.A derived class can override the methods of this class to give unique character encodings.

Konstruktory

BinaryWriter()

Inicjuje nowe wystąpienie BinaryWriter klasy, która zapisuje dane w strumieniu.Initializes a new instance of the BinaryWriter class that writes to a stream.

BinaryWriter(Stream)

Inicjuje nowe wystąpienie BinaryWriter klasy na podstawie określonego strumienia i przy użyciu kodowania UTF-8.Initializes a new instance of the BinaryWriter class based on the specified stream and using UTF-8 encoding.

BinaryWriter(Stream, Encoding)

Inicjuje nowe wystąpienie BinaryWriter klasy na podstawie określonego strumienia i kodowania znaków.Initializes a new instance of the BinaryWriter class based on the specified stream and character encoding.

BinaryWriter(Stream, Encoding, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie BinaryWriter klasy na podstawie określonego strumienia i kodowania znaków, opcjonalnie pozostawiając otwarcie strumienia.Initializes a new instance of the BinaryWriter class based on the specified stream and character encoding, and optionally leaves the stream open.

Pola

Null

BinaryWriter Określa bez magazynu zapasowego.Specifies a BinaryWriter with no backing store.

OutStream

Przechowuje źródłowy strumień.Holds the underlying stream.

Właściwości

BaseStream

Pobiera źródłowy strumień BinaryWriter.Gets the underlying stream of the BinaryWriter.

Metody

Close()

Zamyka bieżący BinaryWriter i źródłowy strumień.Closes the current BinaryWriter and the underlying stream.

Dispose()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie BinaryWriter klasy.Releases all resources used by the current instance of the BinaryWriter class.

Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez BinaryWriter program i opcjonalnie zwalnia zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the BinaryWriter and optionally releases the managed resources.

DisposeAsync()

Asynchronicznie zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie BinaryWriter klasy.Asynchronously releases all resources used by the current instance of the BinaryWriter class.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Flush()

Czyści wszystkie bufory dla bieżącego składnika zapisywania i powoduje, że wszystkie buforowane dane są zapisywane na podstawowym urządzeniu.Clears all buffers for the current writer and causes any buffered data to be written to the underlying device.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Seek(Int32, SeekOrigin)

Ustawia pozycję w bieżącym strumieniu.Sets the position within the current stream.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Write(Boolean)

Zapisuje wartość jednobajtową Boolean w bieżącym strumieniu, z wartością 0 reprezentującą false i 1 truereprezentującą.Writes a one-byte Boolean value to the current stream, with 0 representing false and 1 representing true.

Write(Byte)

Zapisuje bajt bez znaku w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o jeden bajt.Writes an unsigned byte to the current stream and advances the stream position by one byte.

Write(Byte[])

Zapisuje tablicę bajtów do źródłowego strumienia.Writes a byte array to the underlying stream.

Write(Byte[], Int32, Int32)

Zapisuje region tablicy bajtów w bieżącym strumieniu.Writes a region of a byte array to the current stream.

Write(Char)

Zapisuje znak Unicode w bieżącym strumieniu i przesuwa bieżącą pozycję strumienia zgodnie z Encoding użytymi i określonymi znakami, które są zapisywane w strumieniu.Writes a Unicode character to the current stream and advances the current position of the stream in accordance with the Encoding used and the specific characters being written to the stream.

Write(Char[])

Zapisuje tablicę znaków w bieżącym strumieniu i przesuwa bieżącą pozycję strumienia zgodnie z Encoding użytymi i określonymi znakami, które są zapisywane w strumieniu.Writes a character array to the current stream and advances the current position of the stream in accordance with the Encoding used and the specific characters being written to the stream.

Write(Char[], Int32, Int32)

Zapisuje sekcję tablicy znakowej do bieżącego strumienia i postępuje bieżącą pozycję strumienia zgodnie z Encoding użytymi, a także określonymi znakami, które są zapisywane w strumieniu.Writes a section of a character array to the current stream, and advances the current position of the stream in accordance with the Encoding used and perhaps the specific characters being written to the stream.

Write(Decimal)

Zapisuje wartość dziesiętną w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o szesnastu bajtów.Writes a decimal value to the current stream and advances the stream position by sixteen bytes.

Write(Double)

Zapisuje wartość 8-bajtowej wartości zmiennoprzecinkowej w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o osiem bajtów.Writes an eight-byte floating-point value to the current stream and advances the stream position by eight bytes.

Write(Int16)

Zapisuje liczbę całkowitą ze znakiem dwubajtowym w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o dwa bajty.Writes a two-byte signed integer to the current stream and advances the stream position by two bytes.

Write(Int32)

Zapisuje z 4-bajtową liczbę całkowitą ze znakiem w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o cztery bajty.Writes a four-byte signed integer to the current stream and advances the stream position by four bytes.

Write(Int64)

Zapisuje 8-bajtową liczbę całkowitą ze znakiem w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o osiem bajtów.Writes an eight-byte signed integer to the current stream and advances the stream position by eight bytes.

Write(ReadOnlySpan<Byte>)

Zapisuje zakres bajtów do bieżącego strumienia.Writes a span of bytes to the current stream.

Write(ReadOnlySpan<Char>)

Zapisuje zakres znaków w bieżącym strumieniu i postępuje bieżącą pozycję strumienia zgodnie z Encoding użytymi, a nawet określonymi znakami, które są zapisywane w strumieniu.Writes a span of characters to the current stream, and advances the current position of the stream in accordance with the Encoding used and perhaps the specific characters being written to the stream.

Write(SByte)

Zapisuje podpisany bajt w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o jeden bajt.Writes a signed byte to the current stream and advances the stream position by one byte.

Write(Single)

Zapisuje wartość 4-bajtową zmiennoprzecinkową w bieżącym strumieniu i przesuwa pozycję strumienia o cztery bajty.Writes a four-byte floating-point value to the current stream and advances the stream position by four bytes.

Write(String)

Zapisuje ciąg poprzedzony długością do tego strumienia w bieżącym kodowaniu BinaryWriteri postępuje bieżącą pozycję strumienia zgodnie z użytym kodowaniem i określonymi znakami zapisywanych w strumieniu.Writes a length-prefixed string to this stream in the current encoding of the BinaryWriter, and advances the current position of the stream in accordance with the encoding used and the specific characters being written to the stream.

Write(UInt16)

Zapisuje liczbę całkowitą bez znaku dwubajtowego do bieżącego strumienia i przesuwa pozycję strumienia o dwa bajty.Writes a two-byte unsigned integer to the current stream and advances the stream position by two bytes.

Write(UInt32)

Zapisuje z 4-bajtową liczbę całkowitą bez znaku do bieżącego strumienia i przesuwa pozycję strumienia o cztery bajty.Writes a four-byte unsigned integer to the current stream and advances the stream position by four bytes.

Write(UInt64)

Zapisuje 8-bajtową liczbę całkowitą bez znaku do bieżącego strumienia i przesuwa pozycję strumienia o osiem bajtów.Writes an eight-byte unsigned integer to the current stream and advances the stream position by eight bytes.

Write7BitEncodedInt(Int32)

Zapisuje 32-bitową liczbę całkowitą w formacie skompresowanym.Writes a 32-bit integer in a compressed format.

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez BinaryWriter program i opcjonalnie zwalnia zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources used by the BinaryWriter and optionally releases the managed resources.

Dotyczy

Zobacz też