CircleHotSpot Klasa

Definicja

Definiuje okrągły region punktu aktywnego w ImageMap kontrolce.Defines a circular hot spot region in an ImageMap control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class CircleHotSpot sealed : System::Web::UI::WebControls::HotSpot
public sealed class CircleHotSpot : System.Web.UI.WebControls.HotSpot
type CircleHotSpot = class
  inherit HotSpot
Public NotInheritable Class CircleHotSpot
Inherits HotSpot
Dziedziczenie
CircleHotSpot

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego tworzenia ImageMap kontrolki zawierającej dwa CircleHotSpot obiekty.The following code example demonstrates how to declaratively create an ImageMap control that contains two CircleHotSpot objects. HotSpotModeWłaściwość jest ustawiona na HotSpotMode.Navigate , która powoduje, że strona przechodzi do określonego adresu URL za każdym razem, gdy użytkownik kliknie jeden z regionów gorąca.The HotSpotMode property is set to HotSpotMode.Navigate, which causes the page to navigate to the specified URL each time a user clicks one of the hot spot regions. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy podać własny obraz ImageUrl właściwości i odpowiednio zaktualizować ścieżkę do obrazu, aby aplikacja mogła go zlokalizować.For this example to work correctly, you must supply your own image for the ImageUrl property and update the path to the image appropriately so that the application can locate it.

<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Navigate Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Navigate Example</h3>
   
   <h4>Shopping Choices:</h4>
   
   <asp:imagemap id="Shop"      
    imageurl="Images/ShopChoice.jpg"
    width="150" 
    height="360"
    alternatetext="Shopping choices" 
    runat="Server">  
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.tailspintoys.com"
     x="75"
     y="290"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for toys">      
    </asp:circlehotspot> 
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.cohowinery.com"
     x="75"
     y="120"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for wine">
    </asp:circlehotspot>   
     
   </asp:imagemap>         
         
  </form>   
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="head1" runat="server">
 <title>ImageMap Class Navigate Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ImageMap Class Navigate Example</h3>
   
   <h4>Shopping Choices:</h4>
   
    <asp:imagemap id="Shop"      
    imageurl="Images/ShopChoice.jpg"
    alternatetext="Shopping choices" 
    runat="Server">  
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.tailspintoys.com"
     x="145"
     y="120"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for toys">      
    </asp:circlehotspot> 
    
    <asp:circlehotspot
     navigateurl="http://www.cohowinery.com"
     x="145"
     y="290"
     radius="75"
     hotspotmode="Navigate"
     alternatetext="Shop for wine">
    </asp:circlehotspot>   
     
   </asp:imagemap>         
         
  </form>   
 </body>
</html>

Uwagi

Ta klasa definiuje region punktu aktywnego w kształcie okręgu w ImageMap kontrolce.This class defines a circle-shaped hot spot region in an ImageMap control. Aby zdefiniować region CircleHotSpot obiektu, należy ustawić X Właściwość na wartość, która reprezentuje współrzędną x środka regionu cyklicznego.To define the region of the CircleHotSpot object, set the X property to the value that represents the x-coordinate of the center of the circular region. Ustaw Y Właściwość na wartość reprezentującą Współrzędne y środka regionu cyklicznego.Set the Y property to the value that represents the y-coordinate of the center of the circular region. Ustaw Radius Właściwość na odległość od środka okręgu do krawędzi.Set the Radius property to the distance from the center of the circle to the edge.

Po CircleHotSpot kliknięciu kontrolki Strona nawiguje do adresu URL, generuje wpis z powrotem do serwera lub nic nie robi.When a CircleHotSpot control is clicked, the page either navigates to a URL, generates a post back to the server, or does nothing. HotSpotModeWłaściwość określa to zachowanie.The HotSpotMode property specifies this behavior. Aby przejść do adresu URL, ustaw HotSpotMode Właściwość na HotSpotMode.Navigate , a następnie użyj NavigateUrl właściwości, aby określić adres URL, do którego chcesz przejść.To navigate to a URL, set the HotSpotMode property to HotSpotMode.Navigate, and use the NavigateUrl property to specify the URL to navigate to. Aby ogłosić z powrotem na serwerze, ustaw HotSpotMode Właściwość na HotSpotMode.PostBack , a następnie użyj PostBackValue właściwości, aby określić nazwę dla CircleHotSpot obiektu.To post back to the server, set the HotSpotMode property to HotSpotMode.PostBack, and use the PostBackValue property to specify a name for the CircleHotSpot object. Ta nazwa zostanie przeniesiona do ImageMapEventArgs danych zdarzenia po CircleHotSpot kliknięciu.This name will be passed in the ImageMapEventArgs event data when the CircleHotSpot is clicked. Jeśli CircleHotSpot obiekt ma nie mieć zachowania, należy ustawić HotSpotMode Właściwość na HotSpotMode.Inactive .If you want the CircleHotSpot object to have no behavior, set the HotSpotMode property to HotSpotMode.Inactive.

Konstruktory

CircleHotSpot()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CircleHotSpot.Initializes a new instance of the CircleHotSpot class.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do HotSpot regionu.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the HotSpot region.

(Odziedziczone po HotSpot)
AlternateText

Pobiera lub ustawia tekst alternatywny do wyświetlania dla HotSpot obiektu w ImageMap kontrolce, gdy obraz jest niedostępny lub renderuje do przeglądarki, która nie obsługuje obrazów.Gets or sets the alternate text to display for a HotSpot object in an ImageMap control when the image is unavailable or renders to a browser that does not support images.

(Odziedziczone po HotSpot)
HotSpotMode

Pobiera lub ustawia zachowanie HotSpot obiektu w ImageMap kontrolce po HotSpot kliknięciu.Gets or sets the behavior of a HotSpot object in an ImageMap control when the HotSpot is clicked.

(Odziedziczone po HotSpot)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy HotSpot obiekt śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value indicating whether the HotSpot object is tracking its view-state changes.

(Odziedziczone po HotSpot)
MarkupName

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera reprezentację ciągu dla HotSpot kształtu obiektu.When overridden in a derived class, gets the string representation for the HotSpot object's shape.

(Odziedziczone po HotSpot)
NavigateUrl

Pobiera lub ustawia adres URL, do którego ma zostać przechodzenie po HotSpot kliknięciu obiektu.Gets or sets the URL to navigate to when a HotSpot object is clicked.

(Odziedziczone po HotSpot)
PostBackValue

Pobiera lub ustawia nazwę HotSpot obiektu, który ma zostać przekazany w danych zdarzenia po HotSpot kliknięciu.Gets or sets the name of the HotSpot object to pass in the event data when the HotSpot is clicked.

(Odziedziczone po HotSpot)
Radius

Pobiera lub ustawia odległość od środka do krawędzi regionu cyklicznego zdefiniowanego przez ten CircleHotSpot obiekt.Gets or sets the distance from the center to the edge of the circular region defined by this CircleHotSpot object.

TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks tabulacji w HotSpot regionie.Gets or sets the tab index of the HotSpot region.

(Odziedziczone po HotSpot)
Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość strony sieci Web połączona z, gdy HotSpot zostanie kliknięty obiekt, który nawiguje do adresu URL.Gets or sets the target window or frame in which to display the Web page content linked to when a HotSpot object that navigates to a URL is clicked.

(Odziedziczone po HotSpot)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku HotSpot obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a HotSpot object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po HotSpot)
X

Pobiera lub ustawia współrzędną x środka regionu cyklicznego zdefiniowanego przez ten CircleHotSpot obiekt.Gets or sets the x-coordinate of the center of the circular region defined by this CircleHotSpot object.

Y

Pobiera lub ustawia współrzędną y środka regionu cyklicznego zdefiniowanego przez ten CircleHotSpot obiekt.Gets or sets the y-coordinate of the center of the circular region defined by this CircleHotSpot object.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetCoordinates()

Zwraca ciąg, który reprezentuje współrzędne x i y CircleHotSpot środka obiektu i długość jego promienia.Returns a string that represents the x- and y-coordinates of a CircleHotSpot object's center and the length of its radius.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
LoadViewState(Object)

Przywraca HotSpot poprzednio zapisany stan widoku obiektu do obiektu.Restores the HotSpot object's previously saved view state to the object.

(Odziedziczone po HotSpot)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany HotSpot stanu widoku obiektu od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the HotSpot object's view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po HotSpot)
ToString()

Zwraca String reprezentację tego wystąpienia HotSpot obiektu.Returns the String representation of this instance of a HotSpot object.

(Odziedziczone po HotSpot)
TrackViewState()

Powoduje, że HotSpot obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane w StateBag obiekcie obiektu.Causes the HotSpot object to track changes to its view state so they can be stored in the object's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po HotSpot)

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy HotSpot obiekt śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value indicating whether the HotSpot object is tracking its view-state changes.

(Odziedziczone po HotSpot)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca HotSpot poprzednio zapisany stan widoku obiektu do obiektu.Restores the HotSpot object's previously saved view state to the object.

(Odziedziczone po HotSpot)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany HotSpot stanu widoku obiektu od czasu ostatniego wysłania strony z powrotem na serwer.Saves the changes to the HotSpot object's view state since the last time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po HotSpot)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że HotSpot region śledzi zmiany stanu widoku.Instructs the HotSpot region to track changes to its view state.

(Odziedziczone po HotSpot)

Dotyczy

Zobacz też