FontUnit.Small Pole

Definicja

Reprezentuje obiekt FontUnit z właściwością Type ustawioną na FontSize.Small.Represents a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Small.

public: static initonly System::Web::UI::WebControls::FontUnit Small;
public static readonly System.Web.UI.WebControls.FontUnit Small;
 staticval mutable Small : System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared ReadOnly Small As FontUnit 

Wartość pola

Uwagi

Użyj pola Small, aby reprezentować obiekt FontUnit z właściwością Type ustawioną na FontSize.Small.Use the Small field to represent a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Small.

W programie Internet Explorer 4,0 i nowszych kod HTML renderowany przez formant z właściwością Size ustawioną na to pole jest style= "font-size:Small".In Internet Explorer 4.0 and later, the HTML rendered output from a control with the Size property set to this field is style= "font-size:Small". W przeglądarkach starszych niż Internet Explorer 4,0 dane wyjściowe renderowane w formacie HTML są <font size="3">.In browsers earlier than Internet Explorer 4.0, the HTML rendered output is <font size="3">.

Dotyczy

Zobacz też