MenuEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje MenuItemClick zdarzenie lub MenuItemDataBound zdarzenie Menu formantu.Represents the method that handles the MenuItemClick event or MenuItemDataBound event of a Menu control.

public delegate void MenuEventHandler(System::Object ^ sender, MenuEventArgs ^ e);
public delegate void MenuEventHandler(object sender, MenuEventArgs e);
type MenuEventHandler = delegate of obj * MenuEventArgs -> unit
Public Delegate Sub MenuEventHandler(sender As Object, e As MenuEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
MenuEventArgs

A MenuEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A MenuEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
MenuEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać MenuEventHandler delegata do programowanego rejestrowania programu obsługi zdarzeń dla MenuItemClick zdarzenia Menu formantu.The following code example demonstrates how to use the MenuEventHandler delegate to programmatically register an event handler for the MenuItemClick event of a Menu control. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane mapy witryny poniżej do pliku o nazwie Web. sitemap.For this example to work correctly, you must copy the sample site map data below to a file named Web.sitemap.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {
  
  // Create a new Menu control.
  Menu newMenu = new Menu();
     
  // Set the properties of the Menu control.
  newMenu.ID = "NavigationMenu";
  newMenu.Orientation = Orientation.Vertical;
  newMenu.Target = "_blank";

  // Specify the data source for the menu.
  newMenu.DataSourceID = "MenuSource";

  // Programmatically register the event-handling method
  // for the MenuItemClick event of a Menu control. 
  newMenu.MenuItemClick += new MenuEventHandler(this.NavigationMenu_MenuItemClick);

  // Add the Menu control to the Controls collection
  // of the PlaceHolder control.
  MenuPlaceHolder.Controls.Add(newMenu);
  
 }

 void NavigationMenu_MenuItemClick(Object sender, MenuEventArgs e)
 {

  // Display the text of the menu item selected by the user.
  Message.Text = "You selected " + e.Item.Text + ".";

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuEventHandler Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuEventHandler Example</h3>
  
   <asp:placeholder id="MenuPlaceHolder"
    runat="server"/>
    
   <asp:sitemapdatasource id="MenuSource"
    runat="server"/>
    
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  
  ' Create a new Menu control.
  Dim newMenu As New Menu()
     
  ' Set the properties of the Menu control.
  newMenu.ID = "NavigationMenu"
  newMenu.Orientation = Orientation.Vertical
  newMenu.Target = "_blank"

  ' Specify the data source for the menu.
  newMenu.DataSourceID = "MenuSource"

  ' Programmatically register the event-handling method
  ' for the MenuItemClick event of a Menu control. 
  AddHandler newMenu.MenuItemClick, AddressOf NavigationMenu_MenuItemClick

  ' Add the Menu control to the Controls collection
  ' of the PlaceHolder control.
  MenuPlaceHolder.Controls.Add(newMenu)
  
 End Sub

 Sub NavigationMenu_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)

  ' Display the text of the menu item selected by the user.
  Message.Text = "You selected " & e.Item.Text & "."

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuEventHandler Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuEventHandler Example</h3>
  
   <asp:placeholder id="MenuPlaceHolder"
    runat="server"/>
    
   <asp:sitemapdatasource id="MenuSource"
    runat="server"/>
    
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following is sample site map data for the previous example.

<siteMap>

<siteMapNode title="Home"

description="Home">

<siteMapNode title="Music"

description="Music">

<siteMapNode title="Classical"

description="Classical"/>

<siteMapNode title="Rock"

description="Rock"/>

<siteMapNode title="Jazz"

description="Jazz"/>

</siteMapNode>

<siteMapNode title="Movies"

description="Movies">

<siteMapNode title="Action"

description="Action"/>

<siteMapNode title="Drama"

description="Drama"/>

<siteMapNode title="Musical"

description="Musical"/>

</siteMapNode>

</siteMapNode>

</siteMap>

Uwagi

MenuEventHandlerKlasa jest używana do reprezentowania metody, która obsługuje zdarzenia w poniższej tabeli.The MenuEventHandler class is used to represent the method that handles the events in the following table.

ZdarzenieEvent OpisDescription
MenuItemClick Występuje po kliknięciu elementu menu.Occurs when a menu item is clicked. To zdarzenie jest często używane do synchronizowania Menu kontrolki z inną kontrolką na stronie.This event is commonly used to synchronize a Menu control with another control on the page.
MenuItemDataBound Występuje, gdy element menu jest powiązany z danymi.Occurs when a menu item is bound to data. To zdarzenie jest często używane do modyfikowania elementu menu przed jego renderowaniem w Menu kontrolce.This event is commonly used to modify a menu item before it is rendered in a Menu control.

Podczas tworzenia MenuEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a MenuEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też