MenuEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla MenuItemClick i MenuItemDataBound zdarzeń Menu kontrolki.Provides data for the MenuItemClick and MenuItemDataBound events of a Menu control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class MenuEventArgs sealed : System::Web::UI::WebControls::CommandEventArgs
public sealed class MenuEventArgs : System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs
type MenuEventArgs = class
  inherit CommandEventArgs
Public NotInheritable Class MenuEventArgs
Inherits CommandEventArgs
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać MenuEventArgs obiektu przekazaną do procedury obsługi zdarzeń, MenuItemDataBound Aby zmodyfikować właściwości elementu menu przed wyświetleniem go w Menu kontrolce.The following code example demonstrates how to use the MenuEventArgs object passed to the event handler for the MenuItemDataBound event to modify the properties of a menu item before it is displayed in a Menu control. ImageUrlWłaściwość Home elementu menu jest ustawiona do wyświetlania obrazu tylko w tym elemencie menu.The ImageUrl property of the Home menu item is set to display an image in that menu item only. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane mapy witryny poniżej do pliku o nazwie Web. sitemap.For this example to work correctly, you must copy the sample site map data below to a file named Web.sitemap.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void MenuItemDataBound_NavigationMenu(Object sender, MenuEventArgs e)
 {
  // Display an image for the Home menu item only by
  // setting its ImageUrl property.
  if (e.Item.Text == "Home")
  {
   // Use an @-quoted string to bypass the escape sequence
   // processing.
   e.Item.ImageUrl = @"Images\Home.jpg";
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuEventArgs Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    datasourceid="menusource" 
    onmenuitemdatabound="MenuItemDataBound_NavigationMenu" 
    runat="server">

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    Runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub MenuItemDataBound_NavigationMenu(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)
 
  ' Display an image for the Home menu item only by
  ' setting its ImageUrl property.
  If e.Item.Text = "Home" Then
  
   e.Item.ImageUrl = "Images\Home.jpg"
   
  End If
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
  
   <h3>MenuEventArgs Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    datasourceid="menusource" 
    onmenuitemdatabound="MenuItemDataBound_NavigationMenu" 
    runat="server">

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    Runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following is sample site map data for the previous example.

<siteMap>

<siteMapNode url="~\Home.aspx"

title="Home"

description="Home">

<siteMapNode url="~\Music.aspx"

title="Music"

description="Music">

<siteMapNode url="~\Classical.aspx"

title="Classical"

description="Classical"/>

<siteMapNode url="~\Rock.aspx"

title="Rock"

description="Rock"/>

<siteMapNode url="~\Jazz.aspx"

title="Jazz"

description="Jazz"/>

</siteMapNode>

<siteMapNode url="~\Movies.aspx"

title="Movies"

description="Movies">

<siteMapNode url="~\Action.aspx"

title="Action"

description="Action"/>

<siteMapNode url="~\Drama.aspx"

title="Drama"

description="Drama"/>

<siteMapNode url="~\Musical.aspx"

title="Musical"

description="Musical"/>

</siteMapNode>

</siteMapNode>

</siteMap>

Uwagi

MenuEventArgsKlasa jest używana do przechowywania danych zdarzenia przekazaną do procedury obsługi zdarzeń dla zdarzeń w poniższej tabeli.The MenuEventArgs class is used to store the event data passed to an event handler for the events in the following table.

WydarzenieEvent OpisDescription
MenuItemClick Występuje po kliknięciu elementu menu.Occurs when a menu item is clicked. To zdarzenie jest często używane do synchronizowania Menu kontrolki z inną kontrolką na stronie.This event is commonly used to synchronize a Menu control with another control on the page.
MenuItemDataBound Występuje, gdy element menu jest powiązany z danymi.Occurs when a menu item is bound to data. To zdarzenie jest często używane do modyfikowania elementu menu przed jego renderowaniem w Menu kontrolce.This event is commonly used to modify a menu item before it is rendered in a Menu control.

W zależności od zgłoszonego zdarzenia można uzyskać dostęp do elementu menu, który został kliknięty przez użytkownika lub element menu, który jest powiązany z danymi przy użyciu Item właściwości.Depending on the event raised, you can access the menu item clicked by the user or the menu item being bound to data by using the Item property.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia MenuEventArgs klasy, zobacz MenuEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the MenuEventArgs class, see the MenuEventArgs constructor.

Konstruktory

MenuEventArgs(MenuItem)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuEventArgs klasy przy użyciu określonego elementu menu.Initializes a new instance of the MenuEventArgs class using the specified menu item.

MenuEventArgs(MenuItem, Object, CommandEventArgs)

Inicjuje nowe wystąpienie MenuEventArgs klasy przy użyciu określonego elementu menu, źródła polecenia i argumentów zdarzenia.Initializes a new instance of the MenuEventArgs class using the specified menu item, command source, and event arguments.

Właściwości

CommandArgument

Pobiera argument dla polecenia.Gets the argument for the command.

(Odziedziczone po CommandEventArgs)
CommandName

Pobiera nazwę polecenia.Gets the name of the command.

(Odziedziczone po CommandEventArgs)
CommandSource

Pobiera Object zdarzenie.Gets the Object that raised the event.

Item

Pobiera element menu skojarzony z wywołanym zdarzeniem.Gets the menu item associated with the event raised.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też