MenuItemBindingCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję MenuItemBinding obiektów.Represents a collection of MenuItemBinding objects.

public ref class MenuItemBindingCollection sealed : System::Web::UI::StateManagedCollection
public sealed class MenuItemBindingCollection : System.Web.UI.StateManagedCollection
type MenuItemBindingCollection = class
  inherit StateManagedCollection
Public NotInheritable Class MenuItemBindingCollection
Inherits StateManagedCollection
Dziedziczenie
MenuItemBindingCollection

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób deklaratywnego wypełniania MenuItemBindingCollection obiektu.The following code example demonstrates how to populate a MenuItemBindingCollection object declaratively. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Map.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Map.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBindings Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBindings Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode" 
      depth="0"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>
   
   <asp:XmlDataSource id="MenuSource"
    datafile="Map.xml"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBindings Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBindings Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode" 
      depth="0"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      textfield="title" 
      navigateurlfield="url"/>
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>
   
   <asp:XmlDataSource id="MenuSource"
    datafile="Map.xml"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób MenuItemBinding programistycznego dodawania obiektów do MenuItemBindingCollection obiektu.The following code example demonstrates how to add MenuItemBinding objects to a MenuItemBindingCollection object programmatically. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Map.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Map.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {
  if(!IsPostBack)
  {
   // Create the menu item bindings for the Menu control.
   MenuItemBinding binding;
   
   binding = CreateMenuItemBinding("MapHomeNode", 0, "title", "url");
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding);

   binding = CreateMenuItemBinding("MapNode", 1, "title", "url");
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding);

   binding = CreateMenuItemBinding("MapNode", 2, "title", "url");
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding);
  }
 }

 // This is a helper method to create a MenuItemBinding 
 // object from the specified parameters.
 MenuItemBinding CreateMenuItemBinding(String dataMember, int depth, String textField, String navigateUrlField)
 {
  // Create a new MenuItemBinding object.
  MenuItemBinding binding = new MenuItemBinding();

  // Set the properties of the MenuItemBinding object.
  binding.DataMember = dataMember;
  binding.Depth = depth;
  binding.TextField = textField;
  binding.NavigateUrlField = navigateUrlField;

  return binding;
 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBindingCollection Add Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemBindingCollection Add Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">    
   </asp:menu>
   
   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Map.xml"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  If Not IsPostBack Then
  
   ' Create the menu item bindings for the Menu control.
   Dim binding As MenuItemBinding
   
   binding = CreateMenuItemBinding("MapHomeNode", 0, "title", "url")
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding)

   binding = CreateMenuItemBinding("MapNode", 1, "title", "url")
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding)

   binding = CreateMenuItemBinding("MapNode", 2, "title", "url")
   NavigationMenu.DataBindings.Add(binding)
  
  End If
  
 End Sub

 ' This is a helper method to create a MenuItemBinding 
 ' object from the specified parameters.
 Function CreateMenuItemBinding(ByVal dataMember As String, ByVal depth As Integer, ByVal textField As String, ByVal navigateUrlField As String) As MenuItemBinding
 
  ' Create a new MenuItemBinding object.
  Dim binding As New MenuItemBinding()

  ' Set the properties of the MenuItemBinding object.
  binding.DataMember = dataMember
  binding.Depth = depth
  binding.TextField = textField
  binding.NavigateUrlField = navigateUrlField

  Return binding
  
 End Function
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBindingCollection Add Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemBindingCollection Add Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">    
   </asp:menu>
   
   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Map.xml"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono przykładowe dane mapy witryny dla poprzednich przykładów.The following is sample site map data for the previous examples.

<MapHomeNode url="~\Home.aspx"

title="Home"

description="Home">

<MapNode url="~\Music.aspx"

title="Music"

description="Music">

<MapNode url="~\Classical.aspx"

title="Classical"

description="Classical"/>

<MapNode url="~\Rock.aspx"

title="Rock"

description="Rock"/>

<MapNode url="~\Jazz.aspx"

title="Jazz"

description="Jazz"/>

</MapNode>

<MapNode url="~\Movies.aspx"

title="Movies"

description="Movies">

<MapNode url="~\Action.aspx"

title="Action"

description="Action"/>

<MapNode url="~\Drama.aspx"

title="Drama"

description="Drama"/>

<MapNode url="~\Musical.aspx"

title="Musical"

description="Musical"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

MenuItemBindingCollectionKlasa jest używana do przechowywania kolekcji MenuItemBinding obiektów w kontrolce i zarządzania nią Menu .The MenuItemBindingCollection class is used to store and manage a collection of MenuItemBinding objects in the Menu control. MenuKontrolka używa MenuItemBindingCollection klasy jako typu danych dla swojej DataBindings właściwości.The Menu control uses the MenuItemBindingCollection class as the data type for its DataBindings property. DataBindingsWłaściwość służy do przechowywania dowolnego powiązania elementu menu zdefiniowanego dla Menu kontrolki.The DataBindings property is used to store any menu item bindings defined for the Menu control.

Uwaga

Kolejność, w której MenuItemBinding obiekty pojawiają się w kolekcji, nie ma wpływu na sposób stosowania tych obiektów do elementów menu w Menu kontrolce.The order in which MenuItemBinding objects appear in the collection has no effect on how those objects are applied to the menu items in a Menu control.

MenuItemBindingCollectionKlasa obsługuje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji:The MenuItemBindingCollection class supports several ways to access the items in the collection:

 • Użyj Item[] indeksatora, aby bezpośrednio pobrać MenuItemBinding obiekt w określonym indeksie liczonym od zera.Use the Item[] indexer to directly retrieve the MenuItemBinding object at a specific zero-based index.

 • Użyj GetEnumerator metody, aby utworzyć moduł wyliczający, który może być używany do iteracji kolekcji.Use the GetEnumerator method to create an enumerator that can be used to iterate through the collection.

 • Użyj CopyTo metody, aby skopiować zawartość kolekcji do tablicy.Use the CopyTo method to copy the contents of the collection into an array.

Można programowo zarządzać MenuItemBindingCollection obiektem przez dodawanie i usuwanie MenuItemBinding obiektów.You can programmatically manage a MenuItemBindingCollection object by adding and removing MenuItemBinding objects. Aby dodać elementy menu do kolekcji, użyj Add Insert metody lub.To add menu items to the collection, use the Add or the Insert method. Aby usunąć węzły z kolekcji, użyj metody, Remove RemoveAt lub Clear .To remove nodes from the collection, use the Remove, the RemoveAt, or the Clear method.

MenuItemBindingCollectionKlasa zawiera właściwości i metody, które umożliwiają pobieranie informacji o samej kolekcji.The MenuItemBindingCollection class contains properties and methods that allow you to retrieve information about the collection itself. Aby dowiedzieć się, ile elementów znajduje się w kolekcji, użyj Count właściwości.To find out how many items are in the collection, use the Count property. Jeśli chcesz określić, czy kolekcja zawiera określony MenuItemBinding obiekt, użyj Contains metody.If you want to determine whether the collection contains a certain MenuItemBinding object, use the Contains method. Aby uzyskać indeks MenuItemBinding obiektu w kolekcji, użyj IndexOf metody.To get the index of a MenuItemBinding object in the collection, use the IndexOf method.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Item[Int32]

Pobiera MenuItemBinding obiekt o określonym indeksie z kolekcji.Gets the MenuItemBinding object at the specified index from the collection.

Metody

Add(MenuItemBinding)

Dołącza określony MenuItemBinding obiekt do końca kolekcji.Appends the specified MenuItemBinding object to the end of the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Contains(MenuItemBinding)

Określa, czy określony MenuItemBinding obiekt znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified MenuItemBinding object is in the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy StateManagedCollection kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the StateManagedCollection collection to an array, starting at a particular array index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
CopyTo(MenuItemBinding[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z MenuItemBindingCollection obiektu do zgodnej jednowymiarowej tablicy MenuItemBinding obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from the MenuItemBindingCollection object to a compatible one-dimensional array of MenuItemBinding objects, starting at the specified index in the target array.

CreateKnownType(Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, tworzy wystąpienie klasy implementującej IStateManager .When overridden in a derived class, creates an instance of a class that implements IStateManager. Typ tworzonego obiektu jest oparty na określonym elemencie członkowskim kolekcji zwróconej przez GetKnownTypes() metodę.The type of object created is based on the specified member of the collection returned by the GetKnownTypes() method.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetKnownTypes()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera tablicę IStateManager typów, które StateManagedCollection może zawierać kolekcja.When overridden in a derived class, gets an array of IStateManager types that the StateManagedCollection collection can contain.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(MenuItemBinding)

Określa indeks określonego MenuItemBinding obiektu w kolekcji.Determines the index of the specified MenuItemBinding object in the collection.

Insert(Int32, MenuItemBinding)

Dodaje określony MenuItemBinding obiekt do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu.Adds the specified MenuItemBinding object to the collection at the specified index location.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnClear()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed Clear() usunięciem wszystkich elementów z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the Clear() method removes all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnClearComplete()

Po zastąpieniu w klasie pochodnej wykonuje dodatkową pracę po Clear() zakończeniu usuwania wszystkich elementów z kolekcji przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the Clear() method finishes removing all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsert(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniem elementu do kolekcji lub.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsertComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie po IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniu elementu do kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemove(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność przed IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) usunięciem określonego elementu z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemoveComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność po usunięciu IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) określonego elementu z kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnValidate(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, sprawdza poprawność elementu StateManagedCollection kolekcji.When overridden in a derived class, validates an element of the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Remove(MenuItemBinding)

Usuwa określony MenuItemBinding obiekt z kolekcji.Removes the specified MenuItemBinding object from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa MenuItemBinding obiekt z kolekcji w określonej lokalizacji.Removes the MenuItemBinding object at the specified index location from the collection.

SetDirty()

Wymusza, StateManagedCollection aby cała kolekcja była serializowana do stanu widoku.Forces the entire StateManagedCollection collection to be serialized into view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
SetDirtyObject(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, instruuje object zawarty w kolekcji, aby zarejestrować jej cały stan, aby wyświetlić stan, a nie tylko rejestrować informacje o zmianach.When overridden in a derived class, instructs an object contained by the collection to record its entire state to view state, rather than recording only change information.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest synchronizowana (bezpieczne wątki).Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is synchronized (thread safe). Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do StateManagedCollection kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the StateManagedCollection collection. Ta metoda zwraca null we wszystkich przypadkach.This method returns null in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Add(Object)

Dodaje element do StateManagedCollection kolekcji.Adds an item to the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Contains(Object)

Określa, czy StateManagedCollection Kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the StateManagedCollection collection contains a specific value.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w StateManagedCollection kolekcji.Determines the index of a specified item in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do StateManagedCollection kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item into the StateManagedCollection collection at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection has a fixed size. Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is read-only.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Item[Int32]

Pobiera IStateManager element o określonym indeksie.Gets the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z StateManagedCollection kolekcji.Removes the first occurrence of the specified object from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.RemoveAt(Int32)

Usuwa IStateManager element o określonym indeksie.Removes the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca poprzednio zapisany stan widoku StateManagedCollection kolekcji i elementów, które IStateManager zawiera.Restores the previously saved view state of the StateManagedCollection collection and the IStateManager items it contains.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany do StateManagedCollection kolekcji i każdego IStateManager obiektu, który zawiera od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the StateManagedCollection collection and each IStateManager object it contains since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że StateManagedCollection kolekcja i każdy z IStateManager obiektów, które zawiera, są śledzone w celu śledzenia zmian stanu widoku, aby mogły być utrwalane między żądaniami dotyczącymi tej samej strony.Causes the StateManagedCollection collection and each of the IStateManager objects it contains to track changes to their view state so they can be persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też