MonthChangedEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla VisibleMonthChanged zdarzenia Calendar formantu.Provides data for the VisibleMonthChanged event of a Calendar control.

public ref class MonthChangedEventArgs sealed
public ref class MonthChangedEventArgs
public sealed class MonthChangedEventArgs
public class MonthChangedEventArgs
type MonthChangedEventArgs = class
Public NotInheritable Class MonthChangedEventArgs
Public Class MonthChangedEventArgs
Dziedziczenie
MonthChangedEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak określić i zakodować procedurę obsługi dla VisibleMonthChanged zdarzenia wyświetlanego w Label kontrolce, czy Calendar kontrolka została przeniesiona do przodu lub do tyłu o jeden miesiąc.The following code example demonstrates how to specify and code a handler for the VisibleMonthChanged event that displays in a Label control whether the Calendar control has moved forward or backward one month.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then
     
      Message.Text = "You moved forward one month."
     
     Else
     
      Message.Text = "You moved backwards one month."
    
     End If

   End Sub
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server"
      OnVisibleMonthChanged="MonthChange">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   void MonthChange(Object sender, MonthChangedEventArgs e) 
   {

     if (e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month)
     { 
      Message.Text = "You moved forward one month.";
     }
     else
     {
      Message.Text = "You moved backwards one month.";
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the 
     // VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     Calendar1.VisibleMonthChanged += 
      new MonthChangedEventHandler(this.MonthChange);

   }
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> Calendar VisibleMonthChanged Example </title>
<script runat="server">

   Sub MonthChange(sender As Object, e As MonthChangedEventArgs) 

     If e.NewDate.Month > e.PreviousDate.Month Then
     
      Message.Text = "You moved forward one month."
     
     Else
     
      Message.Text = "You moved backwards one month."
    
     End If

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the 
     ' VisibleMonthChanged event of the Calendar control.
     AddHandler Calendar1.VisibleMonthChanged, AddressOf MonthChange

   End Sub
     
  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3> Calendar VisibleMonthChanged Example </h3>
    
   Select a different month on the calendar. 
   <br /><br />
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>

   <hr /> 

   <table border="1">

     <tr style="background-color:Silver">

      <th>

        Month navigation direction

      </th>
     </tr>

     <tr>

      <td>
      
        <asp:Label id="Message" 
          Text="Starting Month." 
          runat="server"/>

      </td>

     </tr>

   </table>
          
  </form>
     
</body>

</html>
  

Uwagi

VisibleMonthChangedZdarzenie jest zgłaszane, gdy użytkownik kliknie Calendar kontrolki nawigacji w celu wyświetlenia następnego lub poprzedniego miesiąca.The VisibleMonthChanged event is raised when the user clicks the Calendar navigation controls to display the next or previous month.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia MonthChangedEventArgs , zobacz MonthChangedEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of MonthChangedEventArgs, see the MonthChangedEventArgs constructor.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

MonthChangedEventArgs(DateTime, DateTime)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MonthChangedEventArgs.Initializes a new instance of the MonthChangedEventArgs class.

Właściwości

NewDate

Pobiera datę określającą aktualnie wyświetlany miesiąc w Calendar formancie.Gets the date that determines the currently displayed month in the Calendar control.

PreviousDate

Pobiera datę określającą poprzednio wyświetlany miesiąc w Calendar kontrolce.Gets the date that determines the previously displayed month in the Calendar control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też