ListView.ColumnHeaderCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję nagłówków kolumn w ListView kontrolce.Represents the collection of column headers in a ListView control.

public: ref class ListView::ColumnHeaderCollection : System::Collections::IList
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public class ListView.ColumnHeaderCollection : System.Collections.IList
public class ListView.ColumnHeaderCollection : System.Collections.IList
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type ListView.ColumnHeaderCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
type ListView.ColumnHeaderCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class ListView.ColumnHeaderCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ListView.ColumnHeaderCollection
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy formularz, który zawiera ListView kontrolkę, która ręcznie sortuje elementy po kliknięciu kolumny w ListView kontrolce.The following code example creates a form that contains a ListView control that manually sorts items when a column in the ListView control is clicked. W przykładzie zdefiniowano klasę o nazwie ListViewItemComparer implementującej System.Collections.IComparer interfejs, który wykonuje ListViewItem porównanie.The example defines a class called ListViewItemComparer that implements the System.Collections.IComparer interface that performs the ListViewItem comparison. Przykład tworzy wystąpienie ListViewItemComparer i używa go do ustawiania ListViewItemSorter właściwości ListView formantu.The example creates an instance of ListViewItemComparer and uses it to set the ListViewItemSorter property of the ListView control. SortWywołanie metody w programie ColumnClick obsługi zdarzeń korzysta z metod zdefiniowanych w programie w ListViewItemComparer celu wykonywania sortowania elementów na podstawie klikniętej kolumny.The Sort method call in the ColumnClick event handler uses the methods defined in ListViewItemComparer to perform the sort of items, based on the column that is clicked.

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;

// Implements the manual sorting of items by columns.
ref class ListViewItemComparer: public IComparer
{
private:
  int col;

public:
  ListViewItemComparer()
  {
   col = 0;
  }

  ListViewItemComparer( int column )
  {
   col = column;
  }

  virtual int Compare( Object^ x, Object^ y )
  {
   return String::Compare( (dynamic_cast<ListViewItem^>(x))->SubItems[ col ]->Text,
               (dynamic_cast<ListViewItem^>(y))->SubItems[ col ]->Text );
  }
};

public ref class ListViewSortForm: public Form
{
private:
  ListView^ listView1;

public:
  ListViewSortForm()
  {
   // Create ListView items to add to the control.
   array<String^>^temp0 = {"Banana","a","b","c"};
   ListViewItem^ listViewItem1 = gcnew ListViewItem( temp0,-1,Color::Empty,Color::Yellow,nullptr );
   array<String^>^temp1 = {"Cherry","v","g","t"};
   ListViewItem^ listViewItem2 = gcnew ListViewItem( temp1,-1,Color::Empty,Color::Red,
         gcnew System::Drawing::Font( "Microsoft Sans Serif",8.25F,FontStyle::Regular,GraphicsUnit::Point,0 ) );
   array<String^>^temp2 = {"Apple","h","j","n"};
   ListViewItem^ listViewItem3 = gcnew ListViewItem( temp2,-1,Color::Empty,Color::Lime,nullptr );
   array<String^>^temp3 = {"Pear","y","u","i"};
   ListViewItem^ listViewItem4 = gcnew ListViewItem( temp3,-1,Color::Empty,Color::FromArgb( 192, 128, 156 ),nullptr );

   //Initialize the ListView control and add columns to it.
   this->listView1 = gcnew ListView;

   // Set the initial sorting type for the ListView.
   this->listView1->Sorting = SortOrder::None;

   // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
   this->listView1->View = View::Details;

   // Add columns and set their text.
   this->listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Text = "Column 1";
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Width = 100;
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 1 ]->Text = "Column 2";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 2 ]->Text = "Column 3";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 3 ]->Text = "Column 4";

   // Suspend control logic until form is done configuring form.
   this->SuspendLayout();

   // Add Items to the ListView control.
   array<ListViewItem^>^temp4 = {listViewItem1,listViewItem2,listViewItem3,listViewItem4};
   this->listView1->Items->AddRange( temp4 );

   // Set the location and size of the ListView control.
   this->listView1->Location = Point(10,10);
   this->listView1->Name = "listView1";
   this->listView1->Size = System::Drawing::Size( 300, 100 );
   this->listView1->TabIndex = 0;

   // Enable editing of the items in the ListView.
   this->listView1->LabelEdit = true;

   // Connect the ListView::ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
   this->listView1->ColumnClick += gcnew ColumnClickEventHandler( this, &ListViewSortForm::ColumnClick );

   // Initialize the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 400, 400 );
   array<Control^>^temp5 = {this->listView1};
   this->Controls->AddRange( temp5 );
   this->Name = "ListViewSortForm";
   this->Text = "Sorted ListView Control";

   // Resume lay[Out] of* the form.
   this->ResumeLayout( false );
  }

private:

  // ColumnClick event handler.
  void ColumnClick( Object^ /*o*/, ColumnClickEventArgs^ e )
  {
   // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
   // object. Setting this property immediately sorts the 
   // ListView using the ListViewItemComparer object.
   this->listView1->ListViewItemSorter = gcnew ListViewItemComparer( e->Column );
  }
};

[System::STAThreadAttribute]
int main()
{
  Application::Run( gcnew ListViewSortForm );
}
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Collections;

namespace ListViewSortFormNamespace
{

  public class ListViewSortForm : Form
  {
    private ListView listView1;
    
    public ListViewSortForm()
    {
      // Create ListView items to add to the control.
      ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(new string[] {"Banana","a","b","c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, null);
      ListViewItem listViewItem2 = new ListViewItem(new string[] {"Cherry","v","g","t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, new Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0))));
      ListViewItem listViewItem3 = new ListViewItem(new string[] {"Apple","h","j","n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, null);
      ListViewItem listViewItem4 = new ListViewItem(new string[] {"Pear","y","u","i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(((System.Byte)(192)), ((System.Byte)(128)), ((System.Byte)(156))), null);
   
      //Initialize the ListView control and add columns to it.
      this.listView1 = new ListView();

      // Set the initial sorting type for the ListView.
      this.listView1.Sorting = SortOrder.None;
      // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      this.listView1.View = View.Details;
      // Add columns and set their text.
      this.listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      this.listView1.Columns[0].Text = "Column 1";
      this.listView1.Columns[0].Width = 100;
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[1].Text = "Column 2";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[2].Text = "Column 3";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[3].Text = "Column 4";
      // Suspend control logic until form is done configuring form.
      this.SuspendLayout();
      // Add Items to the ListView control.
      this.listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] {listViewItem1,
        listViewItem2,
        listViewItem3,
        listViewItem4});
      // Set the location and size of the ListView control.
      this.listView1.Location = new Point(10, 10);
      this.listView1.Name = "listView1";
      this.listView1.Size = new Size(300, 100);
      this.listView1.TabIndex = 0;
      // Enable editing of the items in the ListView.
      this.listView1.LabelEdit = true;
      // Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      this.listView1.ColumnClick += new ColumnClickEventHandler(ColumnClick);
      
      // Initialize the form.
      this.ClientSize = new Size(400, 400);
      this.Controls.AddRange(new Control[] {this.listView1});
      this.Name = "ListViewSortForm";
      this.Text = "Sorted ListView Control";
      // Resume layout of the form.
      this.ResumeLayout(false);
    }

    // ColumnClick event handler.
    private void ColumnClick(object o, ColumnClickEventArgs e)
    {
      // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      // object. Setting this property immediately sorts the 
      // ListView using the ListViewItemComparer object.
      this.listView1.ListViewItemSorter = new ListViewItemComparer(e.Column);
    }

    [System.STAThreadAttribute()]
    public static void Main()
    {
      Application.Run(new ListViewSortForm());
    }
  }

  // Implements the manual sorting of items by columns.
  class ListViewItemComparer : IComparer
  {
    private int col;
    public ListViewItemComparer()
    {
      col = 0;
    }
    public ListViewItemComparer(int column)
    {
      col = column;
    }
    public int Compare(object x, object y)
    {
      return String.Compare(((ListViewItem)x).SubItems[col].Text, ((ListViewItem)y).SubItems[col].Text);
    }
  }
}
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Imports System.Collections


Namespace ListViewSortFormNamespace

  Public Class ListViewSortForm
    Inherits Form

    Private listView1 As ListView

    Public Sub New()
      ' Create ListView items to add to the control.
      Dim listViewItem1 As New ListViewItem(New String() {"Banana", "a", "b", "c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, Nothing)
      Dim listViewItem2 As New ListViewItem(New String() {"Cherry", "v", "g", "t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, New Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, CType(0, System.Byte)))
      Dim listViewItem3 As New ListViewItem(New String() {"Apple", "h", "j", "n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, Nothing)
      Dim listViewItem4 As New ListViewItem(New String() {"Pear", "y", "u", "i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(CType(192, System.Byte), CType(128, System.Byte), CType(156, System.Byte)), Nothing)

      'Initialize the ListView control and add columns to it.
      Me.listView1 = New ListView

      ' Set the initial sorting type for the ListView.
      Me.listView1.Sorting = SortOrder.None
      ' Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      Me.listView1.View = View.Details
      ' Add columns and set their text.
      Me.listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      Me.listView1.Columns(0).Text = "Column 1"
      Me.listView1.Columns(0).Width = 100
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(1).Text = "Column 2"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(2).Text = "Column 3"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(3).Text = "Column 4"
      ' Suspend control logic until form is done configuring form.
      Me.SuspendLayout()
      ' Add Items to the ListView control.
      Me.listView1.Items.AddRange(New ListViewItem() {listViewItem1, listViewItem2, listViewItem3, listViewItem4})
      ' Set the location and size of the ListView control.
      Me.listView1.Location = New Point(10, 10)
      Me.listView1.Name = "listView1"
      Me.listView1.Size = New Size(300, 100)
      Me.listView1.TabIndex = 0
      ' Enable editing of the items in the ListView.
      Me.listView1.LabelEdit = True
      ' Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      AddHandler Me.listView1.ColumnClick, AddressOf ColumnClick

      ' Initialize the form.
      Me.ClientSize = New Size(400, 400)
      Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.listView1})
      Me.Name = "ListViewSortForm"
      Me.Text = "Sorted ListView Control"
      ' Resume layout of the form.
      Me.ResumeLayout(False)
    End Sub


    ' ColumnClick event handler.
    Private Sub ColumnClick(ByVal o As Object, ByVal e As ColumnClickEventArgs)
      ' Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      ' object. Setting this property immediately sorts the 
      ' ListView using the ListViewItemComparer object.
      Me.listView1.ListViewItemSorter = New ListViewItemComparer(e.Column)
    End Sub

  End Class

  ' Implements the manual sorting of items by columns.
  Class ListViewItemComparer
    Implements IComparer

    Private col As Integer

    Public Sub New()
      col = 0
    End Sub

    Public Sub New(ByVal column As Integer)
      col = column
    End Sub

    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer _
      Implements IComparer.Compare
      Return [String].Compare(CType(x, ListViewItem).SubItems(col).Text, CType(y, ListViewItem).SubItems(col).Text)
    End Function
  End Class
End Namespace

Uwagi

ListView.ColumnHeaderCollectionKlasa przechowuje nagłówki kolumn, które są wyświetlane w ListView kontrolce, gdy View Właściwość jest ustawiona na Details .A ListView.ColumnHeaderCollection class stores the column headers that are displayed in the ListView control when the View property is set to Details. ListView.ColumnHeaderCollectionPrzechowuje ColumnHeader obiekty definiujące tekst do wyświetlania dla kolumny, a także sposób wyświetlania nagłówka kolumny w ListView kontrolce podczas wyświetlania kolumn.The ListView.ColumnHeaderCollection stores ColumnHeader objects that define the text to display for a column as well as how the column header is displayed in the ListView control when displaying columns. Gdy ListView Wyświetla kolumny, elementy i ich elementy są wyświetlane we własnych kolumnach.When a ListView displays columns, the items and their subitems are displayed in their own columns. Aby określić, do których kolumn są wyświetlane dane, zobacz ListViewItem.ListViewSubItemCollection Klasa.To specify which columns subitem data is displayed under, see the ListViewItem.ListViewSubItemCollection class.

Istnieje kilka sposobów dodawania nagłówków kolumn do kolekcji.There are a number of ways to add column headers to the collection. AddMetoda dodaje do kolekcji jeden nagłówek kolumny.The Add method adds a single column header to the collection. Aby dodać wiele nagłówków kolumn do kolekcji, należy utworzyć tablicę ColumnHeader obiektów i przekazać ją do AddRange metody.To add a number of column headers to the collection, you create an array of ColumnHeader objects and pass it to the AddRange method. Jeśli chcesz wstawić nagłówek kolumny w określonej lokalizacji w kolekcji, możesz użyć Insert metody.If you want to insert a column header at a specific location in the collection, you can use the Insert method. Aby usunąć nagłówki kolumn, można użyć Remove metody lub RemoveAt metody, Jeśli wiesz, gdzie znajduje się nagłówek kolumny w kolekcji.To remove column headers, you can use either the Remove method or the RemoveAt method if you know where the column header is located in the collection. ClearMetoda pozwala usunąć wszystkie nagłówki kolumn z kolekcji zamiast używać Remove metody do usuwania pojedynczego nagłówka kolumny jednocześnie.The Clear method allows you to remove all column headers from the collection instead of using the Remove method to remove a single column header at a time.

Oprócz metod i właściwości do dodawania i usuwania nagłówków kolumn, ListView.ColumnHeaderCollection zawiera również metody znajdowania nagłówków kolumn w kolekcji.In addition to methods and properties for adding and removing column headers, the ListView.ColumnHeaderCollection also provides methods to find column headers in the collection. ContainsMetoda pozwala określić, czy nagłówek kolumny jest członkiem kolekcji.The Contains method enables you to determine whether a column header is a member of the collection. Gdy wiesz, że nagłówek kolumny znajduje się w kolekcji, możesz użyć IndexOf metody, aby określić, gdzie nagłówek kolumny znajduje się w kolekcji.Once you know that the column header is located in the collection, you can use the IndexOf method to determine where the column header is located in the collection.

Uwaga

Jeśli łączna szerokość wszystkich kolumn przekracza 32 768 pikseli, może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.Unexpected behavior can result when the combined width of all columns exceeds 32,768 pixels.

Konstruktory

ListView.ColumnHeaderCollection(ListView)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListView.ColumnHeaderCollection.Initializes a new instance of the ListView.ColumnHeaderCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera nagłówek kolumny o określonym indeksie w kolekcji.Gets the column header at the specified index within the collection.

Item[String]

Pobiera nagłówek kolumny z określonym kluczem z kolekcji.Gets the column header with the specified key from the collection.

Metody

Add(ColumnHeader)

Dodaje istniejący element ColumnHeader do kolekcji.Adds an existing ColumnHeader to the collection.

Add(String)

Tworzy i dodaje kolumnę z określonym tekstem do kolekcji.Creates and adds a column with the specified text to the collection.

Add(String, Int32)

Tworzy i dodaje kolumnę z określonym tekstem i szerokości do kolekcji.Creates and adds a column with the specified text and width to the collection.

Add(String, Int32, HorizontalAlignment)

Dodaje nagłówek kolumny do kolekcji z określonym ustawieniem tekstowym, szerokości i wyrównania.Adds a column header to the collection with specified text, width, and alignment settings.

Add(String, String)

Tworzy i dodaje do kolekcji kolumnę z określonym tekstem i kluczem.Creates and adds a column with the specified text and key to the collection.

Add(String, String, Int32)

Tworzy i dodaje kolumnę z określonym tekstem, kluczem i szerokością do kolekcji.Creates and adds a column with the specified text, key, and width to the collection.

Add(String, String, Int32, HorizontalAlignment, Int32)

Tworzy i dodaje kolumnę z określonym kluczem, wyrównanym tekstem, szerokością i indeksem obrazu do kolekcji.Creates and adds a column with the specified key, aligned text, width, and image index to the collection.

Add(String, String, Int32, HorizontalAlignment, String)

Tworzy i dodaje kolumnę z określonym kluczem, wyrównanym tekstem, szerokości i kluczem obrazu do kolekcji.Creates and adds a column with the specified key, aligned text, width, and image key to the collection.

AddRange(ColumnHeader[])

Dodaje tablicę nagłówków kolumn do kolekcji.Adds an array of column headers to the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie nagłówki kolumn z kolekcji.Removes all column headers from the collection.

Contains(ColumnHeader)

Określa, czy określony nagłówek kolumny znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified column header is located in the collection.

ContainsKey(String)

Określa, czy kolumna z określonym kluczem jest zawarta w kolekcji.Determines if a column with the specified key is contained in the collection.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który będzie używany do iteracji w kolekcji nagłówków kolumn.Returns an enumerator to use to iterate through the column header collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(ColumnHeader)

Zwraca indeks w kolekcji w określonym nagłówku kolumny.Returns the index, within the collection, of the specified column header.

IndexOfKey(String)

Określa indeks kolumny z określonym kluczem.Determines the index for a column with the specified key.

Insert(Int32, ColumnHeader)

Wstawia istniejący nagłówek kolumny do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an existing column header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym tekstem i Wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified text, and inserts the header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, Int32)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym tekstem i początkową szerokością i Wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified text and initial width, and inserts the header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, Int32, HorizontalAlignment)

Tworzy nowy nagłówek kolumny i wstawia go do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header and inserts it into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, String)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym tekstem i kluczem i Wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified text and key, and inserts the header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, String, Int32)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym tekstem, kluczem i szerokością i Wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified text, key, and width, and inserts the header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, String, Int32, HorizontalAlignment, Int32)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym wyrównanym tekstem, kluczem, szerokością i indeksem obrazu, a następnie wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified aligned text, key, width, and image index, and inserts the header into the collection at the specified index.

Insert(Int32, String, String, Int32, HorizontalAlignment, String)

Tworzy nowy nagłówek kolumny z określonym wyrównanym tekstem, kluczem, szerokością i kluczem obrazu, a następnie wstawia nagłówek do kolekcji o określonym indeksie.Creates a new column header with the specified aligned text, key, width, and image key, and inserts the header into the collection at the specified index.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(ColumnHeader)

Usuwa określony nagłówek kolumny z kolekcji.Removes the specified column header from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa nagłówek kolumny w określonym indeksie w kolekcji.Removes the column header at the specified index within the collection.

RemoveByKey(String)

Usuwa z kolekcji kolumnę z określonym kluczem.Removes the column with the specified key from the collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje ColumnHeader obiekty z ListView.ColumnHeaderCollection do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the ColumnHeader objects in the ListView.ColumnHeaderCollection to an array, starting at a particular array index.

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu ListView.ColumnHeaderCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ListView.ColumnHeaderCollection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji kontrolek.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection of controls.

IList.Add(Object)

Dodaje ColumnHeader do ListView .Adds a ColumnHeader to the ListView.

IList.Contains(Object)

Określa, czy określony nagłówek kolumny znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified column header is located in the collection.

IList.IndexOf(Object)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

Zwraca indeks w kolekcji w określonym nagłówku kolumny.Returns the index, within the collection, of the specified column header.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia istniejący nagłówek kolumny do kolekcji o określonym indeksie.Inserts an existing column header into the collection at the specified index.

IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy ListView.ColumnHeaderCollection ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the ListView.ColumnHeaderCollection has a fixed size.

IList.Item[Int32]

Pobiera lub ustawia nagłówek kolumny w określonym indeksie w kolekcji.Gets or sets the column header at the specified index within the collection.

IList.Remove(Object)

Usuwa określony nagłówek kolumny z kolekcji.Removes the specified column header from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy