BamlLocalizationDictionary Klasa

Definicja

Zawiera wszystkie lokalizowalne zasoby w rekordzie BAML.Contains all the localizable resources in a BAML record.

public ref class BamlLocalizationDictionary sealed : System::Collections::IDictionary
public sealed class BamlLocalizationDictionary : System.Collections.IDictionary
type BamlLocalizationDictionary = class
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class BamlLocalizationDictionary
Implements IDictionary
Dziedziczenie
BamlLocalizationDictionary
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia BamlLocalizationDictionary.The following example demonstrates how to use a BamlLocalizationDictionary.


// Obtain the BAML stream.
Stream source = entry.Value as Stream;

// Create a BamlLocalizer on the stream.
BamlLocalizer localizer = new BamlLocalizer(source);
BamlLocalizationDictionary resources = localizer.ExtractResources();

// Write out all the localizable resources in the BAML.
foreach (DictionaryEntry resourceEntry in resources)
{
  BamlLocalizableResourceKey key = resourceEntry.Key as BamlLocalizableResourceKey;
  BamlLocalizableResource value = resourceEntry.Value as BamlLocalizableResource;
  Console.WriteLine(
    "  {0}.{1}.{2} = {3}",
    key.Uid,
    key.ClassName,
    key.PropertyName,
    value.Content
    );                
}

' Obtain the BAML stream.
Dim source As Stream = TryCast(entry.Value, Stream)

' Create a BamlLocalizer on the stream.
Dim localizer As New BamlLocalizer(source)
Dim resources As BamlLocalizationDictionary = localizer.ExtractResources()

' Write out all the localizable resources in the BAML.
For Each resourceEntry As DictionaryEntry In resources
  Dim key As BamlLocalizableResourceKey = TryCast(resourceEntry.Key, BamlLocalizableResourceKey)
  Dim value As BamlLocalizableResource = TryCast(resourceEntry.Value, BamlLocalizableResource)
  Console.WriteLine("  {0}.{1}.{2} = {3}", key.Uid, key.ClassName, key.PropertyName, value.Content)
Next resourceEntry

Uwagi

Słownik zawiera mapowanie z kluczy zasobów (określonych jako BamlLocalizableResourceKey obiekty) do wartości zasobów (określonych jako BamlLocalizableResource obiekty).The dictionary contains a mapping from resource keys (specified as BamlLocalizableResourceKey objects) to resource values (specified as BamlLocalizableResource objects).

Konstruktory

BamlLocalizationDictionary()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BamlLocalizationDictionary klasy.Initializes a new instance of the BamlLocalizationDictionary class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę lokalizowalnych zasobów w BamlLocalizationDictionary.Gets the number of localizable resources in the BamlLocalizationDictionary.

IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy BamlLocalizationDictionary obiekt ma stały rozmiar.Gets a value that indicates whether the BamlLocalizationDictionary object has a fixed size.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy BamlLocalizationDictionary obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the BamlLocalizationDictionary object is read-only.

Item[BamlLocalizableResourceKey]

Pobiera lub ustawia Lokalizowalny zasób określony przez jego klucz.Gets or sets a localizable resource specified by its key.

Keys

Pobiera kolekcję zawierającą wszystkie klucze w BamlLocalizationDictionary obiekcie.Gets a collection that contains all the keys in the BamlLocalizationDictionary object.

RootElementKey

Pobiera klucz elementu głównego, jeśli jest on Lokalizowalny.Gets the key of the root element, if it is localizable.

Values

Pobiera kolekcję zawierającą wszystkie wartości z BamlLocalizationDictionary.Gets a collection that contains all the values in the BamlLocalizationDictionary.

Metody

Add(BamlLocalizableResourceKey, BamlLocalizableResource)

Dodaje element z podanym kluczem i wartością do BamlLocalizationDictionary.Adds an item with the provided key and value to the BamlLocalizationDictionary.

Clear()

Usuwa wszystkie zasoby z BamlLocalizationDictionary obiektu.Deletes all resources from the BamlLocalizationDictionary object.

Contains(BamlLocalizableResourceKey)

Określa, czy BamlLocalizationDictionary obiekt zawiera zasób z określonym kluczem.Determines whether a BamlLocalizationDictionary object contains a resource with a specified key.

CopyTo(DictionaryEntry[], Int32)

Kopiuje zawartość BamlLocalizationDictionary obiektu do jednowymiarowej DictionaryEntry tablicy obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies the contents of a BamlLocalizationDictionary object to a one-dimensional array of DictionaryEntry objects, starting at a specified index.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez BamlLocalizationDictionary.Returns an enumerator that iterates through the BamlLocalizationDictionary.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(BamlLocalizableResourceKey)

Usuwa określony Lokalizowalny zasób z BamlLocalizationDictionary.Removes a specified localizable resource from the BamlLocalizationDictionary.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CopyTo(Array, Int32)Zobacz.For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

ICollection.Count

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CountZobacz.For a description of this member, see Count.

ICollection.IsSynchronized

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SyncRootZobacz.For a description of this member, see SyncRoot.

IDictionary.Add(Object, Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object, Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object, Object).

IDictionary.Contains(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Contains(Object)Zobacz.For a description of this member, see Contains(Object).

IDictionary.GetEnumerator()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

IDictionary.Item[Object]

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Item[Object]Zobacz.For a description of this member, see Item[Object].

IDictionary.Remove(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Remove(Object)Zobacz.For a description of this member, see Remove(Object).

IEnumerable.GetEnumerator()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też