Color.A Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia sRGB wartość kanału alfa koloru.Gets or sets the sRGB alpha channel value of the color.

public:
 property System::Byte A { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte A { get; set; }
member this.A : byte with get, set
Public Property A As Byte

Wartość właściwości

Wartość sRGB kanału alfa koloru, wartość z przedziału od 0 do 255.The sRGB alpha channel value of the color, a value between 0 and 255.

Uwagi

Kanał Color alfa struktury określa ilość przezroczystości, która Color ma.The alpha channel of a Color structure determines the amount of transparency the Color has. Wartość alfa 255 wskazuje, że Color jest całkowicie nieprzezroczysta, a wartość 0 oznacza, że kolor jest całkowicie przezroczysty.An alpha value of 255 indicates the Color is completely opaque and a value of 0 indicates the color is completely transparent.

sRGB Kanały(A, ,G,) i kanały ScRGB (ScA, ,ScR ,)Colorstruktury są synchronizowane ScG ScB B R aœciwoœci.The sRGB channels (A, R, G, B) and the ScRGB channels (ScA, ScR, ScG, ScB) of the Color structure are synchronized properties. Na przykład, gdy A sRGB kanał alfa jest modyfikowany ScA, ScRGB kanał alfa jest konwertowany na wartość równoważną za pomocą zakresu 0-1 obsługiwanego przez Sc schemat.For example, when A, the sRGB alpha channel, is modified, the ScRGB alpha channel, ScA, is converted to the equivalent value using the 0-1 range that the Sc scheme supports.

Dotyczy