Color Struktura

Definicja

Opisuje kolor w postaci kanałów alfa, czerwony, zielony i niebieski.Describes a color in terms of alpha, red, green, and blue channels.

public value class Color : IEquatable<System::Windows::Media::Color>, IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.ColorConverter))]
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)]
public struct Color : IEquatable<System.Windows.Media.Color>, IFormattable
type Color = struct
  interface IFormattable
Public Structure Color
Implements IEquatable(Of Color), IFormattable
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W tym przykładzie pokazano, jak za pomocą wartości profilu sRGB, ScRGB i koloru utworzyć kolor niebieski.This example shows how to use sRGB, ScRGB, and color profile values to create the color blue.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" >
<StackPanel Margin="20">
 
 <!-- This rectangle fill uses a Color with ScRGB values to
    create a completely opaque blue. -->
 <Rectangle Width="50" Height="50" Margin="10">
   <Rectangle.Fill>
    <SolidColorBrush>
     <SolidColorBrush.Color>

      <!-- Describes the brush's color using
        ScRGB values. Each value has a range of 0-1. -->
      <Color ScA="1.0" ScR="0.0" ScG="0.0" ScB="1.0" />
    </SolidColorBrush.Color>
   </SolidColorBrush>
  </Rectangle.Fill>
 </Rectangle>

 <!-- This rectangle fill uses a Color with sRGB values to
    create a completely opaque blue. -->
 <Rectangle Width="50" Height="50" Margin="10">
   <Rectangle.Fill>
    <SolidColorBrush>
     <SolidColorBrush.Color>

      <!-- Describes the brush's color using
        sRGB values. Each value is a byte with range of 0-255. -->
      <Color A="255" R="0" G="0" B="255" />
    </SolidColorBrush.Color>
   </SolidColorBrush>
  </Rectangle.Fill>
 </Rectangle>

 <!-- This rectangle fill uses the sRGB color profile and values to
    create a complete opaque blue. -->
 <Rectangle Width="50" Height="50" Margin="10">
  <Rectangle.Fill>
   <SolidColorBrush Color="ContextColor 
    file://C:/WINDOWS/system32/spool/drivers/color/sRGB%20Color%20Space%20Profile.icm
    1.0,0.0,0.0,1.0"/>
  </Rectangle.Fill>
 </Rectangle>

</StackPanel>
</Page>

Uwagi

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="predefinedColor"/> 
- or - 
<object property="#rgb"/> 
- or - 
<object property="#argb"/> 
- or - 
<object property="#rrggbb"/> 
- or - 
<object property="#aarrggbb"/> 
- or - 
<object property="sc# scA,scR,scG,scB"/> 
- or - 
<object property="ContextColor profileUri alphaValue,colorValue"/> 
 

Wartości XAMLXAML Values

predefinedColorpredefinedColor
Jeden z kolorów wstępnie zdefiniowanych przez Colors klasę.One of the colors predefined by the Colors class.

rgbrgb
3-cyfrowy numer szesnastkowy.A three-digit hexadecimal number. Pierwsza cyfra określa R wartość koloru, druga cyfra G określa wartość, a trzecia cyfra określa B wartość.The first digit specifies the color's R value, the second digit specifies the G value, and the third digit specifies the B value. Na przykład 00F.For example, 00F.

ARGBargb
Czterocyfrowy numer szesnastkowy.A four-digit hexadecimal number. Pierwsza cyfra określa A wartość koloru, druga cyfra określa jej R wartość, następna cyfra określa G wartość, a końcową cyfrę określa jej B wartość.The first digit specifies the color's A value, the second digit specifies its R value, the next digit specifies the G value, and the final digit specifies its B value. Na przykład F00F.For example, F00F.

rrggbbrrggbb
6-cyfrowy numer szesnastkowy.A six-digit hexadecimal number. Pierwsze dwie cyfry określają R wartość koloru, następne dwie określają jej G wartość, a ostatnie dwa określają jej B wartość.The first two digits specify the color's R value, the next two specify its G value, and the final two specify its B value. Na przykład 0000FF.For example, 0000FF.

aarrggbbaarrggbb
Ośmiocyfrowy numer szesnastkowy.An eight-digit hexadecimal number. Pierwsze dwie cyfry A określają wartość koloru, następne dwie określają jego R wartość, kolejne dwie określają jego G wartość, a ostatnie dwa określają jego B wartość.The first two digits specify the color's A value, the next two specify its R value, the next two specify its G value, and the final two specify its B value. Na przykład FF0000FF.For example, FF0000FF.

scAscA
System.Single

ScA Wartość koloru.The color's ScA value.

scRscR
System.Single

ScR Wartość koloru.The color's ScR value.

scGscG
System.Single

ScG Wartość koloru.The color's ScG value.

scBscB
System.Single

ScB Wartość koloru.The color's ScB value.

profileUriprofileUri
System.Uri

Profil koloru Zarządzanie kolorami obrazu (ICM)Image Color Management (ICM)lub. International Color Consortium (ICC)International Color Consortium (ICC)The International Color Consortium (ICC)International Color Consortium (ICC) or Zarządzanie kolorami obrazu (ICM)Image Color Management (ICM) color profile.

alphaValuealphaValue
System.Single

Wartość koloru kanału alfa.The alpha channel color value. Zakres wartości wynosi od 0,0 do 1,0.The value range is 0.0 to 1.0.

colorValuecolorValue
System.Single

Rozdzielana przecinkami lista trzech do ośmiu wartości, które reprezentują kanały koloru profilu koloru.A comma-delimited list of three to eight values that represent the color channels of the color profile. Zakres wartości wynosi od 0,0 do 1,0.The value range is 0.0 to 1.0.

Właściwości

A

Pobiera lub ustawia sRGB wartość kanału alfa koloru.Gets or sets the sRGB alpha channel value of the color.

B

Pobiera lub ustawia sRGB wartość niebieską kanału koloru.Gets or sets the sRGB blue channel value of the color.

ColorContext

International Color Consortium (ICC)International Color Consortium (ICC) Pobiera lub Zarządzanie kolorami obrazu (ICM)Image Color Management (ICM) koloruje profil koloru.Gets the International Color Consortium (ICC)International Color Consortium (ICC) or Zarządzanie kolorami obrazu (ICM)Image Color Management (ICM) color profile of the color.

G

Pobiera lub ustawia sRGB wartość zielonej kanału koloru.Gets or sets the sRGB green channel value of the color.

R

Pobiera lub ustawia sRGB wartość czerwonego kanału koloru.Gets or sets the sRGB red channel value of the color.

ScA

Pobiera lub ustawia ScRGB wartość kanału alfa koloru.Gets or sets the ScRGB alpha channel value of the color.

ScB

Pobiera lub ustawia wartość niebieską kanału ScRGB koloru.Gets or sets the ScRGB blue channel value of the color.

ScG

Pobiera lub ustawia ScRGB wartość zielonej kanału koloru.Gets or sets the ScRGB green channel value of the color.

ScR

Pobiera lub ustawia ScRGB wartość czerwonego kanału koloru.Gets or sets the ScRGB red channel value of the color.

Metody

Add(Color, Color)

Dodaje dwie Color struktury.Adds two Color structures.

AreClose(Color, Color)

Porównuje Color dwie struktury pod kątem równości rozmytej.Compares two Color structures for fuzzy equality.

Clamp()

ScRGB Ustawia kanały koloru w zakresie od 0 do 1, jeśli znajdują się poza tym zakresem.Sets the ScRGB channels of the color to within the gamut of 0 to 1, if they are outside that range.

Equals(Color)

Testuje, czy Color określona struktura jest identyczna z tym kolorem.Tests whether the specified Color structure is identical to this color.

Equals(Color, Color)

Testuje, Color czy dwie struktury są identyczne.Tests whether two Color structures are identical.

Equals(Object)

Testuje, czy określony obiekt jest Color strukturą i jest równoważny z tym kolorem.Tests whether the specified object is a Color structure and is equivalent to this color.

FromArgb(Byte, Byte, Byte, Byte)

Tworzy nową Color strukturę przy użyciu określonych sRGB wartości kanału alfa i kanału koloru.Creates a new Color structure by using the specified sRGB alpha channel and color channel values.

FromAValues(Single, Single[], Uri)

Tworzy nową Color strukturę przy użyciu określonego kanału alfa, wartości kanału koloru i profilu kolorów.Creates a new Color structure by using the specified alpha channel, color channel values, and color profile.

FromRgb(Byte, Byte, Byte)

Tworzy nową Color strukturę przy użyciu określonych sRGB wartości kanału koloru.Creates a new Color structure by using the specified sRGB color channel values.

FromScRgb(Single, Single, Single, Single)

Tworzy nową Color strukturę przy użyciu określonych ScRGB wartości kanału alfa i kanału koloru.Creates a new Color structure by using the specified ScRGB alpha channel and color channel values.

FromValues(Single[], Uri)

Tworzy nową Color strukturę przy użyciu określonych wartości kanałów kolorów i profilu kolorów.Creates a new Color structure by using the specified color channel values and color profile.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tej Color struktury.Gets a hash code for this Color structure.

GetNativeColorValues()

Pobiera wartości koloru kanału.Gets the color channel values of the color.

Multiply(Color, Single)

Mnoży kanały alfa, czerwone, niebieskie i zielone z określonej Color struktury przez określoną wartość.Multiplies the alpha, red, blue, and green channels of the specified Color structure by the specified value.

Subtract(Color, Color)

Color Odejmuje strukturęColor od struktury.Subtracts a Color structure from a Color structure.

ToString()

Tworzy ciąg reprezentujący kolor przy użyciu sRGB kanałów.Creates a string representation of the color using the sRGB channels.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy ciąg reprezentujący kolor przy użyciu sRGB kanałów i określonego dostawcy formatu.Creates a string representation of the color by using the sRGB channels and the specified format provider.

Operatory

Addition(Color, Color)

Dodaje dwie Color struktury.Adds two Color structures.

Equality(Color, Color)

Testuje, Color czy dwie struktury są identyczne.Tests whether two Color structures are identical.

Inequality(Color, Color)

Testuje, Color czy dwie struktury nie są identyczne.Tests whether two Color structures are not identical.

Multiply(Color, Single)

Mnoży kanały alfa, czerwone, niebieskie i zielone z określonej Color struktury przez określoną wartość.Multiplies the alpha, red, blue, and green channels of the specified Color structure by the specified value.

Subtraction(Color, Color)

Color Odejmuje strukturęColor od struktury.Subtracts a Color structure from a Color structure.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Formatuje wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.Formats the value of the current instance using the specified format.

Dotyczy