Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych dla projektantów usługi Power BIIntroduction to dashboards for Power BI designers

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI to pojedyncza strona, często nazywana kanwą, umożliwiająca przekazywanie informacji za pomocą wizualizacji.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that tells a story through visualizations. Ponieważ jest to tylko jedna strona, dobrze zaprojektowany pulpit nawigacyjny zawiera tylko najistotniejsze informacje.Because it's limited to one page, a well-designed dashboard contains only the highlights of that story. Czytelnicy mogą wyświetlać powiązane raporty, aby uzyskać szczegółowe informacje.Readers can view related reports for the details.

Pulpit nawigacyjny

Pulpity nawigacyjne są funkcją wyłącznie usługi Power BI.Dashboards are a feature of the Power BI service only. Nie są one dostępne w programie Power BI Desktop.They're not available in Power BI Desktop. Nie można tworzyć pulpitów nawigacyjnych na urządzeniach przenośnych, ale można je na nich wyświetlać i udostępniać.Although you can't create dashboards on mobile devices, you can view and share them there.

Podstawowe informacje o pulpitach nawigacyjnychDashboard basics

Wizualizacje widoczne na pulpicie nawigacyjnym to kafelki.The visualizations you see on the dashboard are called tiles. Możesz przypinać kafelki z raportów do pulpitu nawigacyjnego.You pin tiles to a dashboard from reports. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi Power BI, zapoznaj się z podstawowymi informacjami w artykule Podstawowe pojęcia dla projektantów usługi Power BI.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Basic concepts for designers in the Power BI service.

Wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym pochodzą z raportów, a każdy raport jest tworzony w oparciu o zestaw danych.The visualizations on a dashboard originate from reports and each report is based on a dataset. Pulpit nawigacyjny można porównać do drzwi prowadzących do bazowych raportów i zestawów danych.One way to think of a dashboard is as an entryway to the underlying reports and datasets. Wybierając wizualizację, możesz przejść do raportu (i zestawu danych), który został użyty do jej utworzenia.Selecting a visualization takes you to the report (and dataset) that it's based on.

Diagram przedstawiający relację między pulpitami nawigacyjnymi, raportami i zestawami danych

Zalety pulpitów nawigacyjnychAdvantages of dashboards

Pulpity nawigacyjne to świetny sposób na monitorowanie sytuacji w firmie i błyskawiczne zapoznanie się ze wszystkimi najistotniejszymi metrykami.Dashboards are a wonderful way to monitor your business and see all of your most important metrics at a glance. Wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym mogą pochodzić z jednego bazowego zestawu danych lub raportu albo wielu zestawów danych lub raportów.The visualizations on a dashboard can come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. Pulpit nawigacyjny łączy dane lokalne i przechowywane w chmurze, zapewniają skonsolidowany widok bez względu na to, gdzie znajdują się dane.A dashboard combines on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Pulpit nawigacyjny jest nie tylko atrakcyjny wizualnie.A dashboard isn't just a pretty picture. Jest wysoce interakcyjny, a jego kafelki są aktualizowane na bieżąco, odzwierciedlając zmiany w danych bazowych.It's highly interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Kto może utworzyć pulpit nawigacyjny?Who can create a dashboard?

Możliwość tworzenia pulpitu nawigacyjnego jest uważana za funkcję twórcy i wymaga uprawnień do edytowania raportu.The ability to create a dashboard is considered a creator feature and requires edit permissions on the report. Uprawnienia do edytowania są dostępne dla twórców raportu i tych współpracowników, którym twórca udzieli dostępu.Edit permissions are available to report creators and to those colleagues the creator grants access. Na przykład, jeśli David utworzy raport w obszarze roboczym ABC i doda Ciebie jako członka tego obszaru roboczego, Ty i David będziecie mieli uprawnienia do edycji.For example, if David creates a report in workspace ABC and adds you as a member of that workspace, you and David both have edit permissions. Jeśli natomiast raport został Ci udostępniony bezpośrednio lub w ramach aplikacji Power BI, jesteś użytkownikiem raportu.On the other hand, if a report has been shared with you directly or as part of a Power BI app, you're consuming the report. Możesz nie mieć możliwości przypinania kafelków do pulpitu nawigacyjnego.You may not be able to pin tiles to a dashboard.

Ważne

Do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w obszarach roboczych jest wymagana licencja usługi Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to create dashboards in workspaces. Bez licencji usługi Power BI Pro możesz tworzyć pulpity nawigacyjne w swoim obszarze Mój obszar roboczy.You can create dashboards in your own My Workspace without a Power BI Pro license.

Pulpity nawigacyjne a raportyDashboards versus reports

Raporty i pulpity nawigacyjne wydają się podobne, ponieważ oba te elementy mają postać kanwy z wizualizacjami.Reports and dashboards seem similar because they're both canvases filled with visualizations. Istnieją jednak duże różnice, które przedstawiono w poniższej tabeli.But there are major differences, as you can see in the following table.

FunkcjaCapability Pulpity nawigacyjneDashboards RaportyReports
StronyPages Jedna stronaOne page Jedna lub kilka stronOne or more pages
Źródła danychData sources Co najmniej jeden raport i co najmniej jeden zestaw danych na pulpit nawigacyjnyOne or more reports and one or more datasets per dashboard Jeden zestaw danych na raportA single dataset per report
Dostępność w programie Power BI DesktopAvailable in Power BI Desktop NieNo Tak.Yes. Można tworzyć i wyświetlać raporty w programie Power BI DesktopCan build and view reports in Power BI Desktop
SubskrybujSubscribe Tak.Yes. Można subskrybować pulpit nawigacyjnyCan subscribe to a dashboard Tak.Yes. Można subskrybować strony raportuCan subscribe to a report page
FiltrowanieFiltering Nie.No. Nie można filtrować ani wycinaćCan't filter or slice Tak.Yes. Wiele różnych sposobów filtrowania, wyróżniania i wycinaniaMany different ways to filter, highlight, and slice
PolecaneFeatured Tak.Yes. Można ustawić jeden pulpit nawigacyjny jako proponowanyCan set one dashboard as your featured dashboard NieNo
Dodaj do ulubionychFavorite Tak.Yes. Można oznaczać wiele pulpitów nawigacyjnych jako ulubioneCan set multiple dashboards as favorites Tak.Yes. Można oznaczać wiele raportów jako ulubioneCan set multiple reports as favorites
Ustawianie alertówSet alerts Tak.Yes. Dostępne dla kafelków pulpitu nawigacyjnego w pewnych okolicznościachAvailable for dashboard tiles in certain circumstances NieNo
Zapytania w języku naturalnym (Pytania i odpowiedzi)Natural language queries (Q&A) TakYes Tak, pod warunkiem, że masz uprawnienia do edycji raportu i bazowego zestawu danychYes, provided you have edit permissions for the report and underlying dataset
Wyświetlanie tabel i pól bazowego zestawu danychCan see underlying dataset tables and fields Nie.No. Można eksportować dane, ale nie można wyświetlać tabel i pól na pulpicie nawigacyjnymCan export data but can't see tables and fields in the dashboard itself TakYes

Następne krokiNext steps