Tworzenie lub edytowanie aplikacji w programie PowerApps Studio dla InternetuCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Tworzenie i edytowanie aplikacji w programie PowerApps Studio dla Internetu, które zostaną otwarte w oknie przeglądarki w systemie Windows lub na innych platformach.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Rejestracja w usłudze PowerApps.Sign up for PowerApps.
 • Przeglądarka Microsoft Edge, Google Chrome lub Internet Explorer 11 na komputerze z systemem Windows lub komputerze Mac.Microsoft Edge, Google Chrome, or Internet Explorer 11 on a computer that's running Windows or a Mac.

Otwieranie programu PowerApps Studio dla InternetuOpen PowerApps Studio for web

 1. Zaloguj się w witrynie powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij lub naciśnij pozycję Nowa aplikacja.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Nowa aplikacja na lewym pasku nawigacyjnym

Program PowerApps Studio dla Internetu zostanie otwarty na nowej karcie w przeglądarce, gdzie możesz tworzyć i edytować aplikacje w taki sam sposób, jak to możliwe w programie PowerApps Studio dla systemu Windows.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Następne krokiNext steps

Znane ograniczeniaKnown limitations

 1. Tworzenie połączenia.Create a connection.

  Aby utworzyć połączenie ze źródłem danych, które wymaga uwierzytelniania usługi, użyj witryny powerapps.com, a następnie dodaj połączenie do aplikacji w programie PowerApps Studio dla Internetu.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Lokalne edytowanie i zapisywanie aplikacji.Edit and save an app locally.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj programu PowerApps Studio dla systemu Windows do lokalnego edytowania i zapisywania aplikacji.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. W przeglądarce nie możesz zapisać zmian do aplikacji lokalnej lub musisz zapisać nowy plik, a nie zamienić plik, który został otwarty.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Używanie funkcji sygnału.Use signal functions.

  Funkcje akceleracja i kompas zwracają dokładne wartości w opublikowanej aplikacji, ale te funkcje zwracają wartości zerowe podczas tworzenia lub modyfikowania aplikacji w przeglądarce.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Eksportowanie i importowanie danych.Export and import data.

  Możesz eksportować i importować dane w opublikowanej aplikacji, ale nie podczas tworzenia lub modyfikowania aplikacji w przeglądarce.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Kopiowanie kontrolki między dwiema sesjami.Copy a control across two sessions.

  Nie możesz kopiować kontrolek z jednej sesji programu PowerApps Studio dla Internetu do innej sesji programu PowerApps Studio dla Internetu.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.