Visual Studio IconInformacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemyUwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2019.


Aby pobrać program Visual Studio 2017, kliknij przycisk pobierania i po wyświetleniu monitu zaloguj się za pomocą swojej subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz ją bezpłatnie utworzyć, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania. Zalecamy używanie programu Visual Studio 2019, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji i poprawek błędów.

Odwiedź stronę starszej wersji, aby pobrać inne produkty Visual Studio 2017.


Co nowego w wersji 15.4

Wydania wersji 15.4 programu Visual Studio 2017


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.4

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.

The Developer Community Portal


Szczegółowe informacje o nowościach w wersji 15.4

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.0

wydany 9 października 2017 r.

Nowe funkcje w wersji 15.4

Ulepszenia programu Visual Studio

Konfiguracja i Instalator
 • Dodaliśmy transparent uruchamiania w Instalatorze w celu sygnalizowania, że program Visual Studio został pomyślnie zainstalowany (rysunek 1).
Successful installation with new launch banner
(Rysunek 1) Pomyślna instalacja z nowym transparentem uruchamiania
 • Instalator korzysta obecnie z automatycznego wykrywania serwera proxy dla pobierania.
 • Jeśli niekrytyczny składnik (taki, który bezpośrednio nie wpływa negatywnie na środowisko Visual Studio IDE) ulegnie awarii, Instalator wyświetli teraz ostrzeżenie zamiast informacji o awarii. Ta zmiana powoduje zwiększenie czytelności informacji o tym, że z programu Visual Studio można korzystać mimo wystąpienia problemów, które wymagają zgłoszenia i naprawy.
 • Tworzenie układu w trybie offline opiera się na krótszych ścieżkach, które umożliwiają administratorom hostowanie instalacji w trybie offline głębiej w hierarchii folderów sieciowych.
 • W przypadku niepowodzenia instalacji poszczególnych pakietów lub w razie problemów z pobieraniem na końcu instalacji jest wyświetlany komunikat (Rysunek 2). Komunikat zawiera linki do społeczności deweloperów umożliwiające uzyskanie szerszej pomocy. Dzięki temu można zgłosić problemy mogące wpływać na zdolność komputera do zainstalowania programu Visual Studio w całości.
Error dialog with potential solutions
(Rysunek 2) Okno dialogowe błędu z potencjalnymi rozwiązaniami
 • Rozwiązano problem, przez który po aktualizacji programu Visual Studio instalator niepoprawnie ustawiał datę i godzinę instalacji w aplecie Dodaj lub usuń programy.
Edytor
 • Usunęliśmy problem dotyczący czytnika zawartości ekranu, który polegał na tym, że czytnik JAWS firmy Freedom Scientific nie mógł użyć funkcji IntelliSense w edytorze programu Visual Studio.
 • Dodaliśmy popularną funkcję nawigacji Control Click Go To Definition (Przytrzymaj Control i przejdź do definicji) rozszerzenia Productivity Power Tools do głównego produktu Visual Studio.
  • W przypadku obsługiwanych języków (obecnie C#, VB i Python — kolejne języki zostaną dodane w przyszłych wersjach), przytrzymanie klawisza Ctrl umożliwi kliknięcie symbolu w edytorze programu Visual Studio i przejście do jego definicji.
  • Jeśli chcesz zachować starsze zachowanie Ctrl+kliknięcie, które zaznacza słowo, możesz skonfigurować użycie klawisza, wybierając kolejno pozycje Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > Ogólne > Włącz kliknięcie myszą, aby wykonać polecenie Przejdź do definicji. W tej sekcji można wybrać inne klawisze modyfikujące lub zupełnie wyłączyć tę funkcję.
Rozszerzalność

Usunięto błąd powodujący, że zainstalowane rozszerzenia nie wyświetlały powiadomień o aktualizacji w programie Visual Studio i jednocześnie nie były automatycznie aktualizowane.

Uproszczone ładowanie rozwiązań

Usunięto usterkę powodującą błędy kompilacji, gdy rozwiązanie zostało otwarte z włączoną opcją Uproszczone ładowanie rozwiązania.

Live Unit Testing

 • Funkcja Live Unit Testing zapewnia obsługę trzech popularnych platform testów jednostkowych: xUnit, NUnit oraz MSTest w wersji 1 i wersji 2.
 • Jeśli nie włączono funkcji Live Unit Testing, w środowisku IDE programu Visual Studio zostanie wyświetlony złoty pasek po otwarciu rozwiązania przy użyciu istniejących testów jednostkowych. Złoty pasek zawiera więcej informacji na temat funkcji, sposobu jej włączania i wymagań wstępnych.
 • W centrum stanu zadań są wyświetlane powiadomienia dotyczące przetwarzania w tle, dzięki czemu można łatwo rozwiązywać kluczowe problemy podczas korzystania z funkcji Live Unit Testing.
 • Zmieniono nazwę gestu kliknięcia prawym przyciskiem myszy uwzględniania/wykluczania z Zestaw testów na żywo — uwzględnianie/wykluczanie na Live Unit Testing — uwzględnianie/wykluczanie. Ponadto usunięto polecenie Resetuj i wyczyść z paska menu i przeniesiono je do lokalizacji Narzędzia/Opcje/Usuń dane utrwalone.
 • Wprowadziliśmy kilka poprawek, dzięki którym system może lepiej wykrywać, kiedy projekt nie został załadowany, i unikać awarii funkcji Live Unit Testing. Dodano ulepszenia wydajności kompilacji, które pozwalają zapobiec ponownemu obliczaniu projektów programu MSBuild, gdy wiadomo, że nic się nie zmieniło się w pliku projektu.

Narzędzia do opracowania zawartości dla platformy uniwersalnej systemu Windows

W wersji 15.4 programu Visual Studio 2017 dostępnych jest wiele zaktualizowanych narzędzi programistycznych dla platformy uniwersalnej systemu Windows. Wprowadzone nowości zostały opisane poniżej.

Obsługa aktualizacji Windows Fall Creators Update

Program Visual Studio 2017 w wersji 15.4 zapewnia pełną obsługę deweloperom korzystającym z pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update. Jeśli zainstalujesz pakiet roboczy programowania platformy uniwersalnej systemu Windows z programem Visual Studio 2017 w wersji 15.4, automatycznie uzyskasz zestaw SDK aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

Zaktualizowany Projektant XAML projektów platformy UWP dla pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update

Wprowadziliśmy znaczne zmiany w Projektancie XAML projektów platformy UWP przeznaczonych dla zestawu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update w wersji zapoznawczej. Priorytetem była poprawa wydajności i niezawodności, a także możliwość renderowania artefaktów projektowych Fluent. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj wpis na blogu zespołu programu Visual Studio dotyczący aktualizacji Projektanta XAML.

Uwaga: środowisko projektanta XAML będzie takie samo, chyba że jest tworzona aplikacja platformy uniwersalnej systemu Windows przeznaczona dla aktualizacji Windows Fall Creators Update.

Ulepszenia dotyczące funkcji Edytuj i kontynuuj dla języka XAML

Zasoby XAML można teraz edytować lub usunąć za pomocą opcji Edytuj XAML i kontynuuj. Można także dodać elementy ControlTemplates. Aby skorzystać z nowych funkcji, upewnij się, że odwołujesz się do pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators w wersji zapoznawczej i uruchamiasz aplikację przy użyciu najnowszej aktualizacji Fall Creators Update zastosowanej w systemie Windows.

Obsługa .NET Standard 2.0

Aktualizacja Windows Fall Creators Update zapewnia obsługę programu .NET Standard 2.0 podczas tworzenia oprogramowania dla platformie UWP. Aby skorzystać z nowych interfejsów API na platformie .NET Standard 2.0, należy ustawić minimalną docelową wersję aplikacji do pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update. Użytkownik będzie miał możliwość odwoływania się do pakietów NuGet programu .NET Standard 2.0, biblioteki klas i interfejsów API bezpośrednio z aplikacji platformy UWP.

Niektóre biblioteki obsługujące platformę .NET Standard 2.0 mogą nie działać poprawnie lub mogą wymagać wykonania dodatkowych czynności w celu współdziałania z aplikacjami platformy UWP. W szczególności może to dotyczyć aplikacji platformy UWP skompilowanych przy użyciu platformy .NET Native, która ma znane ograniczenia dotyczące odbicia. Jeśli ten problem wystąpi podczas testowania, zalecamy skontaktowanie się z właścicielem biblioteki i poproszenie o możliwe obejścia lub poprawki. Przykład stanowi pakiet NuGet platformy Entity Framework Core 2.0. Ma on obecnie kilka znanych problemów dotyczących platformy UWP, które zostaną rozwiązane w nadchodzącym wydaniu poprawek (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej implementacji platformy .NET obsługiwanych przez platformę EF Core).

Projekt pakietu aplikacji systemu Windows

Wydanie programu Visual Studio 2017 w wersji 15.4 udostępnia nowe szablony projektów ułatwiające pakowanie dowolnych projektów systemu Windows do kontenera .appx, co umożliwia nowoczesną dystrybucję lub przesłanie do Sklepu Windows.

Aby rozpocząć pracę z projektem pakietów aplikacji systemu Windows, przejdź do opcji Plik > Nowy > Projekt i wybierz nowy szablon Projekt pakietu aplikacji systemu Windows w obszarze Visual C# > Węzeł uniwersalny systemu Windows (Rysunek 3).

Windows Application Packaging Project
(Rysunek 3) Projekt pakietu aplikacji systemu Windows

W nowym projekcie można dodać odwołania do istniejących projektów systemu Windows, takich jak WPF, WinForms lub MFC, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł Aplikacje w oknie Eksplorator rozwiązań i wybierając opcję Dodaj odwołanie. Dostępnych jest też wiele dobrze znanych narzędzi platformy UWP — m.in. pakowanie, edytowanie manifestu czy skojarzenie magazynu.

Web Development Tools

 • Platforma .NET Core 2.0 jest dostępna podczas instalacji i jest domyślnie włączona dla pakietów roboczych Programowanie dla sieci Web i .NET Core.
 • Obsługiwane są szkielety stron Razor.
 • Możesz publikować rejestry kontenerów — w tym Azure Container Registry i Docker Hub.
 • Narzędzia usługi Azure Functions zostały dołączone do pakietu roboczego platformy Azure.
 • W przypadku publikowania zadania Web Job platformy Azure można je opublikować jako zadanie Web Job wyzwalane za pomocą wyrażeń Cron.

Visual Studio Tools for Xamarin

Platforma Xamarin Live umożliwia deweloperom ciągłe wdrażanie, testowanie i debugowanie swoich aplikacji bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS i Android (Rysunek 4). Po pobraniu aplikacji Xamarin Live Player (ze sklepu App Store lub Google Play) można sparować urządzenie z programem Visual Studio i zrewolucjonizować sposób tworzenia aplikacji mobilnych. Ta funkcja jest teraz zawarta w programie Visual Studio i można ją włączyć, przechodząc do opcji Narzędzia > Opcje > Xamarin > Inne > Włącz Xamarin Live Player.

Xamarin Live Player
(Rysunek 4) Animacja parowania, wdrożenia i trybów edycji na żywo aplikacji Xamarin Live Player

Odwiedź stronę z informacjami o wersji Visual Studio Tools dla platformy Xamarin, aby uzyskać szczegółowy wykaz zmian w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.

Visual Studio Tools for CMake

Program Visual Studio 2017 w wersji 15.4 zawiera następujące ulepszenia narzędzia CMake:

 • Narzędzie CMake dołączone do narzędzi Visual Studio Tools for CMake zostało uaktualnione do wersji 3.9.
 • Teraz są obsługiwane foldery zawierające wiele niezależnych list narzędzia CMake.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w narzędziu CMake w wersji 15.4.

Ulepszenia języka Linux C++

Można teraz wskazać system Linux w projektach CMake. Dzięki temu można pracować na istniejącej bazie kodu używającej narzędzia CMake jako rozwiązania kompilacji bez konieczności konwertowania go do projektu programu VS. Jeśli baza kodu jest międzyplatformowa, do systemów Windows i Linux można odwoływać się z poziomu programu Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na blogu dotyczący Visual C++ for Linux Development przy użyciu CMake.

Udoskonalenia narzędzi Visual Studio Tools for Unity

 • Wprowadziliśmy ulepszoną obsługę opcji Experimental 4.6 .NET w środowisku Unity 2017.1.
 • Dodano obsługę funkcji Ustaw wskaźnik instrukcji w obszarze nowego środowiska uruchomieniowego.
 • Zapewniamy obsługę zestawów zdefiniowanych przez użytkownika (assembly.json) w środowisku Unity 2017.2.
 • Wprowadziliśmy ogólne ulepszenia obliczania wyrażeń podczas debugowania.

Visual Studio Tools for Apache Cordova

Zestaw Android SDK jest teraz instalowany w lokalizacji prywatnej w obszarze %programdata %. Umożliwi to użytkownikom zarządzanie instalacją udostępnionego zestawu SDK w innym miejscu bez wpływu na scenariusze VS-TACO.

R Tools for Visual Studio

Obsługa języka RMarkdown:
 • Edytowanie plików RMarkdown na żywo
 • Obsługa formatowania kodu języka R wewnątrz bloków kodu
 • Inteligentne wcięcia w blokach kodu języka R
 • Parowanie nawiasów klamrowych i uzupełnianie kodu
Łączność zdalna:
 • W poprzedniej wersji dodano obsługę rozwiązania Windows Remote R
 • Jest też teraz dostępna łączność z systemem Linux
Ogólne ulepszenia:
 • Kolorowanie Roxygen i funkcja Intellisense
 • Zaznaczanie błędów języka R (podobnie do rozwiązania LintR)
 • Zaznaczanie wielu elementów w historii wykresów języka R
 • Ulepszone inteligentne wcięcia w wyrażeniach wielowierszowych, w tym potoku dplyr
 • Łatwo dostępny interfejs użytkownika z przeglądarkami i siatką

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.1

wydany 19 października 2017 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.1

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.2

wydany 31 października 2017 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.2

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.3

wydany 8 listopada 2017 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.3

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

 • Dodano obsługę narzędzi środowisk Xcode 9.1 i iOS 11.1.
 • Przywrócono menu dla projektów języka Python w przypadku korzystania z języków innych niż angielski.

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.4

wydany 14 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.4.4

Biuletyny zabezpieczeń oprogramowania .NET Core i ASP.NET Core

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń dla platformy .NET Core i ASP.NET Core. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich anonsach w repozytoriach platform .NET Core i ASP.NET Core. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje:

 • CVE-2017-8585 Źle sformułowany certyfikat może spowodować odmowę usługi: Istnieje luka w zabezpieczeniach platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, dla której źle sformułowany certyfikat lub inne dane sformatowane zgodnie z ASN.1 mogą doprowadzić do odmowy usługi z powodu nieskończonej pętli w systemie Linux i macOS. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych programu NET. Core do wersji 1.0.8, 1.1.5 i 2.0.1. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.0.3 lub 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 Obejście CORS może umożliwić ujawnienie informacji: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0 i 1.1, która umożliwia obejście funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), co może prowadzić do ujawnienia informacji.

 • CVE-2017-11879 Otwarcie przekierowania może spowodować podniesienie uprawnień: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET 2.0 Core, która umożliwia istnienie otwartego przekierowania, prowadzącego do podniesienia uprawnień.

 • CVE-2017-11770 Odmowa usługi: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, kiedy aplikacja jest obsługiwana za pośrednictwem sterownika Http.Sys systemu Windows, gdy źle sformułowane żądanie może prowadzić do odmowy usługi.

Nowe projekty utworzone za pomocą programu ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 i ASP.NET Core 2.0 będą teraz korzystały z wersji pakietu, które zawierają wymienione powyżej aktualizacje zabezpieczeń. W przypadku istniejących projektów użytkownicy mogą zaktualizować ich pakiety do nowszych wersji za pomocą okna dialogowego Zarządzaj pakietami NuGet.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.5

wydany 27 listopada 2017 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.5

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Znane problemy

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników. Odwiedź witrynę Społeczność deweloperów, aby wyszukać najnowsze problemy, zarejestrować nowe problemy i ocenić te, które już istnieją. Zobacz wszystkie znane problemy w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4 i dostępne dla nich obejścia.

Visual Studio 2017 Known Issues


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Program Report a Problem Icon znajduje się w prawym górnym rogu. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.


Blogi

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.


Początek strony