Visual Studio IconInformacje o wersji 15.4 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Co nowego w wersji 15.4What's New in 15.4

Wydania wersji 15.4 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.4 Releases


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.4Summary of Notable New Features in 15.4

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4Top Issues Fixed in 15.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.4.

The Developer Community Portal


Szczegółowe informacje o nowościach w wersji 15.4Details of What's New in 15.4

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.0Visual Studio 2017 version 15.4.0

wydany 9 października 2017 r.released on October 9, 2017

Nowe funkcje w wersji 15.4New Features in 15.4

Ulepszenia programu Visual StudioVisual Studio Improvements

Konfiguracja i InstalatorSetup and Installer
 • Dodaliśmy transparent uruchamiania w Instalatorze w celu sygnalizowania, że program Visual Studio został pomyślnie zainstalowany (rysunek 1).We added a launch banner in the installer to signal Visual Studio has been successfully installed (Figure 1).
Successful installation with new launch banner
(Rysunek 1) Pomyślna instalacja z nowym transparentem uruchamiania(Figure 1) Successful installation with new launch banner
 • Instalator korzysta obecnie z automatycznego wykrywania serwera proxy dla pobierania.The installer now uses auto-proxy detection for downloads.
 • Jeśli niekrytyczny składnik (taki, który bezpośrednio nie wpływa negatywnie na środowisko Visual Studio IDE) ulegnie awarii, Instalator wyświetli teraz ostrzeżenie zamiast informacji o awarii.If a non-critical component (one that doesn't directly impede Visual Studio IDE) fails, the installer now displays a warning instead of a failure. Ta zmiana powoduje zwiększenie czytelności informacji o tym, że z programu Visual Studio można korzystać mimo wystąpienia problemów, które wymagają zgłoszenia i naprawy.The change makes it clearer that Visual Studio is okay to use even though there are issues you need to address and correct.
 • Tworzenie układu w trybie offline opiera się na krótszych ścieżkach, które umożliwiają administratorom hostowanie instalacji w trybie offline głębiej w hierarchii folderów sieciowych.Creating an offline layout uses shorter paths that allow administrators to host offline installs in deeper network folder hierarchies.
 • W przypadku niepowodzenia instalacji poszczególnych pakietów lub w razie problemów z pobieraniem na końcu instalacji jest wyświetlany komunikat (Rysunek 2).We display a message at the end of your install when an individual package install fails or you have download issues (Figure 2). Komunikat zawiera linki do społeczności deweloperów umożliwiające uzyskanie szerszej pomocy. Dzięki temu można zgłosić problemy mogące wpływać na zdolność komputera do zainstalowania programu Visual Studio w całości.This message provides you with links to the Developer Community to get more help so that you can address issues that may be affecting your computer's ability to install Visual Studio in its entirety.
Error dialog with potential solutions
(Rysunek 2) Okno dialogowe błędu z potencjalnymi rozwiązaniami(Figure 2) Error dialog with potential solutions
 • Rozwiązano problem, przez który po aktualizacji programu Visual Studio instalator niepoprawnie ustawiał datę i godzinę instalacji w aplecie Dodaj lub usuń programy.We resolved an issue where the installer was incorrectly setting the installed date/time in Add or Remove Programs after updating Visual Studio.
EdytorEditor
 • Usunęliśmy problem dotyczący czytnika zawartości ekranu, który polegał na tym, że czytnik JAWS firmy Freedom Scientific nie mógł użyć funkcji IntelliSense w edytorze programu Visual Studio.We fixed a screen reader problem where the Freedom Scientific's JAWS screen reader could not use IntelliSense in the Visual Studio editor.
 • Dodaliśmy popularną funkcję nawigacji Control Click Go To Definition (Przytrzymaj Control i przejdź do definicji) rozszerzenia Productivity Power Tools do głównego produktu Visual Studio.We added the popular Productivity Power Tools navigation feature Control Click Go To Definition to the core Visual Studio product.
  • W przypadku obsługiwanych języków (obecnie C#, VB i Python — kolejne języki zostaną dodane w przyszłych wersjach), przytrzymanie klawisza Ctrl umożliwi kliknięcie symbolu w edytorze programu Visual Studio i przejście do jego definicji.For supported languages (currently C#, VB and Python, with more languages coming in future releases), holding down the Ctrl key will allow you to click on a symbol in the Visual Studio editor and navigate to its definition.
  • Jeśli chcesz zachować starsze zachowanie Ctrl+kliknięcie, które zaznacza słowo, możesz skonfigurować użycie klawisza, wybierając kolejno pozycje Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > Ogólne > Włącz kliknięcie myszą, aby wykonać polecenie Przejdź do definicji. W tej sekcji można wybrać inne klawisze modyfikujące lub zupełnie wyłączyć tę funkcję.If you prefer to keep the older Ctrl+Click word selection behavior, you can control the feature's key usage through Tools > Options > Text Editor > General > Enable mouse click to perform Go To Definition, which lets you select other modifier keys, or turn off the feature if you wish.
RozszerzalnośćExtensibility

Usunięto błąd powodujący, że zainstalowane rozszerzenia nie wyświetlały powiadomień o aktualizacji w programie Visual Studio i jednocześnie nie były automatycznie aktualizowane.We fixed a bug where installed extensions did not display update notifications in Visual Studio and also were not automatically updated.

Uproszczone ładowanie rozwiązańLightweight Solution Load

Usunięto usterkę powodującą błędy kompilacji, gdy rozwiązanie zostało otwarte z włączoną opcją Uproszczone ładowanie rozwiązania.We resolved a bug that caused build failures when a solution was opened with Lightweight Solution Load enabled.

Live Unit Testing Live Unit Testing

 • Funkcja Live Unit Testing zapewnia obsługę trzech popularnych platform testów jednostkowych: xUnit, NUnit oraz MSTest w wersji 1 i wersji 2.Live Unit Testing provides support for the three popular unit-testing frameworks: xUnit, NUnit, and both MSTest version 1 and MSTest version 2.
 • Jeśli nie włączono funkcji Live Unit Testing, w środowisku IDE programu Visual Studio zostanie wyświetlony złoty pasek po otwarciu rozwiązania przy użyciu istniejących testów jednostkowych.If you have not enabled Live Unit Testing, Visual Studio IDE displays a gold bar when you open a solution with existing unit tests. Złoty pasek zawiera więcej informacji na temat funkcji, sposobu jej włączania i wymagań wstępnych.The gold bar provides you with more information about the feature, how to enable it, and the required prerequisites.
 • W centrum stanu zadań są wyświetlane powiadomienia dotyczące przetwarzania w tle, dzięki czemu można łatwo rozwiązywać kluczowe problemy podczas korzystania z funkcji Live Unit Testing.The Task Status center shows background processing notifications so you can easily address key problems while using Live Unit Testing.
 • Zmieniono nazwę gestu kliknięcia prawym przyciskiem myszy uwzględniania/wykluczania z Zestaw testów na żywo — uwzględnianie/wykluczanie na Live Unit Testing — uwzględnianie/wykluczanie.We changed the name on the right click gesture names for inclusion/exclusion from Live Test Set – Include/Exclude to Live Unit Testing Include/Exclude. Ponadto usunięto polecenie Resetuj i wyczyść z paska menu i przeniesiono je do lokalizacji Narzędzia/Opcje/Usuń dane utrwalone.We also removed the Reset clean from the menu bar and moved it under Tools/Options/Delete persisted data.
 • Wprowadziliśmy kilka poprawek, dzięki którym system może lepiej wykrywać, kiedy projekt nie został załadowany, i unikać awarii funkcji Live Unit Testing.We made several fixes so your system can better detect when a project has not loaded and avoid a crash in your Live Unit Testing. Dodano ulepszenia wydajności kompilacji, które pozwalają zapobiec ponownemu obliczaniu projektów programu MSBuild, gdy wiadomo, że nic się nie zmieniło się w pliku projektu.We added build performance improvements that avoid reevaluation of MSBuild projects when your system knows nothing has changed in the project file.

Narzędzia do opracowania zawartości dla platformy uniwersalnej systemu Windows Tools for Universal Windows Platform Development

W wersji 15.4 programu Visual Studio 2017 dostępnych jest wiele zaktualizowanych narzędzi programistycznych dla platformy uniwersalnej systemu Windows.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings you many updates to the Universal Windows Platform development tools. Wprowadzone nowości zostały opisane poniżej.Read below to see what's new!

Obsługa aktualizacji Windows Fall Creators Update Windows Fall Creators Update Support

Program Visual Studio 2017 w wersji 15.4 zapewnia pełną obsługę deweloperom korzystającym z pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings first class support for developers targeting the Windows Fall Creators Update SDK. Jeśli zainstalujesz pakiet roboczy programowania platformy uniwersalnej systemu Windows z programem Visual Studio 2017 w wersji 15.4, automatycznie uzyskasz zestaw SDK aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.When you install the Universal Windows Platform Development workload with Visual Studio 2017 version 15.4, you will automatically get the Windows 10 Fall Creators Update SDK.

Zaktualizowany Projektant XAML projektów platformy UWP dla pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators UpdateUpdated XAML Designer for UWP Projects Targeting the Windows Fall Creators Update SDK

Wprowadziliśmy znaczne zmiany w Projektancie XAML projektów platformy UWP przeznaczonych dla zestawu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update w wersji zapoznawczej. Priorytetem była poprawa wydajności i niezawodności, a także możliwość renderowania artefaktów projektowych Fluent.We have made significant updates to the XAML designer for UWP projects targeting the Windows Fall Creators Update SDK, prioritizing performance and reliability improvements, as well as the ability to render Fluent design artifacts. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj wpis na blogu zespołu programu Visual Studio dotyczący aktualizacji Projektanta XAML.Please read the Visual Studio update to the XMAL Designer blog post for more details.

Uwaga: środowisko projektanta XAML będzie takie samo, chyba że jest tworzona aplikacja platformy uniwersalnej systemu Windows przeznaczona dla aktualizacji Windows Fall Creators Update.Note: The XAML Designer experience will be the same unless you are building a UWP application targeting the Windows Fall Creators Update.

Ulepszenia dotyczące funkcji Edytuj i kontynuuj dla języka XAML XAML Edit and Continue Improvements

Zasoby XAML można teraz edytować lub usunąć za pomocą opcji Edytuj XAML i kontynuuj.You can now edit or remove XAML resources with XAML Edit & Continue. Można także dodać elementy ControlTemplates.In addition, you can also add ControlTemplates. Aby skorzystać z nowych funkcji, upewnij się, że odwołujesz się do pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators w wersji zapoznawczej i uruchamiasz aplikację przy użyciu najnowszej aktualizacji Fall Creators Update zastosowanej w systemie Windows.To leverage these new features, make sure you are targeting the Windows Fall Creators Update SDK and running the application with the latest Fall Creators Update to Windows applied.

Obsługa .NET Standard 2.0 .NET Standard 2.0 Support

Aktualizacja Windows Fall Creators Update zapewnia obsługę programu .NET Standard 2.0 podczas tworzenia oprogramowania dla platformie UWP.The Windows Fall Creators Update brings support for .NET Standard 2.0 to UWP development. Aby skorzystać z nowych interfejsów API na platformie .NET Standard 2.0, należy ustawić minimalną docelową wersję aplikacji do pakietu SDK aktualizacji Windows Fall Creators Update.In order to leverage the new APIs with .NET Standard 2.0, you need to set the minimum version target of your application to the Windows Fall Creators Update SDK. Użytkownik będzie miał możliwość odwoływania się do pakietów NuGet programu .NET Standard 2.0, biblioteki klas i interfejsów API bezpośrednio z aplikacji platformy UWP.You will then have the ability to reference .NET Standard 2.0 NuGet packages, class libraries, and APIs directly from your UWP application.

Niektóre biblioteki obsługujące platformę .NET Standard 2.0 mogą nie działać poprawnie lub mogą wymagać wykonania dodatkowych czynności w celu współdziałania z aplikacjami platformy UWP.Note that some libraries that support .NET Standard 2.0 may not work correctly or may require additional steps to work with UWP applications. W szczególności może to dotyczyć aplikacji platformy UWP skompilowanych przy użyciu platformy .NET Native, która ma znane ograniczenia dotyczące odbicia.In particular this can be the case for UWP applications compiled with .NET Native, which has known limitations with reflection. Jeśli ten problem wystąpi podczas testowania, zalecamy skontaktowanie się z właścicielem biblioteki i poproszenie o możliwe obejścia lub poprawki.If you find this during testing we recommend you contact the library owner and ask for possible workarounds or fixes. Przykład stanowi pakiet NuGet platformy Entity Framework Core 2.0. Ma on obecnie kilka znanych problemów dotyczących platformy UWP, które zostaną rozwiązane w nadchodzącym wydaniu poprawek (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącej implementacji platformy .NET obsługiwanych przez platformę EF Core).One example of this is the Entity Framework Core 2.0 NuGet package, which currently has a few known issues with UWP that will be fixed in an upcoming patch release (for more information see the documentation on .NET implementations supported by EF Core).

Projekt pakietu aplikacji systemu WindowsWindows Application Packaging Project

Wydanie programu Visual Studio 2017 w wersji 15.4 udostępnia nowe szablony projektów ułatwiające pakowanie dowolnych projektów systemu Windows do kontenera .appx, co umożliwia nowoczesną dystrybucję lub przesłanie do Sklepu Windows.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings in new project templates to help you package any Windows projects into an .appx container, allowing for modern distribution or submission to the Windows Store.

Aby rozpocząć pracę z projektem pakietów aplikacji systemu Windows, przejdź do opcji Plik > Nowy > Projekt i wybierz nowy szablon Projekt pakietu aplikacji systemu Windows w obszarze Visual C# > Węzeł uniwersalny systemu Windows (Rysunek 3).To get started with the Windows Application Packaging Project, go to File > New > Project and select the new Windows Application Packaging Project template under the Visual C# > Windows Universal node (Figure 3).

Windows Application Packaging Project
(Rysunek 3) Projekt pakietu aplikacji systemu Windows(Figure 3) Windows Application Packaging Project

W nowym projekcie można dodać odwołania do istniejących projektów systemu Windows, takich jak WPF, WinForms lub MFC, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł Aplikacje w oknie Eksplorator rozwiązań i wybierając opcję Dodaj odwołanie.In the new project, you can add a reference to your existing Windows projects, such as WPF, WinForms, or MFC by right clicking on the Applications node in the Solution Explorer and selecting Add Reference. Dostępnych jest też wiele dobrze znanych narzędzi platformy UWP — m.in. pakowanie, edytowanie manifestu czy skojarzenie magazynu.You then have many of the existing UWP tools that you are used to, such as packaging, manifest editing, and Store association.

Web Development Tools Web Development Tools

 • Platforma .NET Core 2.0 jest dostępna podczas instalacji i jest domyślnie włączona dla pakietów roboczych Programowanie dla sieci Web i .NET Core..NET Core 2.0 is available during installation and is included by default for Web Development, and .NET Core Workloads.
 • Obsługiwane są szkielety stron Razor.Razor pages scaffolding is now supported.
 • Możesz publikować rejestry kontenerów — w tym Azure Container Registry i Docker Hub.You can publish to container registries, including Azure Container Registry, and Docker Hub.
 • Narzędzia usługi Azure Functions zostały dołączone do pakietu roboczego platformy Azure.Azure Functions tools are included in the Azure workload.
 • W przypadku publikowania zadania Web Job platformy Azure można je opublikować jako zadanie Web Job wyzwalane za pomocą wyrażeń Cron.When publishing an Azure Web Job, you can publish as a triggered web job using cron expressions.

Visual Studio Tools dla platformy Xamarin Visual Studio Tools for Xamarin

Platforma Xamarin Live umożliwia deweloperom ciągłe wdrażanie, testowanie i debugowanie swoich aplikacji bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS i Android (Rysunek 4).Xamarin Live enables developers to continuously deploy, test, and debug their apps, directly on iOS and Android devices (Figure 4). Po pobraniu aplikacji Xamarin Live Player (ze sklepu App Store lub Google Play) można sparować urządzenie z programem Visual Studio i zrewolucjonizować sposób tworzenia aplikacji mobilnych.After downloading the Xamarin Live Player - available in the App Store or on Google Play - you can pair your device with Visual Studio and revolutionize the way you build mobile apps. Ta funkcja jest teraz zawarta w programie Visual Studio i można ją włączyć, przechodząc do opcji Narzędzia > Opcje > Xamarin > Inne > Włącz Xamarin Live Player.This functionality is now included in Visual Studio and can be enabled by going to Tools > Options > Xamarin > Other > Enable Xamarin Live Player.

Xamarin Live Player
(Rysunek 4) Animacja parowania, wdrożenia i trybów edycji na żywo aplikacji Xamarin Live Player(Figure 4) Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes

Odwiedź stronę z informacjami o wersji Visual Studio Tools dla platformy Xamarin, aby uzyskać szczegółowy wykaz zmian w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4.Visit the Visual Studio Tools for Xamarin release notes for a complete list of changes in Visual Studio 2017 version 15.4.

Visual Studio Tools for CMake Visual Studio Tools for CMake

Program Visual Studio 2017 w wersji 15.4 zawiera następujące ulepszenia narzędzia CMake:Visual Studio 2017 version 15.4 brings the folowing improvements to CMake:

 • Narzędzie CMake dołączone do narzędzi Visual Studio Tools for CMake zostało uaktualnione do wersji 3.9.The version of CMake included with the Visual Studio Tools for CMake has been upgraded to version 3.9.
 • Teraz są obsługiwane foldery zawierające wiele niezależnych list narzędzia CMake.Folders containing multiple, independent CMakeLists are now supported.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w narzędziu CMake w wersji 15.4.For more info check out what's new in CMake in 15.4.

Ulepszenia języka Linux C++ Linux C++ Improvements

Można teraz wskazać system Linux w projektach CMake.You can now target Linux from your CMake projects. Dzięki temu można pracować na istniejącej bazie kodu używającej narzędzia CMake jako rozwiązania kompilacji bez konieczności konwertowania go do projektu programu VS.This enables you to work on your existing code base that uses CMake as your build solution without having to convert it to a VS project. Jeśli baza kodu jest międzyplatformowa, do systemów Windows i Linux można odwoływać się z poziomu programu Visual Studio.If your code base is cross-platform you can target both Windows and Linux from within Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na blogu dotyczący Visual C++ for Linux Development przy użyciu CMake.For more information, see the Visual C++ for Linux Development with CMake blog post.

Udoskonalenia narzędzi Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity Improvements

 • Wprowadziliśmy ulepszoną obsługę opcji Experimental 4.6 .NET w środowisku Unity 2017.1.We improved support for the Experimental .NET 4.6 option in Unity 2017.1.
 • Dodano obsługę funkcji Ustaw wskaźnik instrukcji w obszarze nowego środowiska uruchomieniowego.You have added support for the Set Instruction Pointer feature under the new runtime.
 • Zapewniamy obsługę zestawów zdefiniowanych przez użytkownika (assembly.json) w środowisku Unity 2017.2.We provide support for user defined assemblies (assembly.json) in Unity 2017.2.
 • Wprowadziliśmy ogólne ulepszenia obliczania wyrażeń podczas debugowania.We made general improvements in Expression Evaluation while debugging.

Visual Studio Tools for Apache Cordova Visual Studio Tools for Apache Cordova

Zestaw Android SDK jest teraz instalowany w lokalizacji prywatnej w obszarze %programdata %.The Android SDK is now being installed to a private location under %programdata%. Umożliwi to użytkownikom zarządzanie instalacją udostępnionego zestawu SDK w innym miejscu bez wpływu na scenariusze VS-TACO.This will allow users to manage their shared SDK installation elsewhere without affecting any VS-TACO scenarios.

R Tools for Visual Studio R Tools for Visual Studio

Obsługa języka RMarkdown:Support for RMarkdown:
 • Edytowanie plików RMarkdown na żywoLive editing of RMarkdown files
 • Obsługa formatowania kodu języka R wewnątrz bloków koduR code formatting supported within code blocks
 • Inteligentne wcięcia w blokach kodu języka RSmart indent in R code blocks
 • Parowanie nawiasów klamrowych i uzupełnianie koduBrace matching and code completion
Łączność zdalna:Remote Connectivity:
 • W poprzedniej wersji dodano obsługę rozwiązania Windows Remote RWindows Remote R support was added in the previous release
 • Jest też teraz dostępna łączność z systemem LinuxLinux connectivity is now available as well
Ogólne ulepszenia:General Improvements:
 • Kolorowanie Roxygen i funkcja IntellisenseRoxygen colorization and Intellisense
 • Zaznaczanie błędów języka R (podobnie do rozwiązania LintR)R linting (similar to LintR)
 • Zaznaczanie wielu elementów w historii wykresów języka RR Plot history multi-select
 • Ulepszone inteligentne wcięcia w wyrażeniach wielowierszowych, w tym potoku dplyrImproved smart indent in multiline expressions including dplyr pipe
 • Łatwo dostępny interfejs użytkownika z przeglądarkami i siatkąAccessible UI including viewers and grid

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.1Visual Studio 2017 version 15.4.1

wydany 19 października 2017 r.released on October 19, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.1Top Issues Fixed in 15.4.1

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.2Visual Studio 2017 version 15.4.2

wydany 31 października 2017 r.released on October 31, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.2Top Issues Fixed in 15.4.2

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.3Visual Studio 2017 version 15.4.3

wydany 8 listopada 2017 r.released on November 8, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.3Top Issues Fixed in 15.4.3

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:

 • Dodano obsługę narzędzi środowisk Xcode 9.1 i iOS 11.1.Added support for Xcode 9.1 and iOS 11.1.
 • Przywrócono menu dla projektów języka Python w przypadku korzystania z języków innych niż angielski.Restored menus for Python projects when using non English languages.

Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.4Visual Studio 2017 version 15.4.4

wydany 14 listopada 2017 r.released on November 14, 2017

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.4.4Summary of Updates in 15.4.4

Biuletyny zabezpieczeń oprogramowania .NET Core i ASP.NET .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń dla platformy .NET Core i ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich anonsach w repozytoriach platform .NET Core i ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Źle sformułowany certyfikat może spowodować odmowę usługi: Istnieje luka w zabezpieczeniach platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, dla której źle sformułowany certyfikat lub inne dane sformatowane zgodnie z ASN.1 mogą doprowadzić do odmowy usługi z powodu nieskończonej pętli w systemie Linux i macOS.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service through an infinite loop on Linux and macOS. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych programu NET. Core do wersji 1.0.8, 1.1.5 i 2.0.1.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.0.3 lub 1.1.5.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 Obejście CORS może umożliwić ujawnienie informacji: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0 i 1.1, która umożliwia obejście funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), co może prowadzić do ujawnienia informacji.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 Otwarcie przekierowania może spowodować podniesienie uprawnień: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET 2.0 Core, która umożliwia istnienie otwartego przekierowania, prowadzącego do podniesienia uprawnień.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 Odmowa usługi: Istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, kiedy aplikacja jest obsługiwana za pośrednictwem sterownika Http.Sys systemu Windows, gdy źle sformułowane żądanie może prowadzić do odmowy usługi.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

Nowe projekty utworzone za pomocą programu ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 i ASP.NET Core 2.0 będą teraz korzystały z wersji pakietu, które zawierają wymienione powyżej aktualizacje zabezpieczeń.New projects created with ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 and ASP.NET Core 2.0 will now use package versions that include the above security updates. W przypadku istniejących projektów użytkownicy mogą zaktualizować ich pakiety do nowszych wersji za pomocą okna dialogowego Zarządzaj pakietami NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.4Top Issues Fixed in 15.4.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes IconProgram Visual Studio 2017 w wersji 15.4.5Visual Studio 2017 version 15.4.5

wydany 27 listopada 2017 r.released on November 27, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.4.5Top Issues Fixed in 15.4.5

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Znane problemyKnown Issues

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników.We are fully committed to listening to your feedback. Przejdź do witryny  społeczności deweloperów, aby zapoznać się najnowszymi problemami, zalogować nowe problemy oraz oddać głos na istniejące.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues. Zobacz wszystkie znane problemy w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.4 i dostępne dla nich obejścia.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.4.

Visual Studio 2017 Known Issues


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje.You can make a product suggestion or track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers, and propose new features. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can also get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.For more information relating to past versions of Visual Studio 2017, see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Początek strony
Top of Page