Ovládací prvok Prílohy v službe PowerAppsAttachments control in PowerApps

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľom sťahovať súbory do zariadenia, ako aj nahrávať a odstraňovať súbory zo zoznamu služby SharePoint alebo entitu Common Data Service.A control that allows users to download files to their device, as well as upload and delete files from a SharePoint list or a Common Data Service entity.

ObmedzeniaLimitations

Ovládací prvok prílohy má tieto obmedzenia:The attachment control has these limitations:

 1. Prílohy sú podporované so zoznamami lokality SharePoint a Common Data Service entity.Attachments are supported with SharePoint lists and Common Data Service entities.

 2. Nahrávanie a odstraňovanie funguje len vo vnútri formulára.Upload and delete functionality work only inside a form. Ovládací prvok prílohy zobrazí disabled kedy v režime úprav a nebude vnútri formulára.The Attachment control appears disabled when in Edit mode and not inside a form. Chcete uložiť pridania a odstránenia súborov, aplikácia používateľ musí formulár uložiť.To save file additions and deletions, the app user must save the form. Z tohto dôvodu obmedzenie, ovládací prvok prílohy nie je k dispozícii na lokalite vložiť kartu, zdá sa však vo forme vo forme služby SharePoint alebo Common Data Service je zapnuté pole formulára prílohy.Because of this limitation, the Attachment control isn't available from the Insert tab but appears in the form when the Attachment form field is enabled in a SharePoint or Common Data Service form.

 3. Môžete nahrať súbory iba vtedy, ak sú to 10 MB alebo menej.You can upload files only if they're 10 MB or smaller.

PopisDescription

Prílohy ovládací prvok umožňuje otvoriť, pridávať a odstraňovať súbory zo zoznamu služby SharePoint alebo entitu Common Data Service.An Attachments control lets you open, add, and delete files from a SharePoint list or a Common Data Service entity.

Základné vlastnostiKey properties

Items – zdroj popisujúci súbory, ktoré možno stiahnuť.Items – The source describing the files that can be downloaded.

MaxAttachments – maximálny počet súborov, ktorý bude ovládací prvok akceptovať.MaxAttachments – The maximum number of files the control will accept.

MaxAttachmentSize – maximálna povolená veľkosť súboru každej novej prílohy v MB.MaxAttachmentSize – The maximum allowed file size in MB of each new attachment. Aktuálny limit je 10 MB.Currently there is a limit of 10 MB.

OnAttach – spôsob, akým aplikácia reaguje, keď používateľ pridá nový súbor ako prílohu.OnAttach – How the app responds when the user adds a new file attachment.

OnRemove – spôsob, akým aplikácia reaguje, keď používateľ odstráni existujúcu prílohu.OnRemove – How the app responds when the user deletes an existing attachment.

OnSelect – spôsob, akým aplikácia reaguje, keď používateľ klikne na prílohu.OnSelect – How the app responds when the user clicks on an attachment.

Ďalšie vlastnostiAdditional properties

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.AccessibleLabel – Label for screen readers. Malo by popisovať účel príloh.Should describe the purpose of the attachments.

AddAttachmentText – text označenia prepojenia slúžiaceho na pridanie novej prílohy.AddAttachmentText – The label text for the link used to add a new attachment.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje pridávanie a odstraňovanie súborov (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows adding and deleting files (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

MaxAttachmentsText – text, ktorý nahradí prepojenie „Priložiť súbor“, keď ovládací prvok obsahuje maximálny povolený počet súborov.MaxAttachmentsText – The text that replaces the "Attach file" link when the control contains the maximum number of files allowed.

NoAttachmentsText – informačný text, ktorý sa používateľovi zobrazí, keď nie sú priložené žiadne prílohy.NoAttachmentsText – Informational text shown to the user when there are no files attached.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible – údaj o tom, či je ovládací prvok viditeľný alebo skrytý.Visible – Whether a control is visible or hidden.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (or screen, if no parent container).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadriadený kontajner nepoužíva).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (or screen, if no parent container).

PríkladExample

 1. Vytvorte aplikáciu z údajov, ktorých zdrojom je zoznam služby SharePoint.Create an app from data using a SharePoint list as a data source. K aplikácii môžete tiež pridať formulár a nastaviť zoznam služby SharePoint ako jeho zdroj údajov.As an alternative, add a form to your app, and set a SharePoint list as its data source.

 2. V stromovom zobrazení na ľavej strane vyberte ovládací prvok Formulár.Select the Form control in the tree view on the left-hand side.

 3. Na karte Vlastnosti na paneli možností vpravo kliknite na položku Údaje.Click Data in the Properties tab in the options panel on the right.

 4. V časti Polia povoľte pole Prílohy.Under Fields, enable the Attachments field.

  Vo formulári sa zobrazí pole Prílohy priradené k zoznamu služby SharePoint.The Attachments field associated with the SharePoint list will appear in the form.

[Prečítajte si, ako pridať a nakonfigurovať ovládací prvok].(../add-configure-controls.md)[Learn how to add and configure a control].(../add-configure-controls.md)

Pokyny na zjednodušenie ovládaniaAccessibility guidelines

Farebný kontrastColor contrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:There must be adequate color contrast between:

 • ItemColor a ItemFillItemColor and ItemFill
 • ItemHoverColor a ItemHoverFillItemHoverColor and ItemHoverFill
 • ItemPressedColor a ItemPressedFillItemPressedColor and ItemPressedFill
 • AddedItemColor a AddedItemFillAddedItemColor and AddedItemFill
 • RemovedItemColor a RemovedItemFillRemovedItemColor and RemovedItemFill
 • ItemErrorColor a ItemErrorFillItemErrorColor and ItemErrorFill
 • AddAttachmentColor a FillAddAttachmentColor and Fill
 • MaxAttachmentsColor a FillMaxAttachmentsColor and Fill
 • NoAttachmentsColor a FillNoAttachmentsColor and Fill

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Podpora čítačiek obrazovkyScreen reader support

Musia existovať nasledujúce vlastnosti:The following properties must be present:

Podpora klávesniceKeyboard support