Ta bort tilldelningen av licenser från användareUnassign licenses from users

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Du kan ta bort licenser från användare på sidan aktiva användare eller på sidan licenser .You can unassign licenses from users on either the Active users page, or on the Licenses page. Vilken metod du använder beror på om du vill ta bort tilldelning av produkt licenser från specifika användare eller ta bort licenser för användare från en viss produkt.The method you use depends on whether you want to unassign product licenses from specific users or unassign users licenses from a specific product.

Innan du börjarBefore you begin

Använd sidan licenser för att ta bort licenserUse the Licenses page to unassign licenses

När du använder sidan licenser för att ta bort licenser tar du bort licenser för en viss produkt för upp till 20 användare.When you use the Licenses page to unassign licenses, you unassign licenses for a specific product for up to 20 users.

 1. Gå till sidan Fakturering > Licenser i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Licenses page.
 2. Välj den produkt som du vill ta bort tilldelning av licenser för.Select the product for which you want to unassign licenses.
 3. Välj de användare som du vill ta bort tilldelning av licenser för.Select the users for which you want to unassign licenses.
 4. Välj ta bort licenser.Select Unassign licenses.
 5. Välj ta bort tilldelningi rutan ta bort licenser .In the Unassign licenses box, select Unassign.

Använd sidan aktiva användare för att ta bort licenserUse the Active users page to unassign licenses

När du använder sidan aktiva användare för att ta bort licenser tar du bort produkt licenser från användare.When you use the Active users page to unassign licenses, you unassign product licenses from users.

Ta bort licenser från en användareUnassign licenses from one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera raden för den användare som du vill ta bort en licens för.Select the row of the user that you want to unassign a license for.
 3. I det högra fönstret väljer du Licenser och appar.In the right pane, select Licenses and Apps.
 4. Expandera avsnittet licenser , avmarkera rutorna för de licenser du vill ta bort och välj sedan Spara ändringar.Expand the Licenses section, clear the boxes for the licenses that you want to unassign, then select Save changes.

Ta bort licenser från en användareUnassign licenses from one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Välj den användare som du vill koppla licensen för.Pick the user that you want to unassign the license for.
 3. Välj Redigeratill höger på raden produkt licenser .On the right, in the Product licenses row, select Edit.
 4. I fönstret produkt licenser växlar du växlings knappen till utanför position för den licens du vill ta bort.In the Product licenses pane, switch the toggle to the Off position for the license you want to unassign for the user. Om du till exempel stänger av licensen för Office 365 Enterprise, E3 tilldelar den licensen och alla tjänster under den användaren.For example, if you switch off the Office 365 Enterprise E3 license, it unassigns that license and all services under that license for that user.
 5. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Spara > Stäng > Stäng.At the bottom of the Product licenses pane, select Save > Close > Close.

Ta bort licenser från en användareUnassign licenses from one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Välj den användare som du vill koppla licensen för.Pick the user that you want to unassign the license for.
 3. Välj Redigeratill höger på raden produkt licenser .On the right, in the Product licenses row, select Edit.
 4. I fönstret produkt licenser växlar du växlings knappen till utanför position för den licens du vill ta bort.In the Product licenses pane, switch the toggle to the Off position for the license you want to unassign for the user. Om du till exempel stänger av licensen för Office 365 Enterprise, E3 tilldelar den licensen och alla tjänster under den användaren.For example, if you switch off the Office 365 Enterprise E3 license, it unassigns that license and all services under that license for that user.
 5. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Spara > Stäng > Stäng.At the bottom of the Product licenses pane, select Save > Close > Close.

Ta bort licenser från flera användareUnassign licenses from multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Välj cirklarna bredvid namnen på de användare som du vill ta bort licenser för.Select the circles next to the names of the users that you want to unassign licenses for.
 3. Välj Fler alternativ (...) högst upp och välj sedan Hantera produktlicenser.At the top, select More options (...), then select Manage product licenses.
 4. I fönstret Hantera produktlicenser väljer du Ersätt befintliga produktlicenstilldelningar > Nästa.In the Manage product licenses pane, select Replace existing product license assignments > Next.
 5. Längst ned i fönstret Ersätt befintliga produkter markerar du kryss rutan ta bort alla produkt licenser från de markerade användarna och väljer sedan Ersätt > Stäng.At the bottom of the Replace existing products pane, select the Remove all product licenses from the selected users check box, then select Replace > Close.

Ta bort licenser från flera användareUnassign licenses from multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryss rutorna för de användare som du vill ta bort alla licenser för.Select the boxes next to the names of the users that you want to unassign all licenses for.
 3. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.In the Bulk actions pane, select Edit product licenses.
 4. I fönstret Ersätt befintliga produkter väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar > Nästa.In the Replace existing products pane, select Replace existing product license assignments > Next.
 5. Längst ned i fönstret Ersätt befintliga produkter markerar du kryss rutan ta bort alla produkt licenser från de markerade användarna och väljer sedan Ersätt > Stäng > Stäng.At the bottom of the Replace existing products pane, select the Remove all product licenses from the selected users check box, then select Replace > Close > Close.

Ta bort licenser från flera användareUnassign licenses from multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryss rutorna för de användare som du vill ta bort alla licenser för.Select the boxes next to the names of the users that you want to unassign all licenses for.
 3. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.In the Bulk actions pane, select Edit product licenses.
 4. I fönstret Ersätt befintliga produkter väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar > Nästa.In the Replace existing products pane, select Replace existing product license assignments > Next.
 5. Längst ned i fönstret Ersätt befintliga produkter markerar du kryss rutan ta bort alla produkt licenser från de markerade användarna och väljer sedan Ersätt > Stäng > Stäng.At the bottom of the Replace existing products pane, select the Remove all product licenses from the selected users check box, then select Replace > Close > Close.

Vad händer med en användares data när de tar bort sin licens?What happens to a user's data when you remove their license?

 • När en licens tas bort från en användare sparas data som är kopplade till kontot i 30 dagar.When a license is removed from a user, data that is associated with that account is held for 30 days. Efter 30 dagars perioden raderas data och kan inte återställas.After the 30-day grace period, the data is deleted and can't be recovered.
 • Filer som sparats i OneDrive för företag tas inte bort om användaren inte tas bort från Microsoft 365 Admin Center eller tas bort med Active Directory-synkronisering.Files saved in OneDrive for Business aren't deleted unless the user is deleted from the Microsoft 365 admin center or is removed through Active Directory synchronization. Mer information finns i OneDrive-bevarande och borttagning.For more information, see OneDrive retention and deletion.
 • När licensen tas bort är användarens post låda inte längre sökbar genom att använda ett eDiscovery-verktyg som innehålls sökning eller Avancerad eDiscovery.When the license is removed, the user's mailbox is no longer searchable by using an eDiscovery tool such as Content Search or Advanced eDiscovery. Mer information finns i "söka efter frånkopplade eller de licensierade postlådor" i innehålls sökning i Microsoft 365.For more information, see "Searching disconnected or de-licensed mailboxes" in Content Search in Microsoft 365.
 • Om du har en Enterprise-prenumeration, till exempel Office 365 Enterprise E3, kan du använda Exchange Online för att bevara post lådorna för ett borttaget användar konto med hjälp av inaktiva post lådor.If you have an Enterprise subscription, like Office 365 Enterprise E3, Exchange Online lets you preserve the mailbox data of a deleted user account by using inactive mailboxes. Mer information finns i skapa och hantera inaktiva post lådor i Exchange Online.For more information, see Create and manage inactive mailboxes in Exchange Online.
 • Information om hur du blockerar en användares åtkomst till Microsoft 365-data efter att den har tagits bort och hur du får till gång till informationen finns i ta bort en tidigare anställd.To learn how to block a user's access to Microsoft 365 data after their license is removed, and how to get access to the data afterwards, see Remove a former employee.
 • Om du tar bort en användares licens och de fortfarande har Office-appar installerade visas olicensierad produkt och aktiverings fel i Office när de använder Office-appar.If you remove a user's license and they still have Office apps installed, they see Unlicensed Product and activation errors in Office when they use Office apps.

Nästa stegNext steps

Om du inte ska koppla de oanvända licenserna till andra användarebör du överväga att ta bort licenserna från ditt abonnemang så att du inte betalar för fler licenser än du behöver.If you’re not going to reassign the unused licenses to other users, consider removing the licenses from your subscription so that you’re not paying for more licenses than you need.

Ta bort licenser från din prenumeration (artikel) Remove licenses from your subscription (article)
Tilldela licenser till användare (artikel) Assign licenses to users (article)
Förstå prenumerationer och licenser i Microsoft 365 för företag (artikel)Understand subscriptions and licenses in Microsoft 365 for business (article)