PowerApps'teki Tarih seçici denetimiDate Picker control in PowerApps

Kullanıcının bir tarih belirtmek için tıklayabileceği veya dokunabileceği bir denetimdir.A control that the user can click or tap to specify a date.

AçıklamaDescription

Metin girişi denetimi yerine Tarih seçici denetimi eklerseniz kullanıcının doğru biçimde bir tarih belirtmesine olanak sağlarsınız.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Temel özelliklerKey properties

DefaultDate: bir tarih denetiminin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate: bir tarih denetiminde mevcut durumda seçili olan tarih.SelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format: denetimin tarihi gösterdiği ve kullanıcının tarihi belirttiği metin biçimi.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. Tarihleri bu denetimin Language özelliğine dayalı olarak biçimlendirmek için bu özelliği ShortDate (varsayılan) veya LongDate olarak ayarlayabilirsiniz.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. Ayrıca, dilden bağımsız olarak aynı biçimi kullanmak istiyorsanız bu özelliği yyyy/aa/gg gibi bir ifade olarak da ayarlayabilirsiniz.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Örneğin:For example:

 • Kullanıcı 2017'nin son gününe tıklar veya dokunur, Format özelliği ShortDate, Language özelliği ise en-us olarak ayarlanırsa denetim, 12/31/2017 tarihini gösterir.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Kullanıcı 2017'nin son gününe tıklar veya dokunur, Format özelliği LongDate, Language özelliği ise fr-fr olarak ayarlanırsa denetim, dimanche 31 decembre 2017'yi gösterir.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Dil – ay adları da dahil olmak üzere tarihleri biçimlendirmek için kullanılan dili belirler.Language – Determines the language that's used to format dates, including names of months. Bu özellik belirtilmezse dil, kullanıcının cihaz ayarına göre belirlenir.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language. Desteklenen değerler "EN-us" ve "FR".Supported values include "EN-us" and "FR".

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear: kullanıcının bir tarih seçici denetimi değerini ayarlayabileceği en büyük yıl değeri.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : bir denetimdeki metin ağırlığı: Kalın, yarı kalın, Normal, veya açık.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

IconFill: Bir tarih seçici simgesinin ön plan rengi.IconFill – The foreground color of a the date picker icon.

IconBackground: Bir tarih seçici simgesinin arka plan rengi.IconBackground – The background color of a the date picker icon.

Inputtextplaceholder – tarih girdiyseniz görüntülenen eğitici metin.InputTextPlaceholder – Instructional text that appears if no dates are entered.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

StartYear: kullanıcının bir tarih seçici denetimi değerini ayarlayabileceği en küçük yıl değeri.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( TarihSaatDeğeri )Year( DateTimeValue )

ÖrnekExample

 1. Bir Tarih seçici denetimi ekleyin ve Deadline olarak adlandırın.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(); Deadline.SelectedDate) & " days to go!"DateDiff(Today(); Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  DateDiff işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. F5 tuşuna basın, Deadline içinden bir tarih seçin ve ardından Tamam'a tıklayın veya dokunun.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  Etiket denetimi, bugün ile seçtiğiniz tarih arasındaki gün sayısını gösterir.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support

İpucu

Takvim açıldığında basın ayarlama sayfası ve Page down arasındaki ay gidin ve üst karakter + Page up ve üst karakter + Page down için yılları arasında gezinin.When the calendar is open, press Page up and Page down to navigate between months and Shift+Page up and Shift+Page down to navigate between years.