Besturingselement voor toevoegen van afbeeldingen in PowerAppsAdd picture control in PowerApps

Hiermee wordt een foto gemaakt of worden afbeeldingen geladen van het lokale apparaat.Takes a photo or loads images from the local device.

BeschrijvingDescription

Met dit besturingselement kunnen gebruikers foto's maken of afbeeldingsbestanden uploaden van hun apparaat en de gegevensbron met deze inhoud bijwerken.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Op een mobiel apparaat kan de gebruiker in een dialoogvenster kiezen tussen het maken van een foto of het selecteren van een beschikbare foto.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Dit besturingselement is een samengesteld besturingselement, dat bestaat uit twee besturingselementen.This control is a composite control, made up of two controls. Klik of tik eenmaal om het buitenste besturingselement te selecteren met daarin de afbeelding die is geladen.Press or tap once to select the outer control that shows the image that has been loaded. Klik of tik nogmaals om het binnenste besturingselement voor een label te selecteren.Press or tap again to select the inner label control.

Eigenschappen van buitenste besturingselementOuter control properties

Deze eigenschappen zijn van toepassing op het buitenste besturingselement.These properties apply to the outer control.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Error: als er een probleem is opgetreden bij het uploaden van een afbeelding, bevat deze eigenschap een relevant foutbericht.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Media: een identificatie voor de clip die met het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Eigenschappen van binnenste besturingselementInner text properties

Deze eigenschappen zijn van toepassing op het binnenste besturingselement voor een label, met daarin standaard de tekst 'Tik of klik om een afbeelding toe te voegen'.These properties apply to the inner label control that by default says "Tap or click to add a picture". Als u dit binnenste besturingselement wilt selecteren, klikt of tikt u eenmaal op het besturingselement Afbeelding toevoegen en daarna nog een keer.To select this inner control, press or tap the Add picture control once, and then again.

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Patch( Gegevensbron, Basisrecord, Wijzigingsrecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Afbeelding toevoegen toe en klik of tik er vervolgens driemaal op.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Klik of tik in het dialoogvenster Openen op een afbeeldingsbestand en klik of tik vervolgens op Openen.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.
 3. Voeg een besturingselement Knop toe, plaats deze onder het besturingselement Afbeelding toevoegen en stel vervolgens de eigenschap OnSelect van het besturingselement Knop in op deze formule:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MijnAfbeeldingen, AddMediaButton1.Media) Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Voeg een besturingselement Afbeeldingengalerie toe en stel de eigenschap Items van de galerie in op MijnAfbeeldingen.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.
 5. Druk op F5 en klik of tik op het besturingselement Knop.Press F5, and then click or tap the Button control.

  De afbeelding uit het besturingselement Afbeelding toevoegen wordt weergegeven in het besturingselement Afbeeldingengalerie.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Als de afbeelding een andere hoogte-breedteverhouding heeft dan het besturingselement Afbeelding in het besturingselement Afbeeldingengalerie, stelt u de eigenschap ImagePosition van het besturingselement Afbeelding in op Passend.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Klik of tik op het besturingselement Afbeelding toevoegen, klik of tik op een ander afbeeldingsbestand, klik of tik op Openen en klik of tik op het besturingselement Knop dat u hebt toegevoegd.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  De tweede afbeelding wordt weergegeven in het besturingselement Afbeeldingengalerie.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (Optioneel) Herhaal de vorige stap een of meer keren, en ga vervolgens terug naar de standaardwerkruimte door op Esc te drukken.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Gebruik de functie SaveData om de afbeeldingen lokaal op te slaan of de functie Patch om een gegevensbron bij te werken.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.