ThaiBuddhistCalendar Klasa

Definicja

Przedstawia tajlandzki kalendarz Buddyjski.Represents the Thai Buddhist calendar.

public ref class ThaiBuddhistCalendar : System::Globalization::Calendar
public class ThaiBuddhistCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
public class ThaiBuddhistCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class ThaiBuddhistCalendar : System.Globalization.Calendar
type ThaiBuddhistCalendar = class
    inherit Calendar
[<System.Serializable>]
type ThaiBuddhistCalendar = class
    inherit Calendar
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ThaiBuddhistCalendar = class
    inherit Calendar
Public Class ThaiBuddhistCalendar
Inherits Calendar
Dziedziczenie
ThaiBuddhistCalendar
Atrybuty

Uwagi

Tajlandzki kalendarz Buddyjski działa tak samo jak kalendarz gregoriański, z tą różnicą, że rok i ERA są różne.The Thai Buddhist calendar works exactly like the Gregorian calendar, except that the year and era are different.

Uwaga

Aby uzyskać informacje o używaniu ThaiBuddhistCalendar klasy i innych klas kalendarzy w .NET Framework, zobacz Praca z kalendarzami.For information about using the ThaiBuddhistCalendar class and the other calendar classes in the .NET Framework, see Working with Calendars.

ThaiBuddhistCalendarKlasa rozpoznaje tylko bieżącą ERA.The ThaiBuddhistCalendar class recognizes only the current era.

Lata przestępne w kalendarzu tajskim buddyjskim odpowiadają tym samym rokiem przestępnym w kalendarzu gregoriańskim.Leap years in the Thai Buddhist calendar correspond to the same leap years in the Gregorian calendar. Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim jest definiowany jako rok gregoriański, który jest równomiernie widoczny w czterech, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest podzielny przez 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a Gregorian year that is evenly divisible by four, except if it is divisible by 100. Jednak lata kalendarza gregoriańskiego, które są podzielne przez 400, to lata przestępne.However, Gregorian years that are divisible by 400 are leap years. Typowy rok ma 365 dni, a rok przestępny ma 366 dni.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Tajski kalendarz Buddyjski ma 12 miesięcy z 28 do 31 dni każdy:The Thai Buddhist calendar has 12 months with 28 to 31 days each:

Wartość GetMonthGetMonth value Month (Miesiąc)Month Dni w zwykłych latachDays in common years Dni w latach przestępnychDays in leap years
11 มกราคม (styczeń)มกราคม (January) 3131 3131
22 กุมภาพันธ์ (luty)กุมภาพันธ์ (February) 2828 2929
33 มีนาคม (marzec)มีนาคม (March) 3131 3131
44 เมษายน (kwiecień)เมษายน (April) 3030 3030
55 พฤษภาคม (może)พฤษภาคม (May) 3131 3131
66 มิถุนายน (czerwiec)มิถุนายน (June) 3030 3030
77 กรกฎาคม (lipiec)กรกฎาคม (July) 3131 3131
88 สิงหาคม (sierpień)สิงหาคม (August) 3131 3131
99 กันยายน (wrzesień)กันยายน (September) 3030 3030
1010 ตุลาคม (październik)ตุลาคม (October) 3131 3131
1111 พฤศจิกายน (listopad)พฤศจิกายน (November) 3030 3030
1212 ธันวาคม (grudzień)ธันวาคม (December) 3131 3131

Luty ma 29 dni w latach przestępnych i 28 w latach zwykłych.February has 29 days during leap years and 28 during common years.

Data 1 stycznia 2001 N.E.The date January 1, 2001 A.D. w kalendarzu gregoriańskim jest to odpowiednik pierwszego dnia stycznia w roku 2544 bieżącej ery w kalendarzu tajskim Buddyjski.in the Gregorian calendar is equivalent to the first day of January in the year 2544 of the current era in the Thai Buddhist calendar.

Każdy CultureInfo z nich obsługuje zestaw kalendarzy.Each CultureInfo supports a set of calendars. CalendarWłaściwość zwraca domyślny kalendarz dla kultury, a OptionalCalendars Właściwość zwraca tablicę zawierającą wszystkie kalendarze obsługiwane przez kulturę.The Calendar property returns the default calendar for the culture, and the OptionalCalendars property returns an array containing all the calendars supported by the culture. Aby zmienić kalendarz używany przez CultureInfo , aplikacja powinna ustawić Calendar Właściwość CultureInfo.DateTimeFormat na nowy Calendar .To change the calendar used by a CultureInfo, the application should set the Calendar property of CultureInfo.DateTimeFormat to a new Calendar.

Konstruktory

ThaiBuddhistCalendar()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ThaiBuddhistCalendar.Initializes a new instance of the ThaiBuddhistCalendar class.

Pola

CurrentEra

Przedstawia bieżącą ERA w bieżącym kalendarzu.Represents the current era of the current calendar. Wartość tego pola wynosi 0.The value of this field is 0.

(Odziedziczone po Calendar)
ThaiBuddhistEra

Przedstawia bieżącą ocenę ERA.Represents the current era. To pole jest stałe.This field is constant.

Właściwości

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznej, opartej na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

AlgorithmType

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący kalendarz jest oparty na słonecznej, opartej na procesorach lub kombinacji obu tych elementów.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

(Odziedziczone po Calendar)
DaysInYearBeforeMinSupportedYear

Pobiera liczbę dni w roku poprzedzającą rok określony przez MinSupportedDateTime Właściwość.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

(Odziedziczone po Calendar)
Eras

Pobiera listę wartości wymazanych w ThaiBuddhistCalendar klasie.Gets the list of eras in the ThaiBuddhistCalendar class.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy ten Calendar obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

(Odziedziczone po Calendar)
MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez ThaiBuddhistCalendar klasę.Gets the latest date and time supported by the ThaiBuddhistCalendar class.

MaxSupportedDateTime

Pobiera najnowszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez ThaiBuddhistCalendar klasę.Gets the earliest date and time supported by the ThaiBuddhistCalendar class.

MinSupportedDateTime

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
TwoDigitYearMax

Pobiera lub ustawia ostatni rok 100ego okresu, który może być reprezentowany przez rok 2-cyfrowy.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Metody

AddDays(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę dni w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of days away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddHours(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime , która jest określoną liczbą godzin od określonego czasu DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of hours away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMilliseconds(DateTime, Double)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę milisekund w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of milliseconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMinutes(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę minut w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of minutes away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddMonths(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę miesięcy w stosunku do określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

AddSeconds(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę sekund w odróżnieniu od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of seconds away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddWeeks(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę tygodni od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
AddYears(DateTime, Int32)

Zwraca wartość DateTime wskazującą określoną liczbę lat od określonego DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of years away from the specified DateTime.

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego Calendar obiektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

(Odziedziczone po Calendar)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetDayOfMonth(DateTime)

Zwraca dzień miesiąca w określonym DateTime .Returns the day of the month in the specified DateTime.

GetDayOfWeek(DateTime)

Zwraca dzień tygodnia określony DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

GetDayOfYear(DateTime)

Zwraca dzień roku w określonym DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

GetDaysInMonth(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu i roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified month and year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInMonth(Int32, Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym miesiącu w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of days in the specified month in the specified year in the specified era.

GetDaysInYear(Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku bieżącej ery.Returns the number of days in the specified year of the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetDaysInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę dni w określonym roku w podanej ERA.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

GetEra(DateTime)

Zwraca era w określonym DateTime .Returns the era in the specified DateTime.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetHour(DateTime)

Zwraca wartość godzin z określonego DateTime .Returns the hours value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32)

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok.Calculates the leap month for a specified year.

(Odziedziczone po Calendar)
GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMilliseconds(DateTime)

Zwraca wartość w milisekundach określoną DateTime .Returns the milliseconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMinute(DateTime)

Zwraca wartość minut w określonym DateTime .Returns the minutes value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonth(DateTime)

Zwraca miesiąc określony DateTime .Returns the month in the specified DateTime.

GetMonthsInYear(Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w bieżącym ERA.Returns the number of months in the specified year in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
GetMonthsInYear(Int32, Int32)

Zwraca liczbę miesięcy w określonym roku w określonej ERA.Returns the number of months in the specified year in the specified era.

GetSecond(DateTime)

Zwraca wartość sekund określoną w określonych DateTime .Returns the seconds value in the specified DateTime.

(Odziedziczone po Calendar)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Zwraca tydzień roku, który zawiera datę z określonego DateTime .Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime.

GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Zwraca tydzień roku, który zawiera datę z określonej DateTime wartości.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime value.

(Odziedziczone po Calendar)
GetYear(DateTime)

Zwraca rok w określonym DateTime .Returns the year in the specified DateTime.

IsLeapDay(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w bieżącej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the current era is a leap day.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określona data w podanej era to dzień przestępny.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

IsLeapMonth(Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w danym roku w bieżącej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the current era is a leap month.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32)

Określa, czy określony miesiąc w określonym roku w podanej era jest miesiącem przestępnym.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

IsLeapYear(Int32)

Określa, czy określony rok w bieżącym era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the current era is a leap year.

(Odziedziczone po Calendar)
IsLeapYear(Int32, Int32)

Określa, czy określony rok w podanej era to rok przestępny.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w bieżącym ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

(Odziedziczone po Calendar)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w określonej ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

ToFourDigitYear(Int32)

Konwertuje określony rok na czterocyfrowy rok przy użyciu TwoDigitYearMax właściwości, aby określić odpowiedni Century.Converts the specified year to a four-digit year by using the TwoDigitYearMax property to determine the appropriate century.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też