Menu Klasa

Definicja

Reprezentuje podstawowe funkcje dla wszystkich menu.Represents the base functionality for all menus.

Ta klasa nie jest dostępna w programie .NET Core 3,1 i nowszych wersjach.This class is not available in .NET Core 3.1 and later versions. ToolStripDropDownZamiast tego należy użyć i ToolStripDropDownMenu zamienić i zwiększyć Menu formant.Use ToolStripDropDown and ToolStripDropDownMenu instead, which replace and extend the Menu control.

public ref class Menu abstract : System::ComponentModel::Component
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public abstract class Menu : System.ComponentModel.Component
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type Menu = class
  inherit Component
Public MustInherit Class Menu
Inherits Component
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa klasy pochodnej, MenuItem do tworzenia struktury menu dla formularza.The following code example uses the derived class, MenuItem, to create a menu structure for a form. Przykładowy kod dodaje MenuItem do, aby reprezentować element menu najwyższego poziomu, dodaje do niego element podmenu, aby wybrać rozmiar czcionki, a następnie dodaje dwa elementy podmenu do tego elementu menu, które reprezentują duże i małe Opcje czcionki w aplikacji.The example code adds a MenuItem to represent the top-level menu item, adds a submenu item to it for selecting a font size, and then adds two submenu items to that menu item that represent large and small font choices in an application. Przykład wymaga, aby MainMenu obiekt o nazwie mainMenu1 i cztery MenuItem obiekty o nazwie menuItem1 , menuItem2 , menuItem3 , i menuItem4 .The example requires that there is a MainMenu object named mainMenu1 and four MenuItem objects named menuItem1, menuItem2, menuItem3, and menuItem4.

public:
  void CreateMyMenu()
  {
   // Set the caption for the top-level menu item.
   menuItem1->Text = "Edit";
   // Set the caption for the first submenu.
   menuItem2->Text = "Font Size";
   // Set the caption for menuItem2's first submenu.
   menuItem3->Text = "Small";
   // Set the checked property to true since this is the default value.
   menuItem3->Checked = true;
   // Define a shortcut key combination for the menu item.
   menuItem3->Shortcut = Shortcut::CtrlS;
   // Set the caption of the second sub menu item of menuItem2.
   menuItem4->Text = "Large";
   // Define a shortcut key combination for the menu item.
   menuItem4->Shortcut = Shortcut::CtrlL;
   // Set the index of the menu item so it is placed below the first submenu item.
   menuItem4->Index = 1;
   // Add menuItem3 and menuItem4 to menuItem2's list of menu items.
   menuItem2->MenuItems->Add( menuItem3 );
   menuItem2->MenuItems->Add( menuItem4 );
   // Add menuItem2 to menuItem1's list of menu items.
   menuItem1->MenuItems->Add( menuItem2 );
   // Add menuItem1 to the MainMenu for displaying.
   mainMenu1->MenuItems->Add( menuItem1 );
  }
public void CreateMyMenu()
  {
  // Set the caption for the top-level menu item.
  menuItem1.Text = "Edit";
  // Set the caption for the first submenu.
  menuItem2.Text = "Font Size";
  // Set the caption for menuItem2's first submenu.
  menuItem3.Text = "Small";
  // Set the checked property to true since this is the default value.
  menuItem3.Checked = true;
  // Define a shortcut key combination for the menu item.
  menuItem3.Shortcut = Shortcut.CtrlS;
  // Set the caption of the second sub menu item of menuItem2.
  menuItem4.Text = "Large";
  // Define a shortcut key combination for the menu item.
  menuItem4.Shortcut = Shortcut.CtrlL;
  // Set the index of the menu item so it is placed below the first submenu item.
  menuItem4.Index = 1;
  // Add menuItem3 and menuItem4 to menuItem2's list of menu items.
  menuItem2.MenuItems.Add(menuItem3);
  menuItem2.MenuItems.Add(menuItem4);
  // Add menuItem2 to menuItem1's list of menu items.
  menuItem1.MenuItems.Add(menuItem2);
  // Add menuItem1 to the MainMenu for displaying.
  mainMenu1.MenuItems.Add(menuItem1);
  }

Public Sub CreateMyMenu()
  ' Set the caption for the top-level menu item.
  menuItem1.Text = "Edit"
  ' Set the caption for the first submenu.
  menuItem2.Text = "Font Size"
  ' Set the caption for menuItem2's first submenu.
  menuItem3.Text = "Small"
  ' Set the checked property to true since this is the default value.
  menuItem3.Checked = True
  ' Define a shortcut key combination for the menu item.
  menuItem3.Shortcut = Shortcut.CtrlS
  ' Set the caption of the second sub menu item of menuItem2.
  menuItem4.Text = "Large"
  ' Define a shortcut key combination for the menu item.
  menuItem4.Shortcut = Shortcut.CtrlL
  ' Set the index of the menu item so it is placed below the first submenu item.
  menuItem4.Index = 1
  ' Add menuItem3 and menuItem4 to menuItem2's list of menu items.
  menuItem2.MenuItems.Add(menuItem3)
  menuItem2.MenuItems.Add(menuItem4)
  ' Add menuItem2 to menuItem1's list of menu items.
  menuItem1.MenuItems.Add(menuItem2)
  ' Add menuItem1 to the MainMenu for displaying.
  mainMenu1.MenuItems.Add(menuItem1)
End Sub

Uwagi

Ta klasa nie jest dostępna w programie .NET Core 3,1 i nowszych wersjach.This class is not available in .NET Core 3.1 and later versions. Użyj polecenia i .Use and instead.

Ta klasa jest klasą bazową dla MainMenu MenuItem klas, i ContextMenu .This class is the base class for the MainMenu, MenuItem, and ContextMenu classes. Nie można utworzyć wystąpienia tej klasy.You cannot create an instance of this class. Menu aplikacji składają się z MenuItem obiektów.The menus for an application consist of MenuItem objects. Mogą one zawierać inne MenuItem obiekty reprezentujące elementy podmenu.These can contain other MenuItem objects, representing submenu items. MenuItemObiekty mogą być przechowywane w programie MainMenu do wyświetlania jako cała struktura menu dla formularza lub ContextMenu , który jest używany do wyświetlania menu skrótów.The MenuItem objects can be stored in a MainMenu for display as an entire menu structure for a form or a ContextMenu that is used to display shortcut menus. Ta klasa udostępnia funkcje, które są wspólne dla wszystkich klas menu.This class provides functionality that is common for all the menu classes.

W przeciwieństwie do wielu klas bazowych, Menu Klasa używa klas pochodnych do definiowania wielu jej właściwości.Unlike many base classes, the Menu class uses its derived classes to define many of its properties. Jeśli używasz menu w aplikacji interfejsu wielu dokumentów (MDI), możesz użyć MdiListItem właściwości, aby określić MenuItem , która wyświetla listę otwartych formularzy podrzędnych MDI w aplikacji.If you are using your menu in a multiple-document interface (MDI) application, you can use the MdiListItem property to specify a MenuItem that displays a list of open MDI child forms in your application. MenuItemsWłaściwość zawiera listę MenuItem obiektów przechowywanych w klasie menu.The MenuItems property contains a list of MenuItem objects stored in the menu class. Dla MainMenu lub ContextMenu , ta właściwość zawiera wszystkie MenuItem obiekty, które są wyświetlane.For a MainMenu or ContextMenu, this property contains all the MenuItem objects that are displayed. Dla MenuItem , MenuItems Właściwość reprezentuje elementy podmenu, z którymi są skojarzone.For a MenuItem, the MenuItems property represents the submenu items associated with it.

Oprócz właściwości, które są dostarczane dla wszystkich klas pochodnych menu, Menu Klasa zawiera również metody, takie jak CloneMenu i MergeMenu , które umożliwiają tworzenie nowych menu z istniejących menu, a także scalanie dwóch struktur menu.In addition to the properties that are provided for all the derived menu classes, the Menu class also provides methods, such as CloneMenu and MergeMenu, that enable you to create new menus from existing menus, and also merge two menu structures together.

MenuKlasa definiuje również zagnieżdżoną klasę Menu.MenuItemCollection .The Menu class also defines the nested class Menu.MenuItemCollection. Ta klasa definiuje kolekcję MenuItem obiektów używanych przez MenuItems Właściwość.This class defines the collection of MenuItem objects used by the MenuItems property. Można użyć metod Menu.MenuItemCollection klasy do dodawania i usuwania elementów menu z MainMenu , ContextMenu , lub MenuItem .You can use the methods of the Menu.MenuItemCollection class to add and remove menu items from a MainMenu, ContextMenu, or MenuItem.

Konstruktory

Menu(MenuItem[])

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Menu.Initializes a new instance of the Menu class.

Pola

FindHandle

Określa, że FindMenuItem(Int32, IntPtr) Metoda powinna wyszukiwać uchwyt.Specifies that the FindMenuItem(Int32, IntPtr) method should search for a handle.

FindShortcut

Określa, że FindMenuItem(Int32, IntPtr) Metoda powinna wyszukiwać skrót.Specifies that the FindMenuItem(Int32, IntPtr) method should search for a shortcut.

Właściwości

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Handle

Pobiera wartość reprezentującą uchwyt okna dla menu.Gets a value representing the window handle for the menu.

IsParent

Pobiera wartość wskazującą, czy menu zawiera wszystkie elementy menu.Gets a value indicating whether this menu contains any menu items. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

MdiListItem

Pobiera wartość wskazującą MenuItem , że służy do wyświetlania listy formularzy podrzędnych z wieloma dokumentami (MDI).Gets a value indicating the MenuItem that is used to display a list of multiple document interface (MDI) child forms.

MenuItems

Pobiera wartość wskazującą kolekcję MenuItem obiektów skojarzonych z menu.Gets a value indicating the collection of MenuItem objects associated with the menu.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę Menu .Gets or sets the name of the Menu.

Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
Tag

Pobiera lub ustawia dane zdefiniowane przez użytkownika skojarzone z kontrolką.Gets or sets user-defined data associated with the control.

Metody

CloneMenu(Menu)

Kopiuje wartość Menu , która jest przenoszona jako parametr do bieżącego Menu .Copies the Menu that is passed as a parameter to the current Menu.

CreateMenuHandle()

Tworzy nowe dojście do Menu .Creates a new handle to the Menu.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Usuwa zasoby, inne niż pamięć, używane przez Menu .Disposes of the resources, other than memory, used by the Menu.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindMenuItem(Int32, IntPtr)

Pobiera MenuItem , który zawiera określoną wartość.Gets the MenuItem that contains the value specified.

FindMergePosition(Int32)

Zwraca pozycję, w której element menu ma zostać wstawiony do menu.Returns the position at which a menu item should be inserted into the menu.

GetContextMenu()

Pobiera ContextMenu , który zawiera to menu.Gets the ContextMenu that contains this menu.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetMainMenu()

Pobiera MainMenu , który zawiera to menu.Gets the MainMenu that contains this menu.

GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MergeMenu(Menu)

Scala MenuItem obiekty jednego menu z bieżącym menu.Merges the MenuItem objects of one menu with the current menu.

ProcessCmdKey(Message, Keys)

Przetwarza klucz polecenia.Processes a command key.

ToString()

Zwraca element String reprezentujący Menu formant.Returns a String that represents the Menu control.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)

Dotyczy

Zobacz też